Naziv
Etnokulturna slika svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
4
Šifra
69512
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Etnokulturna slika svijeta je obavezni kolegij zamišljen kao uvod u regionalno usmjerenu etnologiju/sociokulturnu antropologiju, s naglaskom na Afriku, Latinsku Ameriku i Pacifik. Cilj kolegija je studente upoznati s ključnim pojmovima i pristupima u sociokulturnoantropološkim istraživanjima navedenih regija. Posebno će se obrađivati veza kolonijalizma i sociokulturnoantropoloških istraživanja Afrike, Latinske Amerike i Pacifika, osnovne kulturne značajke i društveni položaj domorodnih zajednica, ključna sociokulturna istraživanja srodstva i društvenih odnosa općenito, utjecaj političke i ekonomske moći na kulturna obilježja i razlike među zajednicama i kulturama, te primjeri muzejskih zbirki koje prezentiraju kulture Latinske Amerike, Afrike i Pacifika unutar i izvan ovih zemljopisnih područja.


Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; predstavljanje kolegija i studentskih obaveza (seminarski radovi, izlaganja, završni ispit); komentiranje popisa literature
 2. Povijest antropoloških istraživanja u Africi - srednje (francuska i britanska tradicija; kolonijalna administracija i antropološka istraživanja, Međunarodni afrički institut) i kasno kolonijalno razdoblje (Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard i Fortes; Istočnoafrički institut za društvena istraživanja i Institut Rhodes-Livingstone)
 3. E. E. Evans-Pritchard (Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande; The Nuer; Nuer Religion) i njegovo nasljeđe
 4. Teme suvremenih antropoloških istraživanja u Africi (oružani sukobi – Ruanda; HIV i AIDS)
 5. Povijest antropoloških istraživanja u Latinskoj Americi (istraživanja domorodačkih kultura i studije seoskih zajednica; Robert Redfield i Oscar Lewis; Eric Wolf i Sydney Mintz)
 6. Ključni istraživački interesi latinoameričke antropologije (naslijeđe kolonijalizma; rasa i etnicitet; mestizaje; religija)
 7. Ključni istraživački interesi latinoameričke antropologije – nastavak (rod i klasa, borba za prava domorodačkih zajednica, utjecaj neoliberalnih politika)
 8. Pristupi i teme istraživanja Claude Lévi-Straussa te njegovo nasljeđe
 9. Upoznavanje studenata s konceptima i terminima vezanim uz antropološka istraživanja Pacifika (kultura; etnički i kulturni identitet; domorodački, imigrantski i manjinski identitet; zapadni kolonijalizam; naslijeđe kolonijalizma; etnocentrizam; kulturni relativizam; tradicionalna/moderna društva; dinamika kulture; tradicija; globalizacija; kulturne reprezentacije; modernizacija; postkolonijalizam, multietničnost; interkulturalnost)
 10. Ključni istraživački interesi angloameričke, francuske i britanske antropologije te povijest antropoloških istraživanja na Pacifiku (društveni odnosi, religija i ekonomija; Franz Boas, Margaret Mead, Bronislaw Malinowski, Ruth Benedict)
 11. Pristupi i teme istraživanja Margaret Mead te njezino nasljeđe
 12. Muzejske zbirke vaneuropskih kultura (povijest, naslijeđe kolonijalizma; reprezentacije, interpretacije i kritike; primjeri angloameričkih, europskih i regionalnih muzejskih zbirki)
 13. Suvremene političke rasprave na Pacifiku (politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava, naslijeđe kolonijalizma; status domorodačkih zajednica, kulturne politike, rodna (ne)jednakost)
 14. Suvremeni sociokulturni i ekonomski procesi na Pacifiku (globalizacija i lokalni odgovori)
 15. Zaključno predavanje, sistematizacija gradiva, priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
 2. koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 3. izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja
 4. prikupljati literaturu i koristiti je u stručnom radu
 5. javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 6. prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 7. koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikaciji
 8. koristiti temeljne vještine u radu s računalima za stručne i znanstvene potrebe
 9. primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini
 10. navesti i opisati ključne pojmove i pristupe u sociokulturnoantropološkim istraživanjima Afrike, Latinske Amerike i Pacifika
 11. objasniti vezu kolonijalizma i sociokulturnoantropoloških istraživanja Afrike, Latinske Amerike i Pacifika
 12. navesti osnovne kulturne značajke i prikazati društveni položaj domorodnih zajednica Latinske Amerike, Afrike i Pacifika
 13. raspravljati o problemima socijalne i kulturne antropologije kao regionalno usmjerene znanosti
 14. kritički analizirati putopise u kojima se predstavljaju kulture Latinske Amerike i Afrike
 15. navesti i kritički analizirati ključna sociokulturnoantropološka istraživanja srodstvenih odnosa među zajednicama i kulturama Pacifika
 16. objasniti utjecaj političke i ekonomske moći na kulturna obilježja i razlike među zajednicama i kulturama
 17. usporediti standarde ljudskih prava s izdvojenim primjerima tradicijskih mišljenja, svjetonazora i običaja u Africi, Latinskoj Americi i Pacifiku
 18. kritički analizirati primjere muzejskih zbirki koje prezentiraju kulture Latinske Amerike, Afrike i Pacifika
Metode podučavanja
Kolegij će se provoditi po interaktivnomu modelu učenja. Seminarska nastava će, pored predavanja, činiti osnovni dio poučavanja. Sastavni dio kolegija činit će i rasprava o tematskim jedinicama i pročitanim tekstovima s popisa literature.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje rada i zalaganja studenata valorizirat će se kroz redovitost na nastavi, aktivno sudjelovanje u diskusiji, samostalnost i zainteresiranost, kvalitetu pisanoga rada te kroz rezultate pismenog i usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. FALK MOORE, Sally. 1994. Anthropology and Africa. Changing Perspectives on a Changing Scene. Charlottesville and London: The University Press of Virginia (odabrana poglavlja)
 2. SANABRIA, Henry. 2006. The Anthropology of Latin America and the Caribbean. New Jersey: Pearson (odabrana poglavlja)
 3. EVANS-PRITCHARD, E. E. 1937. Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande. Oxford: Oxford University Press. (odabrana poglavlja)
 4. POOLE, Deborah. 2008. A Companion to Latin American Anthropology. Malden, Oxford: Blackwell. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. BARNARD, Alan. 2007. Anthropology and the Bushman. Oxford, New York: Berg.
 2. BARNARD, Alan i Jonathan Spencer. 2010. The Routledge Encyclopaedia of Social and Cultural Anthropology, 2. izdanje. London and New York: Routledge. (odabrane natuknice)
 3. BARNARD, Alan. 2011. Povijest i teorija antropologije. Zagreb: Jesenski i Turk
 4. BENEDIKT. Rut. 1976. Obrasci kulture. Beograd: Prosveta.
 5. BHABHA Homi. Location of Culture. London – New York: Routledge.
 6. BOAS, Franc. 1982. Um primitivnog čoveka. Beograd: Prosveta – XX vek.
 7. CARSTEN, Janet, Stephen Hugh-Jones, ur. 1995. About the house. Lévi-Strauss and beyond. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. COMAROFF, Jean. 1985. Body of Power, Spirit of Resistance: The Culture and History of a South African People. Chicago: University of Chicago Press
 9. DAVIDSON, Basil. 1977. Genij Afrike. Uvod u kulturnu povijest. Zagreb: Stvarnost
 10. DOUGLAS, Mary. 2004. Čisto i opasno. Antropološka analiza pojmova nečistoće i tabua. Zagreb: Algoritam.
 11. DUNAYER, Joan. 2009. Specizam. Diskriminacija na osnovi vrste. Zagreb – Čakovec: Biblioteka Nova etnografija – Dvostruka duga.
 12. EVANS-PRITCHARD, E. E. 1940. The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press
 13. EVANS-PRITCHARD, E.E. 1956. Nuer Religion. Oxford: Oxford University Press
 14. FABIJETI, Ugo, Roberto MALIGETI, Vičenco MATERA. 2002. Uvod u antropologiju. Od lokalnog do globalnog. Beograd: Clio. (odabrana poglavlja)
 15. FORTES, Meyer i E.E. Evans-Pritchard, ur. (1940). African Political Systems. Oxford: Oxford University Press
 16. GERC, Kliford. 1998. Tumačenje kultura (2). Beograd: XX vek (odabrana poglavlja)
 17. GIDDENS, Anthony. 2005. Odbjegli svijet. Kako globalizacija oblikuje naše živote. Zagreb: Jesenski i Turk.
 18. HAVILAND, William. 2004. Kulturna antropologija. Zagreb: Naklada Slap.
 19. HELD, David, Henrietta L. MOORE, ur. 2007. Cultural Politics in a Global Age. Uncertainity, Solidarity and Innovation. Oxford: Oneworld.
 20. HOWARD, Alan 1970. Learning to Be Rotuman: Enculturation in the South Pacific. New York: Teachers College Press.
 21. HUTCHINSON, Sharon E. 1996. Nuer Dilemmas: Coping with Money, War and the State. Berkeley: University of California Press
 22. LAMPSLEY, Michael. 2012. Od žrtve do pobjednika. Borac za slobodu ljudske duše. Sarajevo: Gariwo.
 23. LAZAREVIĆ, Sanja. 1967. Daleki svjetovi naših putnika i pomoraca: Indija, jugoistočna Azija, Oceanija, Australija, Tasmanija (katalog izložbe). Zagreb: Etnografski muzej Zagreb.
 24. LÉVI-STRAUSS, Claude. 2013. Antropologija i moderni svijet. Zagreb: TIM press. (odabrana poglavlja)
 25. LÉVI-STRAUSS, Claude. 2014. Svi smo mi kanibali. Zagreb: TIM press (odabrana poglavlja).
 26. LIENHARDT, Godfrey. 1961. Divinity and Experience. The Religion of the Dinka. Oxford: Oxford University Press
 27. MALINOWSKI, Bronislaw. 1979. Argonauti Zapadnog Pacifika. Beograd: BIGZ – Biblioteka XX vek.
 28. MEAD, Maragaret. 2004. Spol i temperament u tri primitivna društva. Zagreb: Jesenski i Turk.
 29. MID, Margaret. 1978. Sazrevanje na Samoi. Psihološka studija mladeži u primitivnom društvu, namenjena ljudima Zapadne civilizacije. Beograd: Prosveta.
 30. POTTIER, Johan. 2002. Re-Imagining Rwanda: Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 31. RIVOLI, Pietra. 2008. Putovanje jedne majice globalnom ekonomijom. Istraživanje tržišta, moći i politike svjetske ekonomije. Zagreb: VBZ.
 32. SAHLINS, Marshall. 1972. Stone Age Economics. Chicago: Aldine
 33. SAID, Edward W. 1999. Orijentalizam. Zagreb: Konzor.
 34. SEKULIĆ, Nada. 2007. O kraju antropologije. Poststrukturalizam i savremena antropologija. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
 35. SPEAR, Thomas i Richard Waller, ur. 1993. Being Maasai: Ethnicity and Identity in East Africa. London, Athens: Ohio University Press.
 36. SPIVAK, Gayatri Chakravorty. 1999. A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge – London: Harvard University Press.
 37. THOMAS, Nicholas. 1991. Entangled objects: exchange, material culture and colonialism in the Pacific. Cambridge – London: Mass – Harvard University Press.
 38. TODOROV, Cvetan. 1994. Mi i Drugi. Francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd: XX vek (odabrana poglavlja)

Obavezan predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar