Naziv
Fonetika i fonologija srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
77981
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Glavni ciljevi ovoga kolegija jesu: (1) usvajanje temeljnih lingvističkih pojmova; (2) ovladavanje temeljnim pojmovnim i teorijsko-metodološkim aparatom iz područja fonetike i fonologije; (3) usvajanje obilježja glasovnog sustava suvremenog srpskog standardnog jezika; (4) usvajanje ortoepske i ortografske norme suvremenog srpskog standardnog jezika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u lingvistiku, temeljni lingvistički pojmovi
 3. Položaj srpskog jezika među jezicima svijeta; srpski književni jezik i njegova norma
 4. Segmenti jezične strukture: tri jezične artikulacije
 5. Uvod u fonetiku: fonetika vs. fonologija, povijesni razvoj i vrste fonetike, akustička obilježja glasova, govorni organi
 6. Glasovni sistem srpskog književnog jezika
 7. Uvod u fonologiju: razvoj fonologije, temeljni fonološki pojmovi, teorija razlikovnih obilježja, fonotaktika
 8. Glasovne promjene u srpskom jeziku: fonološki uvjetovane promjene
 9. Glasovne promjene u srpskom jeziku: historijski uvjetovane promjene
 10. Suprasegmentna fonologija: slog; prozodijski sustav srpskog književnog jezika
 11. Suprasegmentna fonologija: klitike; rečenična intonacija i akcent
 12. Ćirilica i latinica; kratak pregled razvoja srpskih pisama i pravopisne norme; hrvatska i srpska pravopisna norma
 13. Pravopis suvremenog srpskog književnog jezika: veliko i malo početno slovo, sastavljeno i rastavljeno pisanje, interpunkcija
 14. Pravopis suvremenog srpskog književnog jezika: skraćenice, klasicizmi i drugi internacionalizmi, pisanje stranih riječi
 15. Pravopis suvremenog srpskog književnog jezika: refleks jata, pravopis i glasovne promjene

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz područja fonetike i fonologije
 2. Opisati obilježja fonološkog sustava srpskog književnog jezika
 3. Objasniti i primijeniti pravopisna pravila srpskog književnog jezika
 4. Klasificirati i opisati obilježja elemenata glasovnog sustava srpskog književnog jezika
 5. Opisati i objasniti prozodijske karakteristike srpskog književnog jezika
 6. Prikazati, prepoznati i objasniti glasovne alternacije u srpskom književnom jeziku
 7. Ovladati ortoepskom normom srpskog književnog jezika
 8. Analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grup
 9. Objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 10. Prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i prezentacija seminarskih radova, domaće zadaće, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Pešikan M., Jerković J., Pižurica M.: Pravopis srpskoga jezika. Matica srpska/ Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novi Sad/ Beograd, 2010.
 2. Subotić, Lj. - Sredojević, D. - Bjelaković, I.: FONETIKA I FONOLOGIJA: ORTOEPSKA I ORTOGRAFSKA NORMA STANDARDNOG SRPSKOG JEZIKA. Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012.
Dopunska literatura
 1. Piper, P. - Klajn, I.: Normativna gramatika srpskog jezika. Matica srpska. Novi Sad, 2013.
 2. Stanojčić, Ž. – Popović, Lj.: Gramatika srpskoga jezika. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar