Naziv
Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
184190
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Nakon uspješno završenog seminara studenti/ce će znati opisati, interpretirati i kritički prosuđivati temeljne pojmove Rousseauove filozofije odgoja, moći ih sagledati unutar općeg povijesnog i društvenog konteksta u Rousseauovo doba, znati ih povezati s cjelinom njegova filozofijskoga opusa te prepoznati njihov utjecaj na kasnije autore, kao i na neke suvremene odgojne pristupe i obrazovne sustave. Rad u seminaru temelji se na kritičkome čitanju djela Emil ili o odgoju, uz usporednu analizu ostalih relevantnih Rousseauovih spisa, kao i radova drugih autora koji pomažu u razumijevanju i kritičkom vrednovanju Rousseauove filozofije odgoja.
Sadržaj
 1. Uvodni susret i dogovor oko rada u seminaru
 2. Uvodno predavanje: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua
 3. Jean-Jacques Rousseau: Rasprava o nejednakosti
 4. Jean-Jacques Rousseau: Društveni ugovor i Rasprava o znanosti i umjetnosti
 5. John Locke: Misli o odgoju
 6. J.-J. Rousseau: Emil ili o odgoju, knjiga I
 7. J.-J. Rousseau: Emil, knjiga II
 8. J.-J. Rousseau: Emil, knjiga II
 9. J.-J. Rousseau: Emil, knjiga III
 10. J.-J. Rousseau: Emil, knjiga IV
 11. J.-J. Rousseau: Emil, knjiga IV
 12. J.-J. Rousseau: Emil, knjiga IV
 13. Emil i Sofija
 14. Recepcija i kritika Rousseauovih stavova o odgoju
 15. Završna rasprava; ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Opisati, interpretirati i kritički prosuđivati temeljne pojmove filozofije odgoja J.-J. Rousseaua.
 2. Opisati povijesni i društveni kontekst u kojemu Rousseau razvija svoje teze o odgoju.
 3. Opisati osnovna prijeporna mjesta Rousseauove teorije o odgoju.
 4. Povezati Rousseauove teze o odgoju s cjelinom njegovih filozofskih stavova.
 5. Objasniti koncepte slobode i autoriteta, kazne i discipline u kontekstu Rousseauove filozofije odgoja.
 6. Objasniti značaj suosjećanja u Rousseauovoj filozofiji odgoja.
 7. Opisati osnovnu strukturu i praktične aspekte Rousseauova razumijevanja moralnog i političkog odgoja.
 8. Opisati, analizirati te kritički vrednovati pojedine Rousseauove stavove o odgoju.
 9. Usporediti te ukazati na sličnosti i razlike između Rousseauova razumijevanja pojedinih aspekata odgoja i stavova drugih istaknutih mislitelja (Locke).
 10. Prepoznati i vrednovati Rousseauov doprinos suvremenim teorijama odgoja i obrazovanja.
Metode podučavanja
Uvodna predavanja, redovni izvještaji o čitanju, dodatni pismeni radovi studenata, usmena izlaganja, rasprave, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Izvršene sve obveze na seminaru (predaja redovnih izvještaja o čitanju, predaja dodatnoga rada, redovitost pohađanja nastave)

Obavezna literatura
 1. Jean-Jacques Rousseau [Žan Žak Ruso], Emil ili o vaspitanju, Valjevo, Beograd 1989.
 2. Jean-Jacques Rousseau [Žan Žak Ruso], Emil. Sofija ili žena, Estetika, Valjevo – Beograd 1990.
 3. Jean-Jacques Rousseau, Emile or On education: includes Emile and Sophie, or The solitaries, Christopher Kelly, Allan Bloom (trans. and ed.), Dartmouth College Press, Hanover, N.H, 2010.
 4. Jean-Jacques Rousseau, Društveni ugovor, O podrijetlu i temeljima nejednakosti među ljudima, Fenkis knjiga, Zagreb 2012.
 5. Jean-Jacques Rousseau, »Rasprava o znanosti i umjetnosti«, u: Politička misao, Vol. 16, No. 1, 1979., str. 32–58.
 6. John Locke, Nekoje misli ob uzgoju, H. Luster, Senj 1890. / John Locke [Džon Lok], Misli o vaspitanju, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd 1967.
 7. Mary Wollestonecraft, Obrana ženskih prava, Ženska infoteka, Zagreb 1999., 5. poglavlje, str. 97–113.
Dopunska literatura
 1. Jean-Jacques Rousseau, Politički spisi, Informator, Fakultet političkih znanosti, Zagreb 1993.
 2. Jean-Jacques Rousseau, Julija ili nova Heloiza, I, II, Naprijed, Zagreb 1962.
 3. Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb 2004.
 4. Patrick Riley (ur.), The Cambridge Companion to Rousseau, Cambridge University Press, 2001.
 5. Judith N. Shklar, Men and Citizens. A Study of Rousseau's Social Theory, Cambridge University Press, 1969.
 6. Nathan Tarcov, Locke's Education for Liberty, The University of Chicago Press, Chicago–London 19854.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar