Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtkom
11.00 -12.30
Soba
C-020
Telefon
E-mail
egrozdan@ffzg.hr

Evelina Grozdanova (Asenovgrad, 1979.) diplomirala je 2002. slavistiku na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Plovdivu, a doktorirala 2015. (Formiranje pravopisnih normi kod Hrvata i Srba) pod mentorstvom prof. dr. Slavke Veličkove. Od 2003. radi kao asistentica na Odsjeku za slavistiku Filološkog fakulteta Sveučilišta u Plovdivu. Od 2016. je lektorica za bugarski jezik na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područja interesa joj su pravopis, povijest književnih jezika, standardizacija književnih jezika.