Naziv
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
51238
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
U fokusu ovoga predmeta bit će ključni fenomeni, strukture i procesi koji su na političkom, socijalnom, ekonomskom, religijskom i kulturnom području oblikovali ranonovovjekovno razdoblje ljudske povijesti. Izuzev klasičnih historiografskih tema poput humanizma, renesanse, reformacije, geografskih otkrića i prosvjetiteljstva, posebna će se pozornost posvetiti i ranonovovjekovnim materijalnim i simboličkim praksama, rodnoj problematici, fenomenima svakodnevice, procesima transfera, socijalnog "discipliniranja" i "konfesionalizacije", alternativnim praksama i sl. Pružit će se i sistematski uvid u glavne fenomene i procese koji obilježavaju ranonovovjekovnu povijest američkog i afričkog kontinenta, odnosno orijentalnih civilizacija Indije, Kine i Japana, s posebnim naglaskom na fenomene transnacionalnih razmjena, umrežavanja i transfera. Cilj predmeta je upoznavanje temeljnih fenomena, procesa i koncepata ranonovovjekovne svjetske povijesti u skladu s pristupom histoire croisée, te usvajanje kritičkih, analitičkih i interpretacijskih vještina nužnih za produbljeno razumijevanje i konceptualiziranje temeljnih fenomena povijesti ranomodernoga doba. Osobit će naglasak biti na razvijanju šire i slojevitije perspektivizacije koja omogućuje prepoznavanje i interpretativno raščlanjivanje kompleksnih i dinamičnih političkih, ekonomskih i kulturnih promjena i kontinuiteta, međuovisnosti, razmjena i konflikata koji obilježavaju europsku i svjetsku povijest ranoga novog vijeka. Cilj seminarskoga rada jest razvijanje sposobnosti i vještina prikupljanja, selektiranja, analize i sintetiziranja činjenica i koncepata, njihovo razumijevanje i evaluacija, konceptualizacija problema, te konačno njihova adekvatna usmena i pismena prezentacija. Velika će se pozornost također posvetiti umijeću problemske analize i interpretacije povijesnih izvora iz perspektive različitih teorijskih pravaca i paradigmi suvremene historijske znanosti.
Sadržaj
 1. "Rani novi vijek" kao historiografski koncept i teorije ranonovovjekovlja (Luhmann, Oestreich, Foucault, Bourdieu)
 2. Ka globalnome svijetu - geografska otkrića
 3. Humanizam i renesansa
 4. Ranonovovjekovna društva
 5. Ranonovovjekovne ekonomije
 6. Oblikovanje moderne države
 7. Povijest "odozdo"- svakodnevica, žene, alternativne prakse
 8. Izazovi konfesionalizacije - reformacija i katolička obnova
 9. Rusija između autokracije i europeizacije
 10. Afrika u procjepu između Europe i Amerike
 11. Ranonovovjekovna orijentalna carstva I – Indija
 12. Ranonovovjekovna orijentalna carstva II – Kina
 13. Ranonovovjekovna orijentalna carstva III - Japan
 14. Rađanje Amerike
 15. Nova epistema - prosvjetiteljstvo

Ishodi učenja
 1. Razvijanje analitičkih vještina za razumijevanje fenomena i problema ranonovovjekovne svjetske povijesti s komparatističkih i globalnohistorijskih pretpostavki
 2. Usvajanje interpretativnih koncepata za tumačenje fenomena i problema ranonovovjekovne svjetske povijesti
 3. Svladavanje umijeća problemske konceptualizacije fenomena ranonovovjekovne svjetske povijesti s komparatističkih i globalnohistorijskih pretpostavki
 4. Razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja
Metode podučavanja
Metode podučavanja su predavanja i seminarski rad. Predavanja su popraćena power – point prezentacijama koja su dostupna na Omegi (sustav učenja na daljinu Filozofskog fakulteta).
Metode ocjenjivanja
Jednopredmetni studenti tijekom semestra imaju obvezu napisati dva problemska eseja (maksimalnog opsega 5 kartica) na unaprijed zadane teme na osnovu gradiva s predavanja i ondje navedene literature, odnosno drugih relevantnih historiografskih studija i monografija. Esej utječe na konačnu ocjenu u omjeru od 40% . Studenti su dužni predati eseje sredinom odnosno na kraju semestra, kao uvjet izlaska na pismeni dio ispita. Na kraju semestra predviđen je pismeni ispit (test znanja) koji utječe na konačnu ocjenu u omjeru od 60%. Osim provjere poznavanja gradiva s predavanja, na pismenom će se ispitu provjeravati znanje na osnovu obvezne literature. Seminarska nastava iz predmeta Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka izvodit će se u formi kraćih uvodnih predavanja, grupnih diskusija i individualnih prezentacija. Osnova za evaluaciju individualnog studentskog doprinosa na seminaru bit će individualni i grupni rad, aktivnost na satu i seminarski rad maksimalnog opsega 15 kartica, što će studentima utjecati na zaključnu ocjenu iz predmeta Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka u omjeru od 50%.

Obavezna literatura
 1. The Times, Atlas svjetske povijesti. Zagreb, 1986, str. 144 - 205.
 2. Povijest svijeta od početaka do danas. Zagreb, 1990, str. 422 - 553.
 3. Braudel, Fernand. Civilizacije kroz povijest, Zagreb, 1990, str. 37 - 107, 127 - 144, 171 - 191, 206 - 220, 249 – 259, 271 – 321, 361 - 406.
Dopunska literatura
 1. Cameron, Euan (ur.). Early Modern Europe. An Oxford History. Oxford, 1991.
 2. Chaunu, Pierre. Civilizacija klasične Evrope. Beograd, 1977.
 3. Cook, Chris – Philip Broadhead (ur.). The Routledge Companion to early modern Europe 1453-1763. London – New York, 2006.
 4. Dragičević, Ivo. Kina: od nebeskog carstva do današnjeg dana. Zagreb, 2002.
 5. Franzen, August. Pregled povijesti crkve. Zagreb, 1996.
 6. Hitti, Philipp. Istorija Arapa od najstarijih vremena do danas. Sarajevo, 1988.
 7. Oliver, Roland – Fage, J. D. Kratka povijest Afrike. Zagreb, 1985.
 8. Riasanovsky, Nicholas V. A History of Russia. New York – Oxford, 2000.
 9. Rietbergen, Pieter. Europe. A Cultural History. London – New York, 1998.
 10. Robb, Peter. A History of India. Basingstoke, 2002.
 11. Roberts, J. M. Povijest Europe. Zagreb, 2003, str. 239 - 343.
 12. Sellers, Ch. – May, H. – McMillen, N. R. Povijest Sjedinjenih Američkih Država. Zagreb, 1996.
 13. Totman, Conrad. Povijest Japana. Zagreb, 2003.
 14. Wiesner- Hanks, Merry. Early modern Europe, 1450-1789. Cambridge
 15. N.B. Iscrpniji popis literature nalazi se na kraju svake power-point prezentacije koje su dostupne na domeni Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka na sustavu učenja na daljinu Omega

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar