Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
po dogovoru
Soba
F 327
Telefon
01/4092-316
E-mail
sudec@stin.hr

Područja istraživanja hrvatski crkvenoslavenski jezik, hrvatsko glagoljaštvo, starocrkvenoslavenski jezik, povijest hrvatskoga jezika, povijesna morfologija i morfosintaksa, povijesna tvorba riječi, rumunjsko-slavenski jezični kontakti Obrazovanje 2010. doktorat Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet („Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku“) 2003. diploma jednopredmetnoga studija kroatistike, Filozofski fakultet u Zagrebu 1997. opća gimnazija Stručno usavršavanje 2018. Međunarodni ljetni seminar bugarskoga jezika i kulture, Velikotrnovsko sveučilište "Sv. Ćiril i Metod", Veliko Trnovo 2007. Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture u organizaciji, Sveučilište „Sv. Ćiril i Metod“ u Skoplju, Ohrid 2000. ljetna škola rumunjskoga jezika „Constantin Brâncuşi“, Sveučilište u Craiovi 1999.–2002. tečaj rumunjskoga jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu Zaposlenja od ak. god. 2015./2016. Odsjek za romanistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, vanjski suradnik ak. god. 2011./12. Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Splitu, vanjski suradnik od 2011. Staroslavenski institut, znanstveni suradnik 2010.–2011. Staroslavenski institut, znanstveni novak, viši asistent 2004.–2010. Staroslavenski institut, znanstveni novak, asistent Znanstveni projekti 2018./2019. projekt Techno-Past – Techno-Future: Europska noć istraživača (u sklopu Okvirnoga programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.) – članica Upravljačkog odbora; odgovorna osoba za provedbu projekta pri Staroslavenskom institutu (lokalni projektni koordinator) od 2014. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut 2004.–2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, Staroslavenski institut Uredništva od 2018. članica uredničkoga odbora časopisa "Zbornik Lovranšćine" od 2014. članica uredništva edicije "Hrvatskoglagoljski notarijat" od 2011. članica uredništva časopisa "Slovo"; suurednica broja 66 (2016) i 67 (2017) Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih skupova 2012. članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa „Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju“ (Krk, 5. i 6. listopada 2012.) Izlaganja na znanstvenim skupovima u posljednjih pet godina S. Požar, Problem of the Croatian Church Slavonic “complex” adjectival suffixes from diachronic perspective: Extended base, suffix or adjective as a whole? Mediterranean Morphology Meeting 12. Ljubljana, Slovenija, 2019. I. Botica; S. Požar. Marginalije Drugoga beramskoga brevijara. Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj. Pazin, 2018. S. Požar. Problem interpretacije oblika pri gramatičkom označavanju teksta: primjer Drugoga beramskoga brevijara. Međunarodni znanstveni skup „Fenomen glagoljice“, Biograd – Zadar, 2017. S. Požar. Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: na građi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i rječnika Drugoga beramskog brevijara, Znanstveno-stručni skup „Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija“, Zagreb, 2016. Objavljeni radovi u posljednjih pet godina Autorska knjiga Požar, Sandra. Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi. Brseč: Udruga Jenio Sisolski, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, 2017. (popularno izdanje) Urednička knjiga Badurina Stipčević, V., S. Požar, F. Velčić (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015. Poglavlja u knjizi Požar, Sandra. Tragovi krčkorumunjskih govornika u pragmatičnoj glagoljskoj pismenosti franjevaca trećoredaca na otoku Krku // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / Lanović, Nina ; Ljubičić, Maslina ; Musulin, Maša ; Radosavljević, Petar ; Šoštarić, Sanja (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF-press, 2018. str. 561-576 Požar, Sandra. Čakavsko-romanski jezični dodir u Inventaru samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.). Od fonologije do leksikologije: Zbornik u čast Mariji Turk. Stolac, Diana (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet, 2018., 291-311. Požar, Sandra. Rumunjska redakcija crkvenoslavenskoga jezika. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Uredili Tanja Kuštović, Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., 439–458. Članci u časopisima Požar, Sandra. Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor: grafija i fonologija. Fluminensia, god, 30 (2018), br. 2, 29-43. Požar, Sandra. Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: primjer pasivnih preteritnih participa s prefiksom ne- iz korpusa Drugoga beramskoga brevijara. Filologija 69 (2017), 61-82. Članci u zbornicima radova sa znanstvenih skupova Sudec, Sandra. Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku. Osmi naučen sobir na mladi makedonisti: Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova. Dučevska, Aneta, Karapejovski, Boban, Petrevski, Bojan (red.). Skopje: Filološki fakultet "Blaže Koneski" – Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje, 2016., 323-337. Požar, Sandra. Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015., 615-630. Recenzije i prikazi Požar, Sandra. Povijest češke paleoslavističke leksikografije. Slovník jazyka staroslověnského. Historie, osobnosti a perspektivy // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 68 (2018), 332-339. Požar, Sandra. Anna Oczko: Rumuńska słowiańszczyzna: Zapożyczenia południowo-słowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku. Slavia 86 (2017), 4; 510-516. Požar, Sandra. Jezik „Misala hruackoga“. Studije o jeziku „Misala“ Šimuna Kožičića Benje (1531.). Slovo 66 (2016), 249-256. Požar, Sandra. Славянский Апостол: История текста и язык. Составитель Марина Бобрик. Verlag Otto Sagner, München – Berlin – Washington 2013. Slovo 65 (2015), 225-231. Stručni radovi Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo et al. Preslovljeni Sanktoral Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2018. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra et al. Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. Popularni radovi Botica, Ivan; Ceković, Blanka; Dürrigl, Marija-Ana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana. Žgombićev zbornik, 2019. (virtualna izložba) Požar, Sandra. Pod Učkun kamiki beli: glagoljsko naslijeđe Općine Mošćenička Draga. Bašćina: glasilo Društva prijatelja glagoljice, 2018. Botica, Ivan; Ceković, Blanka; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana. Misal kneza Novaka : 650. obljetnica, 2018. (virtualna izložba) Botica, Ivan; Požar, Sandra. Hrvatska glagoljica, prilog uz Večernji list, 21.2.2018. Izložbe Botica, Ivan; Kuhar, Kristijan; Požar, Sandra. A Dio nella propria lingua. La liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica croata e nella scrittura glagolitica, 2018. Sudec, Sandra. Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi, 2013. Potpuna bibliografija dostupna je na adresi: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272594. 18.12. 2019.

Znanstveni projekti
od 2014. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (https://zci.stin.hr/), Staroslavenski institut (istraživač)
2004.–2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, Staroslavenski institut (znanstveni novak; istraživač)