Naziv
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
50
Šifra
36038
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Upoznavanje studenata sa srednjovjekovnom europskom poviješću pristupom suvremene historijske znanosti. Naglasak na razumijevanju temeljnih pojmova, struktura i procesa. Kod studenata potaknuti izgradnju suvremene kulture povijesnog mišljenja. Osposobljavanje za samostalno promišljanje europske srednjovjekovne povijesti, pružanjem referentnog okvira za kretanje kroz područja specijalističkog istraživanja ili druge povijesne epohe i sadržaje. Osposobljavanje za samostalno služenje relevantnom izvornom građom i literaturom, što omogućuje da studenti sami produbljuju i dopunjavaju stečena znanja.
Sadržaj
 1. predavanja: Rimski svijet u 4. stoljeću. Političke prilike, ekonomsko i društveno stanje, književnost, obrazovanje i umjetnost, vjera. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 2. predavanja: Propadanje rimskoga svijeta na Zapadu. Germanska plemena, germanske seobe, barbarska kraljevstva na Zapadu, crkva u germanskim kraljevstvima, počeci oblikovanja Europe. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 3. predavanja: Preobrazba Rima na Istoku – rađanje Bizanta. Od Teodozija do Anastazija – Bizant izlazi iz krize. Neuspjeh Justinijanova projekta obnove jedinstvenog Rimskoga Carstva, islam i arapska osvajanja. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 4. predavanja: Pokušaj obnove u doba Pipina Malog i Karla Velikog. Od Merovinga do Pipina Malog, Pipin Mali i Karlo Veliki, karolinška renesansa. Pomorska sila Sredozemlja: Venecija. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 5. predavanja: Propast Karolinškog carstva. Nasljednici Karla Velikog, nove barbarske provale, novi narodi u srednjoj i istočnoj Europi: Rusi, Česi, Poljaci. Što je feudalizam? Selo u ranom srednjem vijeku, crkva u feudalno doba. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 6. predavanja: Mostovi preko tamnih vremena. Civilizacije Istoka – Bizant i Arapi. Obnova Zapadnog carstva. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 7. predavanja: Oporavak Zapada. Vjerska obnova, politička obnova – Francuska, Sicilija i Engleska, gospodarski oporavak. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 8. predavanja: Prevlast Crkve na Zapadu. Konačni crkveni raskol, odnos Crkve i Carstva, prvi križarski ratovi, jačanje Bizanta za dinastije Komnena, reformski pokret u Crkvi u 12. stoljeću, uspon Europe – renesansa 12. stoljeća. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 9. predavanja: Uspon zapadnih monarhija. Engleska i Francuska u 12. stoljeću. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 10. predavanja: Doba borbe Crkve za očuvanje prevlasti u društvu. Papa Inocent III, krivovjerja (hereze) i prosjački redovi, papinstvo i dinastija Hohenstaufovaca, kasniji križarski ratovi. Slom Bizanta i pad Carigrada 1204. godine, obnova Bizanta pod Mihaelom VIII Paleologom. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 11. predavanja: Širenje kršćanske Europe. Skandinavija i srednja Europa u razvijenom srednjem vijeku, Rusija u razvijenom srednjem vijeku. Baltička regija u 12. stoljeću, nastanak Velike Kneževine Litve, prva i druga mongolska provala, mongolska vlast nad Rusijom. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 12. predavanja: Uspon svjetovnih institucija i interesa. Jačanje države – primjeri Francuske i Engleske, svjetovnjaci u 13. stoljeću; plemstvo, građanstvo i seljaštvo, intelektualno i umjetničko stvaralaštvo u razvijenom srednjem vijeku. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 13. predavanja: Gubitak prvenstva Crkve. Papa Bonifacije VIII, nastavak centralizacije u Francuskoj i Engleskoj, babilonsko sužanjstvo papa i veliki raskol u Crkvi, crkveni koncili i papinska obnova. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 14. predavanja: Neuspjeh svjetovnoga vodstva. Raspadanje srednjovjekovnoga društva. Engleska i Francuska u 14. i 15. stoljeću. Njemačko Carstvo i Habsburgovci, stvaranje Španjolske, Skandinavija u kasnom srednjem vijeku. Poljska i Poljsko-litvanska unija u 14. i 15. stoljeću, Rusija u kasnom srednjem vijeku, Velika Kneževina Litva i Rusija. Opadanje i propast Bizanta i pad Carigrada 1453. godine. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.
 15. predavanja: Traženje rješenja. Talijanski gradovi-države, talijanska renesansa, sjevernjačko rješenje. Zaključna razmatranja. Seminar: Analiza izabranih izvora iz tematike ovotjednih predavanja, komentari i diskusija.

Ishodi učenja
 1. Steći temeljno opće znanje povijesnih činjenica o europskom srednjovjekovlju.
 2. Razviti razumijevanje povijesnih procesa u europskom srednjovjekovlju.
 3. Poticati razvoj kritičke svijesti o povijesnim izvorima i historiografskoj literaturi o srednjem vijeku.
 4. Steći osposobljenost za samostalno istraživanje tema iz srednjovjekovne povijesti.
 5. Steći sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja stečenih spoznaja o srednjovjekovnoj povijesti.
Metode podučavanja
Frontalni, grupni i samostalni.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz pohađanja nastave, seminarskih zadataka i pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Ivo Goldstein - Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Novi liber, Zagreb 2006, str. 11-482.
Dopunska literatura
 1. Jacques Le Goff, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Golden marketing, Zagreb 1998, str. 29-491.
 2. Miroslav Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, Školska knjiga, Zagreb 1995.
 3. Roberto Lopez, Rođenje Evrope: st. V-XIV, Školska knjiga, Zagreb 1978.
 4. Johan Huizinga, Jesen srednjega vijeka, Naprijed, Zagreb 1991.
 5. Internet Medieval Sourcebook na web-stranici www.fordham.edu/halsall/sbook.html

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar