Naziv
Fonetska korekcija izgovora
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
4
Šifra
52722
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Osposobiti studente za uočavanje izgovornih pogrešaka i za samostalan rad na njihovu ispravljanju.
Sadržaj
 1. tjedan Predavanja (3P)Uvodno predavanje, upoznavanje s kolegijem, sustavom za učenje na daljinu Omega, studentskim zadacima, dinamikom izvođenja vježbi etc. Određenje fonetske korekcije. Metode fonetske korekcije. Principi VTS-a.
 2. tjedan Predavanja (3P)Vrednote govornoga jezika. Sustav grešaka. Fonetska korekcija po verbotonalnoj metodi. Fonetske karakteristike glasova. Pojam optimale u verbotonalnoj metodi. Visinska optimala glasova. Određivanje visinskih karakteristika glasova. Uvjeti fonetske korekcije.
 3. tjedan Predavanja (3P)Sustav grešaka – razlika između očekivanog i stvarnog sustava grešaka. Određivanje sustava grešaka. Analiza primjera grešaka govornika različitih jezika koji uče hrvatski kao strani. Određivanje uvjeta fonetske korekcije za ispravljanje pojedine greške. Analiza odnosa visine i napetosti kod afrikata i frikativa. Pregled klasifikacije fonetskih grešaka. Auditivno prepoznavanje materinskog jezika govornika i izbor greške za korekciju na temelju snimke.
 4. tjedan Predavanja (3P)Aparat iz serije aparata SUVAG – SUVAG Lingua. Tehnički i funkcionalni opis dijelova aparata. Rukovanje aparatom. Postupak pripreme materijala za korekciju. Određivanje principa za pripremu materijala na temelju primjera. Postupak korekcije.
 5. tjedan Predavanja (3P)Dinamika provođenja fonetske korekcije. Struktura sesije. Simulacija sesije fonetske korekcije. Ponavljanje i priprema za test.
 6. tjedan Vježbe (2V) Kolokvij.
 7. tjedan Vježbe (3V) Hospitacije u Croaticumu. Izbor studenta za individualni rad.
 8. tjedan Vježbe (1V)* Snimanje studenta u studiju Odsjeka za fonetiku. (*u jedan sat vježbi ulazi snimanje prije i poslije korekcije)
 9. Vježbe **Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 10. Vježbe**Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 11. Vježbe**Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 12. Vježbe **Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 13. Vježbe **Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 14. Vježbe **Individualne sesije (** individualne sesije traju cca pola sata tako da deset obveznih sesija vremenski odgovara osam sati vježbi).
 15. tjedan Vježbe (1V) Završna izlaganja

Ishodi učenja
 1. Nabrojati metode fonetske korekcije
 2. Odrediti sustav grešaka na temelju kontrastivne analize fonoloških sustava i individualnih karakteristika u izgovoru pojedinca
 3. Odrediti fonetske karakteristike glasova hrvatskoga govora
 4. Primijeniti Verbotonalnu metodu fonetske korekcije na ispravljanje određene greške
 5. Pripremiti materijal za fonetsku korekciju
 6. Prilagođavati materijal za fonetsku korekciju na temelju individualnih potreba pojedinca
 7. Koristit aparat SUVAG LINGUA za fonetsku korekciju
 8. Provesti fonetsku korekciju za ispravljanje određene greške
Metode podučavanja
predavanja, vježbe, mješovito e-učenje, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Redovitost pohađanja nastave i pripremljenost za nastavu (zadaće i sudjelovanje u nastavi) (10%),
Redovito izvršavanje planiranih obveza u praktičnom dijelu kolegija (10%).
Uspjeh na testu (30%)
Ocjena rezultata praktičnog rada (50%). (Ocjenu praktičnog rada čini ocjena programa i dnevnika korekcije (50%) i procjena uspješnosti ispravljanja izabrane izgovorne pogreške (50%)).

Obavezna literatura
 1. Tomić, D. (2017) Fonetska korekcija – skripta (Interni materijal na kolegiju)
 2. Guberina, P. (1967). Audiovizuelna-globalno strukturalna metoda. GOVOR I, br. 2, 5-30.
 3. Mildner, V. (1991), Najčešće greške u percepciji engleskog jezika u osoba kojima je materinski jezik hrvatski. Zbornik savjetovanja Društva za primijenjenu lingvistiku Hrvatske "Prožimanje jezika i kultura" (Urednici: M. Andrijašević i Y. Vrhovac), Zagreb, 165 - 173.
 4. Mildner, V. (1993), Od dijalekta do standarda preko korektivne optimale (Primjer iz dubrovačkog govora), SUVAG 6, 1-2, 119-122.
 5. Mildner, V. (1999). Odpravljanje izgovornih napak v maternem in tujem jeziku. Skripta 3: Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika (ur. M. Bešter). 13-21. (rukopis prijevoda na hrvatski)
 6. Vuletić, B. (1965). Fonetska korekcija prema principima Verbo-tonalnog sistema primijenjena na engleski jezik. Živi jezici, VII, 3-4, 17-31.
 7. izbor članaka
Dopunska literatura
 1. Horga, D. and Mildner, V. (1997). Differences in formant-defined vowel space between native speakers and Croatian students of English. SRAZ XLII, 155-166.
 2. Horga, D. and Mildner, V. (1999). Temporal characteristics of English spoken by native speakers of Croatian. Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences (Eds. J. J. Ohala, Y. Hasegawa, M. Ohala, D. Granville & A. C. Bailey), 1:755-758
 3. Mildner, V. and Horga, D. (1999). Relations between second language proficiency and formant-defined vowel space. Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences (Eds. J. J. Ohala, Y. Hasegawa, M. Ohala, D. Granville & A. C. Bailey), 2:1455-1458.
 4. Mildner, V. and Bakran, J. (2001). Acoustic correlates of phonetic correction. Clinical Linguistics & Phonetics, 15, 1&2, 151-155
 5. Mildner, V., Tomić, D. (2007). The effect of phonetic speech training on the pronunciation of vowels in a foreign language. Proc. 16th ICPhS Saarbruecken, 1665-1668
 6. Guberina, P. (2010). Govor i čovjek. (ur. V. Crnković i I. Jurjević-Grkinić). Zagreb: ArTresor Naklada.

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar