Naziv
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
4
Šifra
120105
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s općim pojmovima u području evaluacije psihosocijalnih intervencija; razumijevanje svrhe evaluacijskih postupaka, evaluacijskih nalaza kao i njihove primjenjivosti u obrazovnoj praksi.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi u evaluaciji obrazovnih intervencija.
 2. Značenje, priroda i vrste psihosocijalnih intervencija te smisao njihove evaluacije.
 3. Specifičnosti programa u obrazovanju; Teorijsko značenje evaluacije programa.
 4. Opći uvod u metodološke i praktične aspekte evaluacije programa.
 5. Logika i opća svrha evaluacijskih postupaka.
 6. Sudionici evaluacijskog procesa, uloge i vrste evaluatora.
 7. Glavne vrste evaluacije programa.
 8. Modeli evaluacije: prednosti, nedostaci i primjerenost odabira različitih modela evaluacije ovisno o vrsti i specifičnostima programa.
 9. Evaluacijska istraživanja - istraživački nacrti.
 10. Planiranje evaluacijskih postupaka.
 11. Elementi i koraci u planiranju evaluacijskih postupaka, prilagodba deklariranoj svrsi provedbe evaluacije i očekivanim načinima upotrebe evaluacijskih rezultata.
 12. Kriteriji i standardi za ocjenu djelotvornosti programa.
 13. Izvori, vrste i načini prikupljanja evaluacijskih podataka.
 14. Postupci analize podataka, usklađenost s vrstama podataka i evaluacijskim ciljevima.
 15. Izvještavanje o rezultatima evaluacije (elementi i struktura izvještaja, prilagodba korisnicima).

Ishodi učenja
 1. Definirati i objasniti opće pojmove u području evaluacije psihosocijalnih intervencija.
 2. Razumjeti svrhu evaluacijskog postupka.
 3. Objasniti logiku evaluacijskih postupaka.
 4. Kreirati i provesti evaluacijsko istraživanje u vezi s različitim vrstama i oblicima intervencija u području obrazovanja.
Metode podučavanja
Izvedba nastave uključuje predavanja u klasičnom i interaktivnom obliku, aktivno sudjelovanje studenata sastoji se i u pripremi samostalnih i grupnih zadataka, prezentacijama publiciranih stručnih ili znanstvenih radova na zadanu temu, te sudjelovanju u raspravama na temu svake prezentacije izložene na nastavi.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom semestra - kroz grupna izlaganja odabranih publiciranih empirijskih radova i rasprave tijekom nastave te pismenim i/ili usmenim ispitom nakon odslušanog kolegija.

Obavezna literatura
 1. Kulenović, A. (1996). Evaluacija psihosocijalnih intervencija. U: Pregrad, J. (Ur.) Stres, trauma, oporavak (269-291). Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 2. Posavac, E. J., & Carey, R. G. (2003). Program Evaluation - Methods and Case Studies. (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Dopunska literatura
 1. Rossi, P. H., & Freeman, H. F. (2003). Evaluation. London: Sage.
 2. Rathvon, N. (2003). Effective school interventions. New York: The Guilford Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij