Naziv
Fonetika i fonologija rumunjskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
3
Šifra
35980
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Govorne vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje rumunjskog fonetskog sustava na perceptivnoj i na artikulacijskoj razini.
Sadržaj
 1. Uvod u strukturu kolegija. Fonetika i fonologija. (predavanja) Abeceda. Samoglasnici rumunjskog jezika. (vježbe)
 2. Ljudski govorni organi i načela tvorbe glasova (općenito). (predavanja) Suglasnici rumunjskog jezika. (vježbe)
 3. Bilježenje glasova i fonema: transkripcijski sustavi. (predavanja) «Kratko», dočetno i. Suglasnik + l, r + i. Uvježbavanje razlikovanja samoglasnika: ă/a, e/i, i/â, u/o itd. (vježbe)
 4. Rumunjski vokali. Sustav vokala i razlikovna obilježja. (predavanja) Uvježbavanje razlikovanja samoglasnika: a/â, a/e, ă/e, ă/â, a/ă/â, â/u itd. (vježbe)
 5. Rumunjski diftonzi i triftonzi (inventar, primjeri, realizacije). (predavanja) Suglasnici. Uvježbavanje razlikovanja suglasnika: b/p, d/t, g/c, j/ş, z/s, v/f, b/v, ge/ce, gi/ci, ghe/che, ghi/chi itd. (vježbe)
 6. Rumunjski suglasnici. Sustav i razlikovna obilježja. (predavanja) Suglasničke alternacije. Dvostruki samoglasnici i suglasnici. (vježbe)
 7. Rezimiranje obrađenih cjelina. (predavanja) Rumunjski diftonzi (ea, ia, oa, ou, io, oi, iu, ui itd.) (vježbe)
 8. Suglasničke skupine (početne, interne, finalne). (predavanja) Rumunjski diftonzi (ău, ăi, âi, ău, âu itd.). Fonetske alternacije (ea/e, ia/ie, oa/o, o/oa itd.). (vježbe)
 9. Rumunjska prozodija. Uloga mjesta naglaska. Intonacija. (predavanja) Rumunjski triftonzi (eai, eau, eoa, iei itd.) (vježbe)
 10. Morfonološke pojave. Vokalske alternacije (apofonija). (predavanja) Hijat. Naglasak. Značenje riječi ovisno o naglasku. (vježbe)
 11. Morfonološke pojave. Suglasničke alternacije. (predavanja) Intonacija. (vježbe)
 12. Glasovi (izgovor) i grafijski sustavi za njihovo bilježenje (IPA i srodni sustavi). (predavanja) Ponavljanje (vježbe)
 13. Fonetska i fonološka analiza jednoga teksta (transkripcija). (predavanja) Ponavljanje (vježbe)
 14. Rezimiranje obrađenih cjelina (predavanja)
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne lingvističke pojmove vezane uz fonetiku i fonologiju
 2. navesti način tvorbe glasova u standardnom rumunjskom jeziku (vokali, konsonanti)
 3. prikladnije izgovarati elemente rumunjskog fonološkog sustava problematične za govornike hrvatskog jezika
 4. navesti najvažnije morfonološke pojave u rumunjskom jeziku
 5. transkribirati kraće tekstove na rumunjskom jeziku (široka transkripcija)
 6. fonetski i fonološki analizirati kraće tekstove
 7. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN104 navesti najvažnije pojmove iz opće romanistike s naglaskom na rumunjski jezik RN105 objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse rumunjskog jezika
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe (vježbe).
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. http://seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf
 2. Malmberg, Bertil, Fonetika, IVOR, Zagreb, 1995.
 3. Dorobăţ, A.; Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, Iaşi, 1999.
 4. Ispas, B., Fonetica practică a limbii române. Exerciţii de pronunţare, Timişoara, 1988.
 5. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.
Dopunska literatura
 1. Academia de Şiinţe a Moldovei / Institutul de Lingvistică, Gramatica uzuală a limbii române, Chişinău, 2000.
 2. Ramona Gönczöl-Davies, Romanian - An Essential Grammar, London - New York, 2008.
 3. http://dexonline.ro/
 4. Odabrane gramatike hrvatskog jezika

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar