Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
C-216
Telefon
01/4092 179
E-mail
dzuparic@ffzg.unizg.hr

Rođen je u Županji 1981. Dvopredmetni studij sociologije i povijesti završava 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2007. magistarski studij sociologije i socijalne antropologije na Srednjoeuropskom sveučilištu (Central European University) u Budimpešti. Od 2009. do 2018. bio je zaposlen u Institutu za migracije i narodnosti na znanstvenoistraživačkim projektima "Nacionalne manjine u Hrvatskoj i eurointegracijski procesi", te "Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske", kao i na međunarodnom projektu "Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates (MIPEX 2015)".
Poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završava 2015., obranom disertacije na temu „Utjecaj promjena u okolišu na nastanak (ne)dobrovoljnih migracija“ (mentor: prof. dr. sc. Milan Mesić). Danas radi kao docent na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje su područje njegovog istraživačkog interesa Sociologija migracija i Sociologija etničkih odnosa, a posebno znanstvena polja Studije prisilnih migracija i Izbjegličke studije. Bavio se i problematikom nacionalnih manjina te migracijskim, azilnim, integracijskim, demografskim i državljanskim politikama. Samostalno ili u suautorstvu, objavio je tridesetak znanstvenih i stručnih radova, a sudjelovao je s izlaganjem na tridesetak znanstvenih i stručnih skupova. Suautor je jedne znanstvene, jedne stručne knjige te je urednik zbornika na temu razvoja sustava azilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Od 2009. član je Hrvatskog sociološkog društva.

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Training and Education in Social Innovation Suradnik
2020 - 2024 Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika – ERIM Suradnik
2020 - 2022 Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)
2020 - 2022 INCLuDe - Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja
2020 - 2023 Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe (GLocalEAst)
2018 - 2018 Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita Suradnik
2016 - 2020 Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti - STRAT Suradnik

Ključni istraživački interes
 • migracija
 • etničnost
 • demografija
 • azil
 • okoliš
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Centar za mirovne studije
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)
 • International Sociological Association (ISA) (redovni član)
 • Radna skupine za donošenje i provođenje Akcijskog plana za otklanjanje prepreka u integraciji stranaca u hrvatsko društvo, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2016. Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe, Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institut za migracije i narodnosti (-, -)
 • 2016. New (Im)migrants in the EU: Facing the Challenges of Integration, Institut za migracije i narodnosti (-, -)
 • 2016. XXIII međunarodni znanstveni simpozij: Migracije stanovništva – fenomen izbjeglištva, Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Institut za migracije i narodnosti te Fondacija Mulla Sadra Sarajevo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Migracijske i etničke teme, Institut za migracije i narodnosti ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Godišnju nagradu "Milovan Gavazzi" Hrvatskog etnološkog društva u kategoriji Znanstveni i nastavni rad

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni radovi u časopisima koji se referiraju u bibliografskim bazama
1. Valenta, M.; Lønning, M. N.; Jakobsen, J. i Župarić-Iljić, D. (2019). European Asylum Policies and the Stranded Asylum Seekers in Southeastern Europe. Journal of Refugee Studies. pre-published online version (2019); 1-10
2. Gregurović, S. i Župarić-Iljić, D. (2018). Comparing the Incomparable? Migrant Integration Policies and Perplexities of Comparison. International Migration. 56 (3): 105-122.
3. Mlinarić, D. i Župarić-Iljić, D. (2017). Ranonovovjekovna melioracija, protomoderne migracije i ekonomski razvoj vranskog posjeda. Migracijske i etničke teme 33(1):37-63.
4. Gregurović, M.; Kuti, S. i Župarić-Iljić, D. (2016). Attitudes towards Immigrant Workers and Asylum Seekers in Eastern Croatia: Dimensions, Determinants and Differences. Migracijske i etničke teme 32(1):91-122.
5. Valenta, M.; Župarić-Iljić, D. i Vidović, T. (2015). The Reluctant Asylum-Seekers: Migrants at the Southeastern Frontiers of the European Migration System. Refugee Survey Quarterly 34(3):95-113.
6. Župarić-Iljić, D. i Mlinarić, D. (2015). Strani maloljetnici bez pratnje u Republici Hrvatskoj: Problematika učenja jezika i obrazovanja. Migracijske i etničke teme 31(3):333-363.
7. Mesić, M. i Župarić-Iljić, D. (2014). Promjene u okolišu i ljudske migracije. Migracijske i etničke teme 30(3): 331-354.
8. Župarić-Iljić, D. i Gregurović, M. (2013). Stavovi studenata prema tražiteljima azila u Republici Hrvatskoj. Društvena istraživanja 22(1): 41-62.
9. Župarić-Iljić, D. (2013). Brojnost, status i aspekti organiziranosti Srba u Zagrebu. Stanovništvo LI(1): 43-68.
10. Župarić-Iljić, D. (2012). Balkan Partition - Return, Resettlement and Reintegration Policies for Displaced Persons in Croatia. Refugee Watch: A South Asian Journal on Forced Migration. 39-40(2012): 36-50.
11. Župarić-Iljić, D. (2011). Predstavljenost nacionalnih manjina i prisutnost njihovih medija u hrvatskome medijskom prostoru. Politička misao 48(4): 133-153.


Znanstveni radovi objavljeni u cijelosti u domaćim i međunarodnim zbornicima
1. Župarić-Iljić, D. i Valenta, M. (2019) “Refugee Crisis” in the Southeastern European Countries: The Rise and Fall of the Balkan Corridor. U: Menjívar, Cecilia ; Ruiz, Marie ; Ness, Immanuel (ur.). The Oxford Handbook of Migration Crises. Oxford: Oxford University Press, str. 367-388.
2. Župarić-Iljić, D. i Valenta, M. (2019). Opportunistic Humanitarianism and Securitization Discomfort Along the Balkan Corridor: The Croatian Experience. U: Feischmidt, Margit; Pries, Ludger i Cantat, Celine (ur.). Refugee Protection and Civil Society in Europe. New York : Springer International Publishing, str. 129-160.
3. Župarić-Iljić, D. (2017). Environmental Change and Involuntary Migration: Environmental Vulnerability and Displacement Caused by the 2014 Flooding in South-Eastern Europe. u: Domazet, Mladen (ur.). Ecology and Justice: Contributions from the margins. Zagreb: Institute for Political Ecology, str. 137-164.
4. Porobić, S. i Župarić-Iljić, D. (2017). Access to Asylum and Reception Conditions in Western Balkans: Focus on Bosnia and Herzegovina and Croatia. u: O'Sullivan, Maria i Stevens, Dallal (ur.). States, the Law and Access to Refugee Protection: Fortresses and Fairness. Oxford: Hart Publishing, str. 191-221.
5. Klempić Bogadi, S.; Župarić-Iljić, D. and Podgorelec, S. (2017). Neki aspekti sociodemografskog stanja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. U: Aleksandra Dragun; Milena Nedeljković i Mlađen Jovanović (ur.). Etničke grupe Vojvodine u 21. veku - Stanje i perspektive održivosti. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, str. 145-167.
6.Župarić-Iljić; D. (2017). Recentna izbjeglička kretanja i odgovor Islamske zajednice u Hrvatskoj. Bošnjačka pismohrana: časopis za povijest i kulturu Bošnjaka u Hrvatskoj. 16 (44): 289-305.
7. Župarić-Iljić, D. (2016). Globalni izazovi i „ljudi u pokretu“: multiplikacija i diverzifikacija uzročnika nedobrovoljnih migracija u suvremenom svijetu. U: Dani kriznog upravljanja (Crisis Management Days) - Zbornik radova (Book of Papers). Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica, str. 667-673.
8. Župarić-Iljić, D. i Bara, M. (2014). Unutrašnje i vanjske migracije u Hrvatskoj: povijesni i suvremeni kontekst. U: Vlado Puljiz, Josip Tica i Davorko Vidović (ur.) Migracije i razvoj Hrvatske: Podloga za hrvatsku migracijsku strategiju. Zagreb: Hrvatska gospodarska komora: 197-213.
9. Kranjec, J. i Župarić-Iljić, D. (2014). Croatia - Diversity of Migration Trends and Policies. U: Felicita Medved (ur.) Proliferation of Migration Transition: Selected EU New Member States. Brussels: European Liberal Forum: 152-188.
10. Župarić-Iljić, D. (2014). Neregularne migracije na Mediteranu: Na razmeđu politika isključivanja, straha i humanitarizma. u: Anđelko Milardović (ur.). Stranci pred vratima Europe. Zagreb: Pan liber: 91-110.
11. Župarić-Iljić, D. (2013). Percepcija tražitelja azila u javnosti i medijski prikazi problematike azila u Hrvatskoj. u: Drago Župarić-Iljić (ur.). Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj (s osvrtom na sustave azila u regiji). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava: 201-220.
12. Župarić-Iljić, D. (2012). Od očuvanja identiteta do asimilacije: Aktualni položaj i integriranost srpske nacionalne manjine u Zagrebu. U: Darko Gavrilović (ur.) Croatian – Serbian relations: resolving outstanding issues / Srpsko-hrvatski odnosi: Rešavanje otvorenih pitanja. Novi Sad: Center for History, Democracy and Reconciliation: 189-207.
13. Župarić-Iljić, D. (2011). Razmatranja predstavnika zagrebačkih Srba o prekograničnoj suradnji Srba u Hrvatskoj sa Srbijom. u: Darko Gavrilović (ur.). Srpsko-hrvatski odnosi u XX veku: Dvadeset godina od početka rata. Novi Sad: Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje: 269-287.
14. Župarić-Iljić, D. (2010). Percepcija prekogranične suradnje Srba u Zagrebu sa Srbijom i Hrvata u Srbiji s Hrvatskom. u: Dragutin Babić i Drago Župarić-Iljić (ur.). Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti: 99-115.


Znanstveni radovi objavljeni kao poglavlje u knjizi
1. Župarić-Iljić, D. (2011). Kulturni, medijski, obrazovni i religijski aspekti manjinskog života u Zagrebu. U: Dragutin Babić, Filip Škiljan i Drago Župarić-Iljić (grupa autora) Nacionalne manjine u Zagrebu: položaj i perspektive. Zagreb: Plejada, str. 127-204. (znanstvena monografija, 416 str.)
2. Babić, D., Škiljan, Filip i Župarić-Iljić, D. (2011). Fokus grupe – analiza provedenog istraživanja. U: Dragutin Babić, Filip Škiljan i Drago Župarić-Iljić (grupa autora) Nacionalne manjine u Zagrebu: položaj i perspektive. Zagreb: Plejada, str. 263-382. (znanstvena monografija, 416 str.)