Naziv
Fonetika i fonologija talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
5
Šifra
36053
Semestri
zimski, ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija upoznavanje fonološkog sustava talijanskog jezika, napose onih segmenata u kojima se razlikuje od hrvatskoga.
Sadržaj
 1. Kolegij je podijeljen u tri modula: uvod u fonetiku i fonologiju: definicija jezika i govora, glavne odrednice te definicije, određenje predmeta proučavanja fonetike i fonologije (odnos između fonema i njihovih glasničkih ostvarenja);
 2. talijanska fonologija: fonologija glasa, prikazi konsonantizma i vokalizma, fonologija riječi, minimalni parovi, geminate, alofoni, prozodija, završni sljedovi, slog, mjesto naglaska, fonologija izričaja;
 3. fonološki sustavi talijanskog i hrvatskog jezika, te važnije regionalne karakteristike sustava u odnosu na standard.
 4. fonologija glasa
 5. konsonantizam
 6. vokalizam
 7. fonologija riječi
 8. minimalni parovi
 9. dvoglasi i troglasi
 10. alofoni
 11. slog i naglasak
 12. glavne karakteristike talijanskog naglaska
 13. regionalne izgovorne varijante
 14. glavne tendencije u izgovoru talijanskog suvremenog jezika
 15. glavne vrste izgovora u talijanskom suvremenom jeziku

Ishodi učenja
 1. razmjenjivati osnovne informacije, ideje, probleme i rješenje sa stručnim i s nestručnim/laičkim osobama o općim fonetskim i fonološkim pojmovima (fonetika, fonologija, glas, slog, fonetska riječ, fonem, alofon, minimalni parovi, prozodija, konture)
 2. opisati i objasniti fonološki inventar talijanskog jezika (konsonantizma i vokalizma) s artikulacijskog i akustičkog stajališta.
 3. pravilno izgovoriti glasove koji se razlikuju od hrvatskih (geminate, otvorene i zatvorene samoglasnike).
 4. pravilno intonirati razne vrste rečenica (upitne, izjavne, usklične: uzlazna, silazna, uzlazno-silazna kontura).
 5. analizirati i izdvojiti najvažnije karakteristike regionalnih varijanti u odnosu na standard te najvažnije tendencije u razvoju talijanskog fonološkog sustava.
Metode podučavanja
Predavačka, interpretacijsko-analitička, problemsko-stvaralačka
Metode ocjenjivanja
usmeni i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Muljačić, Žarko: Opća fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika, Zagreb 1972.
 2. Jernej, Josip: Fonetica italiana e nozioni di metrica, Zagreb 1977.
 3. Dardano, Maurizio & Pietro Trifone: Grammatica italiana con nozioni di metrica, (poglavlje "Fonologia"), Bologna 1989.
 4. 5. Canepari, Luciano: Dizionario di pronuncia italiana, Zanichelli, 2009
Dopunska literatura
 1. Tekavčić, Pavao: Grammatica storica dell'italiano, vol. 1 Fonetica, Bologna, il Mulino 1972
 2. Nespor, Marina: Fonologia, Bologna, Il Mulino 1993
 3. Canepari, Luciano: Manuale di pronuncia italiana, Bologna, Zanicchelli 2004

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 2. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski i Ljetni semestar