Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
Utorak, 8:30 do 10:15
Soba
F-317
Telefon
098/9002-982
E-mail
nicengic@ffzg.hr

Nina Čengić (r. 1974. u Zagrebu) nakon završene Klasične gimnazije upisuje studij grčkog jezika i književnosti te opće lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po diplomi 1993. na istom fakultetu upisuje poslijediplomski studij opće lingvistike koji završava 1995. kao magistar društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja filologije. Godine 1998. upisuje pri ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij u Ljubljani doktorski studij iz područja lingvistike govora i teorije društvene komunikacije. Doktorski studij završava 2004. i stječe naslov doktora znanosti.
Od 1995. sudjeluje kao stručni suradnik na pripremi nekoliko publikacija: hrvatskog izdanja knjige Dionizija Tračanina Gramatičko umijeće (1995) te Leksikona antičkih autora (1996) i Leksikona antičkih termina (2002). Godine 2006. prema starogrčkom izvorniku Aristofanove komedije Ptice priprema hrvatski tekst za predstavu Ptice@točka.hr izvedenu na Dubrovačkim ljetnim igrama.
U ožujku 2015. primljena kao poslijedoktorand na projekt Croatica et Tyrolensia – a digital comparison of Croatian and Tyrolean Neo-Latin literature. U ljetnom semestru šk. god. 2015/2016. radi kao vanjski suradnik u nastavi na Katedri za grčki jezik i književnost Odsjeka za klasičnu filologiju. Za to vrijeme drži seminarski dio nastave kolegija Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama – parataksa i hipotaksa. U ljetnom semestru 2016/2017. šk. godine, na istoj Katedri drži seminarski dio nastave kolegija Grčka književnost: Grčka komedija. U međuvremenu, od rujna 2016. do veljače 2017. primljena kao suradnica na projekt CroALa index locorum.
Od akad. godine 2017/2018. zaposlena kao poslijedoktorandica na Odsjeku za klasičnu filologiju. U nastavi drži jezične i književne kolegije, a u znanstvenom se radu fokusira na suvremene interpretacije grčke rečenične sintakse. svibnju 2022. promovirana u znanstveno-stručno zvanje docenta na Katedri za grčki jezik i književnost. U akad. godini 2022./2023. obnaša dužnost Predstojnice Katedre za grčki jezik i književnost.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • Grčka lingvistika
  • Problemi grčke sintakse
  • Povijest grčkog jezika
  • Stručni diskursi u starogrčkom korpusu tekstova
  • Grčki jezik kao sredstvo javne komunikacije

Opis znanstvene djelatnosti
1. Autorski radovi

- "Najstarija razmatranja porijekla jezika", Latina et Graeca, 36 (1990), Zagreb, str. 86-90.

- Devetnaesto stoljeće i starogrčki izvori o jeziku, magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski
fakultet, Zagreb, 1995.

- "O tumačenju kao lingvistički tekst", Latina et Graeca, nova serija, 1 (2002), Zagreb, str. 5-16.

- Terminološka analiza korpusa starogrčkih medicinskih tekstova, doktorska disertacija, Ljubljana, 2003.

- "Neka razmatranja o hipokratskoj medicini i njezinom diskursu", Latina et Graeca, 6 (2004), Zagreb, str. 3-19.

- "Terminološka analiza korpusa starogrških medicinskih tekstov", Keria: Studia Latina et Graeca, 6, 1 (2004), str. 51-72.


2. Stručna suradnja

- D. Škiljan - Dionizije Tračanin: gramatičko umijeće, Latina et Graeca, Zagreb, 1995.

- M. Bricko, D. Škiljan - Leksikon antičkih autora, Latina et Graeca: Matica hrvatska, Zagreb, 1996.

- D. Škiljan - Leksikon antičkih termina, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2003.