Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Petkom
- Bez najave / predbilježbe (C-206): 12:45 – 13:15
- C-206 – s predbilježbom: 14:00 – 15:00
- Online (Zoom) – s predbilježbom: 15:00 – 16:00

Predbilježbe i za uredske i za online konzultacije preko: https://doodle.com/bp/tanjavuckovicjuros/konzultacije
Soba
C-206
Telefon
01/4092 170
E-mail
tvuckovi@m.ffzg.hr

Tanja Vučković Juroš je doktorirala sociologiju na Sveučilištu u Indiani u Bloomingtonu u SAD-u, sa specijalizacijom u istraživačkim metodama. Trenutno vodi MSCA-IF projekt Sense AGENDa na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.U svom istraživačkom radu bavi se temama političke i kulturne sociologije, a njezini su znanstveni projekti bili financirani sredstvima američke i hrvatske nacionalne zaklade za znanost, te programom Obzor 2020 Europske komisije (dva puta). Predavala je kolegije na prediplomskoj i diplomskoj razini na Odsjeku za sociologiju Sveučilišta u Indiani, Odsjeku za kulturne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci i na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Osim toga, držala je i pozvana predavanja na diplomskoj i poslijediplomskoj razini na Université catholique de Louvain i Vrije Universiteit Brussel u Belgiji, Sveučilištu u Napulju u Italiji te Filozofskim fakultetima na Sveučilištu u Zagrebu i Zadru. Održala je brojna izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Glavna je urednica Revije za sociologiju, a proteklih godina je objavljivala radove u međunarodnim časopisima poput Gender, Place and Culture, Sexualities, Journal of Family Issues and Communist and Post-Communist Studies.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2025 Kako obični ljudi tumače anti-rodne poruke (Sense AGENDa) Voditelj

Ključni istraživački interes
  • kulturna sociologija
  • politička sociologija
  • kvalitativna metodologija
  • sociologija seksualnosti
  • kolektivna sjećanja
Uredništva u časopisima
  • Revija za sociologiju, HSD ,Zagreb (Glavni urednik)