Naziv
Fonetika i fonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
3
Šifra
51306
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje s fonologijom kao lingvističkom disciplinom, razvojem fonoloških teorija, odnosom fonetike i fonologije (fonem-glas), distinktivnim obilježjima, fonotaktičkim ogranicenjima, fonološkim procesima (asimilacijama) i pojmom prikrivene sustavnosti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, određenje fonologije i fonetike.
 2. Osnove fonetike.
 3. Fonološke teorije 1 - od Antike do strukturalizma.
 4. Fonološke teorije 2 - Generativna, prirodna, autosegmentalna, višedimenzionalna.
 5. Distinktivna obilježja u fonološkim teorijama.
 6. Fonološke teorije 3 - funkcionalna, kognitivna, artikulacijska.
 7. Fonologija hrvatskog jezika.
 8. Slog i struktura sloga.
 9. Fonotaktička ograničenja.
 10. Odnos fonetike i fonologije.
 11. Određenje fonema i odnos fonem glas.
 12. Dječja fonologija.
 13. Fonološki procesi.
 14. Prikrivena sustavnost.
 15. Kolokvij i evaluacija

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne pojmove iz fonetike i fonologije
 2. nabrojati fonološke teorije
 3. primjeniti različite klasifikacije distinktivnih obilježja u fonološkom opisu glasova
 4. nabrojati fonološke procese
 5. definirati pojam fonotaktike
 6. definirati pojam fonotaktike
Metode podučavanja
predavanja mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
zadaće završni ispit

Obavezna literatura
 1. Hayes, B. (2009). Introductory Phonology. Chicester: Wiley-Blackwell. (Blackwell Texbooks in Linguistics).
 2. Jelaska, Z. (2004). Fonološki opisi hrvatskog jezika. Zagreb: Sveučilišna naklada.
 3. odabrani članci
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar