Naziv
Fonetika i fonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
3
Šifra
51306
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje s fonologijom kao lingvističkom disciplinom, razvojem fonoloških teorija, odnosom fonetike i fonologije (fonem-glas), distinktivnim obilježjima, fonotaktičkim ogranicenjima, fonološkim procesima (asimilacijama) i pojmom prikrivene sustavnosti.Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, određenje fonologije i fonetike.
 2. Osnove fonetike.
 3. Osnove fonologije.
 4. Sučelje fonetike i fonologije.
 5. Fonološke teorije 1 - od Antike do strukturalizma.
 6. Fonološke teorije 2 - strukturalizam.
 7. Fonološke teorije 3 - Generativna i post-SPE teorije.
 8. Fonološke teorije 4 - Optimalnosna teorija.
 9. Distinktivna obilježja u fonološkim teorijama.
 10. Fonološke teorije 5 - kognitivna fonologija i ostali funkcionalistički pristupi.Fonologija hrvatskog jezika.
 11. Fonologija hrvatskog jezika.
 12. Slog i struktura sloga.
 13. Dječja fonologija i fonološki procesi.
 14. Prikrivena sustavnost.
 15. Kolokvij i evaluacija

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne pojmove iz fonetike i fonologije.
 2. Usporediti fonološke teorije.
 3. Primjeniti različite klasifikacije distinktivnih obilježja u fonološkom opisu glasova.
 4. Nabrojati fonološke procese.
 5. Definirati pojam prikrivene sustavnosti.
Metode podučavanja
predavanja
mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
zadaće
završni ispit

Obavezna literatura
 1. Hayes, B. (2009). Introductory Phonology. Chicester: Wiley-Blackwell. (Blackwell Texbooks in Linguistics).
 2. Jelaska, Z. (2004). Fonološki opisi hrvatskog jezika. Zagreb: Sveučilišna naklada.
 3. odabrani članci
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar