Naziv
Filozofija jezika II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
51270
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s glavnim problemima analitičke filozofije jezika, kritički promatrati najznačajnije teorije jezičnih fenomena te navesti i procijeniti prigovore tim teorijama. Pokazati različite pravce razvoja filozofije jezika prema logici, lingvistici, kognitivnim znanostima i umjetnoj inteligenciji.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i pregled kolegija, literature i obveza
 2. Teorije značenja
 3. Frege i jezični obrat
 4. Russell i teorija određenih opisa
 5. Wittgenstein: značenje kao uporaba, slijeđenje pravila
 6. Wittgenstein i (ne)postojanje privatnog jezika
 7. Kripke i skepticizam oko slijeđenja pravila
 8. Jezična pragmatika: implikature i presupozicije
 9. Austin i govorni činovi
 10. Grice i razgovorne maksime
 11. Filozofija jezika i suvremena lingvistika
 12. Chomsky i generativna gramatika
 13. Filozofija jezika i kognitivne znanosti
 14. Filozofija jezika i umjetna inteligencija
 15. Završna rasprava i napomene

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i razumjeti središnje probleme filozofije jezika.
 2. Razlikovati najvažnije pozicije i predstavnike unutar filozofije jezika u dvadesetom stoljeću.
 3. Vrednovati različite prigovore osnovnim pozicijama u filozofiji jezika.
 4. Razumjeti vezu lingvistike, logike, filozofije jezika i umjetne inteligencije pri proučavanju jezika.
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom uz korištenje powerpointa I video materijala. Individualni i grupni rad
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Martinich, A. P. The Philosophy of Language. Oxford University Press 2000.
 2. Lycan, W. G. Filozofija jezika. Suvremen uvod, Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji, Zagreb 2011.
Dopunska literatura
 1. Austin, J. L. 'Performative Utterances', J. L. Austin’s Philosophical Papers, edited by J. O. Urmson and G. J. Warnock. Oxford University Press 1979.
 2. Benveniste, E. Problemi opšte lingvistike. Nolit, Beograd 1975.
 3. Carnap, R. The Logical Syntax of Language, Kegan Paul, London 1937.
 4. Chomsky, N. Syntactic Structures. Mouton & Co, Hag 1957.
 5. Davidson, D. ‘On the Very Idea of a Conceptual Scheme’. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association. 47 (1/1974), str. 5 – 20.
 6. Dummett, M. Frege: Philosophy of Language. 2nd edn. Duckworth, London 1981.
 7. Frege, G. Osnove aritmetike i drugi spisi, Kruzak, Zagreb 1995.
 8. Grice, H. P. ‘Logika i razgovor’. U: N. Miščević (ur.) Kontekst i značenje. Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1987.
 9. Kripke, S. Naming and Necessity. Blackwell, Oxford 1981.
 10. Lakoff, G. & Johnson, M. Metaphors We Live By. University of Chicago Press 1980.
 11. Russell, B. 'On Denoting', in Mind 14 (1905), str. 479–493.
 12. Wittgenstein, L. Filozofijska istraživanja. Globus, Zagreb 1998.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar