Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
srijeda od 11 do 12 sati
Soba
B-004
Telefon
01/ 4092-047
E-mail
jpolance@m.ffzg.hr

Rođen sam 1989. godine u Zagrebu. Preddiplomski studij Lingvistike i Francuskog jezika i književnosti završio sam 2011. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu završio sam i Diplomski studij Lingvistike (smjer Poredbena lingvistika) i Francuskog jezika i književnosti (Prevoditeljski smjer) 2014. godine obranivši diplomski rad o povratnim glagolima u starofrancuskom. Doktorsku disertaciju "A Typology of Aspect-Actionality Interactions", izrađenu na Sveučilištu u Zadru pod mentorstvom akademika Ranka Matasovića i izv. prof. dr. sc. Lucije Šimičić obranio sam 23. listopada 2020. godine i time stekao akademski stupanj doktora znanosti.

Tijekom preddiplomskog studija primio sam Nagradu Filozofskog fakulteta u Zagrebu za izvrsnost u studiju 2011. godine. Za vrijeme diplomskog studija dobitnik sam i Rektorove nagrade 2012. godine za rad "Dvostruko prijelazni glagoli u hrvatskome jeziku: analiza u okviru Gramatike uloga i referenci" (mentor akademik Ranko Matasović). Za vrijeme studija kao stipendist vlade Francuske Republike 2013. godine dva sam se mjeseca stručno usavršavao na institutu "Dynamique du language" u Lyonu pod mentorstvom prof. dr. sc. Denisa Creisselsa. Kao student surađivao sam i na projektima voditelja prof. dr. sc. Marka Tadića u Zavodu na lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Nakon studija zaposlen sam od kraja 2014. do početka 2016. godine prvo kao pripravnik, a zatim i kao stručni suradnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Nakon toga se zapošljavam u Zavodu za lingvistiku Filozofskog fakulteta na projektu Europskog socijalnog fonda "Mrežni portal za online učenje hrvatskog jezika" (voditelj prof. dr. sc. Marko Tadić), na kojem sam radio od ožujka 2016. do zaključenja projekta u listopadu 2016. godine. Na istom sam fakultetu od siječnja do srpnja 2017. godine zaposlen kao doktorand-asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost "Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE)" voditelja akademika Ranka Matasovića. Od srpnja 2017. godine do danas zaposlen sam kao asistent na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za poredbenu lingvistiku, gdje radim i danas. Na odsjeku sudjelujem u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja jezične raznolikosti svijeta, jezične tipologije i indoeuropeistike. Od ljeta 2018. godine surađujem na institucijskom projektu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje "Baza hrvatskih morfoloških dubleta (DVOJBA)" voditeljice dr. sc. Tomislave Bošnjak Botice, znan. sur. Od proljeća 2019. godine član sam radne skupine s Odsjeka za lingvistiku koja sudjeluje u projektu Europskog socijalnog fonda "Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu" (voditelj izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić).

Dana 10. rujna 2021. izabran sam u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbeno i historijsko jezikoslovlje.

Usavršavao sam se na stipendiranim boravcima na Sveučilištu u Regensburgu (tri tjedna u jesen 2017. godine, mentor prof. dr. sc. Björn Hansen) te na Sveučilištu u Leipzigu (tri mjeseca u jesen 2018. godine, mentor prof. dr. sc. Martin Haspelmath).

Dosad sam samostalno ili u suautorstvu objavio petnaestak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama te kao izlagač sudjelovao na dvadesetak domaćih i stranih znanstvenih skupova. Jedan sam od organizatora radionice "Workshop on Secondary imperfectives in Slavic" u sklopu "14th European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL 14)" održanoj početkom lipnja 2021. u Leipzigu.

Razdoblje Naziv Uloga
2018 - 2024 Baza hrvatskih morfoloških dubleta (DvojBa) Suradnik
2015 - 2016 HR4EU: Mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika Suradnik
2014 - 2018 Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE) Suradnik

Ključni istraživački interes
  • jezična tipologija
  • glagolski vid i akcionalnost
  • povijesna lingvistika
  • morfologija hrvatskog jezika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Association for Linguistic Typology (redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti
Glavno mi je područje interesa jezična tipologija. Unutar tog područja trenutačno se najviše bavim fenomenima glagolskog vida i akcionalnosti, koji su ujedno i tema moje doktorske disertacije "A Typology of Aspect-Actionality Interactions" (2020). Osim toga bavio sam se ili se bavim i različitim temama iz područja sintaktičke tipologije (tipologija glagolskog stanja, tipologija relativnih konstrukcija i dr.).

Drugo je glavno područje mojeg interesa opis hrvatskog jezika. Trenutačno su mi u fokusu dvije teme iz područja morfologije hrvatskog jezika, opis morfologije glagolskog vida i glagola općenito te fenomen dubletnosti u morfologiji. U sklopu bavljenja temom dubletnosti sudjelujem u izradi Baze hrvatskih morfoloških dubleta (DVOJBA) pri Institutu za hrvatski jezik.

Puni popis radova dostupan na https://ffzg.academia.edu/JuricaPolan%C4%8Dec

Bibliografija na CROSBI-ju https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/363514?autor=363514