Naziv
Figure i diskurzi
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
79615
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij će studenta upoznati sa sustavom retoričkih i stilskih figura, omogućiti mu da ih sam prepoznaje u iskazu te da primjereno interpretira figurativnost književnih i neknjiževnih tekstova.
Sadržaj
 1. Utopija savršenoga jezika i figurativno usavršavanje nesavršenoga
 2. Figure: određenja, podjele i popisi
 3. Kako je moguće kazati nemoguće? (Figure pretjerivanja)
 4. Anagram od antičke retorike preko kabale do De Saussurea.
 5. Kreativni potencijal prisile: lipogram, tautogram, palindrom
 6. Figure suprotnosti: oksimoron, paradoks, antiteza i antimetabola
 7. Metafora - figura i temelj jezika i mišljenja
 8. Ironija: polifonijska figura diskurza
 9. Oživljavanje neživoga (personifikacija, prozopopeja, apostrofa)
 10. Alegorija: od figure do strategije tumačenja
 11. Simbol (određenje): konvencionalizirani i literarni simboli
 12. Figure opisa
 13. Figurativnost reklamnog diskurza
 14. Parafraza: lingvistička, književna, komentatorska i ludička
 15. Igra riječima: vrste, primjeri, učinci

Ishodi učenja
 1. prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova, nastalih kreativnom jezičnom uporabom
 2. povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 3. primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji
 4. analizirati i vrednovati različite funkcionalnostilske tekstove
 5. interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima
Metode podučavanja
* predavanje
* seminar
* seminarska rasprava
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz kolegija uključuje:
* pismeni ispit
* seminarsko izlaganje
* zadaće (4) i
* kontinuirano praćenje aktivnosti polaznika

Obavezna literatura
 1. Aristotel. 1989. Retorika. Zagreb: Naprijed.
 2. Bagić Krešimir. 2012. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Zima, Luka. 1988. [1880] Figure u našem narodnom pjesništvu. Zagreb: Globus.
Dopunska literatura
 1. Benčić, Živa – Dunja Fališevac (ur.) 1995. Tropi i figure. Zagreb: ZZK FF.
 2. Boranić, Dragutin. 1909. „Onomatopejske riječi za životinje u slavenskim jezicima“. Rad JAZU 178: 1-86.
 3. Ciceron, Marko Tulije. 2002. O govorniku. Zagreb: Matica hrvatska.
 4. Demetrije. 1999. O stilu. Zagreb: ArTresor.
 5. Genette, Gérard. 2006. Metalepsa. Zagreb: Disput.
 6. Genette, Gérard. 1985 Mimologije. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 7. Genette /Ženet/, Gérard. 1985. Figure. Beograd: Vuk Karadžić.
 8. Ivas, Ivan. 2004. „Tropi u novinskim naslovima“. Medijska istraživanja 2: 9-34.
 9. Jankélévitch (Jankelevič), Vladimir. 1989. Ironija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 10. Katnić-Bakaršić, Marina. 1996. Gradacija. Sarajevo: Međunarodni centar za mir.
 11. Kovačević, Miloš. 1991. Gramatika i stilistika stilskih figura, Sarajevo: Drugari.
 12. Kvintilijan, Marko Fabije. 1967. Obrazovanje govornika. Sarajevo: Veselin Masleša.
 13. Marković, Ivan. 2009. „Tri nehrvatske tvorbe: infiksacija, reduplikacija, fuzija“. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35: 217-241.
 14. Meyer, Michel – Manuel Maria Carrilho – Benoît Timmermans. 2008. Povijest retorike od Grkā do naših dana. Zagreb: Disput.
 15. Ricoeur, Paul. 1981. Živa metafora. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 16. Simeon, Rikard. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva I/II. Zagreb: Matica hrvatska.
 17. Stamać, Ante. 1978. Teorija metafore. Zagreb: Znaci.
 18. Škarić, Ivo. 2003. Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb: Školska knjiga.
 19. Škiljan, Dubravko (ur.) 2003. Leksikon antičkih termina. Zagreb: Antibarbarus.
 20. Škreb, Zdenko. 1949. Značenje igre riječima. Poseban otisak iz 278. knj. Rada JAZU. Zagreb.
 21. Vuletić, Branko. 2005. Fonetika pjesme. Zagreb: FF press.
 22. Weinrich, Harald. 2005. Lingvistika laži. Zagreb: Algoritam.
 23. Živković, Dragiša. (ur.) 1986. Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar