Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
Konzultacije
srijeda, 09:30-11:00 uz prethodnu najavu mailom.
Soba
C-012
Telefon
4092-395 (lokalni 2395)
E-mail
afiket@ffzg.unizg.hr

Rođena je u Zagrebu 1993. godine. U Vrbovcu završava osnovnu školu i opću gimnaziju te paralelno Glazbenu školu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, smjer flauta. Akademske godine 2012./2013. upisuje dvopredmetni studij Judaistike i Švedskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Paralelno upisuje diplomski studij Geografije (smjer Baština i turizam) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.
U rujnu 2019. završava diplomski studij judaistike (diplomski rad Cionizam u Hrvatskoj), a u prosincu 2019. diplomski studij švedskog jezika i kulture, prevoditeljski smjer (diplomski rad Problematika prevođenja pojmova iz nautičkog turizma između hrvatskog i švedskog). U rujnu 2020. diplomirala je na Geografskom odsjeku (diplomski rad Mogućnosti turističke valorizacije spomeničke baštine iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj). Iste godine upisuje Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž. U studenom 2021. obranila je temu doktorskog rada Turističkogeografska valorizacija židovske baštine u Hrvatskoj, pod mentorstvom prof. dr. sc. Vuka Tvrtka Opačića.

Od veljače do srpnja 2021. godine radi kao terenski istraživač na projektu European Jewish Cemeteries Initiative (ESFJ) za Hrvatsku. Od srpnja 2021. zaposlena je kao asistentica na Katedri za judaistiku.

Usavršavala se na Ljetnoj školi EU fondova u organizaciji RAG Vrbovec (2016), seminaru Centrope i ESJF-a za edukaciju hrvatskih nastavnika ''Podučavanje židovske baštine'' (13. i 14.9.2020.), tečaj u organizaciji Instituta za turizam, u sklopu europskog projekta Erasmus+ KA2 SPE.C.H.A.L.E. (Specialist in Cultural Heritage and Attractive Living Environment), seminarima Centrope u Berlinu (ožujak 2022.) i Splitu (svibanj 2022.).

Certificirani je interpretator baštine i turistički vodič za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Razdoblje Naziv Uloga
2024 - 2025 EHRI IMPLEMENTATION PHASE (EHRI-IP) – Horizon Europe Suradnik

Ključni istraživački interes
  • židovska baština s naglaskom na groblja
  • turistička i kulturna geografija
  • povijest Židova u Hrvatskoj
  • disonantna baština
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Interpret Europe, Interpret Europe (Član)
  • Interpretirajmo Hrvatsku, Hrvatska udruga za interpretaciju baštine (Član)
Nagrade i priznanja
  • 2020. Rektorova nagrada za individualni znanstveni rad

Opis znanstvene djelatnosti
Doktorandica na studiju geografije. Bavi se židovskom povijesti i baštinom, s naglaskom na proučavanje groblja te turizmom židovske baštine.