Naziv
Fonologija i povijest poljskih glasova + Fonolaboratorijske vježbe i transkripcija
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
35895
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Laboratorijske vježbe
15

Cilj

Studenti trebaju usvojiti osnovna znanja iz poljske fonetike i fonologije. Posebna se pozornost pridaje razlikama u terminologiji i klasifikacijama u hrvatskom i poljskom jeziku te pravilnom izgovoru koji se uvježbava na fonolaboratorijskim vježbama.
Sadržaj
 1. Uvodna riječ,osnovne obavijesti o kolegiju,nastavi, literaturi dostupnoj na hrvatskom i poljskom jeziku te ispitu. Uvodna riječ, upoznavanje studenata s kolegijem i tehničkom opremom fonolaboratorija.
 2. Kratak pregled hrvatske fonetike i fonologije s općim naznakama o temeljnim razlikama u odnosu na poljsku. Osnovne fonetske razlike izmeñu poljskog i hrvatskog jezika na primjerima. Uvodne vježbe s korištenjem audiomaterijala.
 3. Predmet i definicija fonetike. Opisna i historijska fonetika. Fonetika i fonologija (predmeti istraživanja). Govor i pismo. Polski alfabet
 4. Osnovni fonološki teorijski pojmovi; opozicija, razlikovna obilježja, fonem. Fonem i glas. Vrste opozicija. Głoska a litera
 5. Poljski fonološki sustav. Opća obilježja. Govorni aparat. Grupy spółgłoskowe w nagłosie, śródgłosie i wygłosie oraz połączenia WŁ
 6. Ponavljanje.Pismeni kolokvij. Miękkość i zmiękczenie; różnice między wymową a pisownią
 7. Glasovne promjene, jednačenja po zvučnosti i mjestu artikulacije, prijevojne pojave. Samogłoski nosowa; wymowa asynchroniczna
 8. Poljski vokalski sustav. Obilježja i klasifikacije. Posebnosti poljskih nazala. Upodobnienia pod względem dźwięczności
 9. Poljski konsonantski sustav. Obilježja i klasifikacije. Transkripcija i transliteracija. Prozodijska obilježja - posebitosti poljskoga naglaska (pravila i iznimke); intonacija riječi i rečenice. Upodobnienia (międzywyrazowe i wewnątrzwyrazowe) pod względem zmiany miejsca artykulacji
 10. Ponavljanje. Pismeni kolokvij. Upodobnienia (międzywyrazowe i wewnątrzwyrazowe) pod względem stopnia zbliżenia narządów mowy
 11. Opća obilježja suvremenih fonoloških modela. Geminanty
 12. Povijesni pregled vokalskoga sustava poljskoga jezika. Akcent
 13. Povijesni pregled konsonantskoga sustava poljskoga jezika. Zasady transkrypcji tekstów
 14. Ponavljanje. Pismeni kolokvij. Kolokwium
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Uočiti i objasniti temeljna fonološka obilježja poljskoga jezika.
 2. Uočiti vlastite jezične (govorene i pisane) nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje.
 3. Objasniti osnovne fonološke teorijske pojmove.
 4. Služiti se ustaljenim poljskim metajezikom i predložiti adekvatne terminološke ekvivalente u hrvatskom.
 5. Objasniti glavne pojave vezane uz vokalni i konsonantski sustav poljskog jezika.
 6. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti poljsko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 7. uočiti vlastite jezične (govorene i pisane) nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
 8. služeći se metajezikom različitih lingvističkih disciplina u poljskom jeziku, predložiti adekvatne terminološke ekvivalente u hrvatskom
Metode podučavanja
Kombinacija poučavanja i poticanja studenata na samoinicijativno promišljanje, istraživanje i pronalaženje sličnih obilježja u hrvatskom jeziku. S obzirom da se studenti prvi put upoznaju s poljskim jezikom, u tumačenju većine pojava kao i termina polazi se od hrvatskoga jezika radi lakšeg i kvalitetnijeg usvajanja gradiva. Na fonolaboratorijskim se vježbama posebna pažnja posvećuje izgovoru zahtjevnijih poljskih glasova i glasovnih skupina. Studenti se posebno potiču na individualni rad odnosno rad unutar grupa (10 studenata) u fonolaboratoriju gdje mogu vježbati izgovor.

Metode ocjenjivanja

RAD STUDENATA - prati se rad studenata, prisutnost na nastavi, zalaganje, zanimanje za nastavne teme, vođenje rječnika i redovno obavljanje svih zadataka

KOLOKVIJI - studenti pišu tri kolokvija + studenti transkribiraju kratki ulomak teksta i čitaju odabrane predloške

ISPIT - U konačnu ocjenu ulaze ocjene triju pismenih kolokvija iz fonetike, fonologije i povijesti poljskih glasova te fonolaboratorijskih vježbi (transkripcija i transliteracija). Kolegij završava pismenim i usmenim ispitom.

Obavezna literatura
 1. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000.
 2. J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Ćwiczenia, PWN, Warszawa 2007.
 3. J. Strutyński, Zarys gramatyki polskiej, I. sv. Fonetyka i fonologia, Kraków, 1992.
 4. M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń, 2001.
 5. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, PWN, Warszawa, 2004.; vlastiti audiomaterijal.
 6. T. Lehr-Spławiński, Gramatyka języka polskiego, Ossolineum, Wrocław, 1952.
 7. B. Klebanowska, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Warszawa 2007.
 8. A. Dyszak, E. Laskowska, M. Święcicka, Fonetyczny i fonologiczny opis współczesnej polszczyzny, Bydgoszcz 1997.
 9. L. Madelska, M. Witaszak-Samborska, Zapis fonetyczny, Poznań 1991.
Dopunska literatura
 1. S. Babić, D. Brozović, M. Moguš, S. Pavešić, I. Škarić, S. Težak, Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, HAZU - Globus, Zagreb, 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar