Cilj
Stjecanje znanja o sadržajima koji su naznačeni u sadržaju kolegija. Upoznavanje studenata s elementarnim svojstvima mađarskog fonološkog sustava, i to pretežito u kontrastivnom pristupu u odnosu na fonološki sustav hrvatskog standardnog jezika. Formiranje sistematske podloge za proučavanje daljih jezičnih razina mađarskog jezika.
Sadržaj
 1. Jezik kao sustav, jezične razine. Pojam fonologije i fonetike, predmetni krugovi istraživanja. Fonološke i fonetske poddiscipline. Elementarni pojmovnik fonologije.
 2. Sustavi pisanja, odnos pisma i govora. Ortografski sustav mađarskog jezika. Pravopisna načela u mađarskome (1.): načelo prema izgovoru, analitičko načelo.
 3. Pravopisna načela u mađarskome (2.): načelo prema tradiciji, načelo pojednostavljivanja. Vježbanje, ponavljanje.
 4. Vokalski sustav mađarskog jezika, kriteriji podjela vokala: palato-velarna, labijalna i dužinska korelacija, te razlikovanja prema otvorenosti. Razlike između hrvatskog i mađarskog samoglasničkog sustava.
 5. Vježbanje iz tematskog kruga vokalizma. Pravopisno-ortografske napomene uz vokale – skraćivanje unutrašnjih vokala morfofonološke pretpostavljenosti.
 6. Konsonantizam mađarskog jezika, podjela suglasnika prema mjestu i načinu tvorbe, te zvučnosti. Razlike između hrvatskog i mađarskog suglasničkog sustava. Geminacija suglasnika. Grafem /ly/.
 7. Ponavljanje, vježbanje.
 8. Test iz tematskog kruga fonološkog sustava mađarskog jezika. Spojivni vokali.
 9. Spojivni vokali (nastavak).
 10. Fonotaktičke zakonitosti: «hangrend», «illeszkedés». (Vokalska harmonizacija i pravilna podjela sufiksnih varijanti.)
 11. Vježbanje. Zakonitosti spajanja konzonanata: suglasničke glasovne promjene (ujednačavanja, stapanje, skraćivanja, ispadanje, produljivanje).
 12. Nastavak gradiva s prethodnog sata, vježbanje. Konzultacija, ponavljanje. Slog. Pravila rastavljanja na slogove.
 13. Naglasak riječi, vrste rečenične intonacije u mađarskome.
 14. Ponavljanje na kraju polugodišta, konzultacije, priprema za završni kolokvij i ispit.
 15. Pisanje završnog kolokvija.

Ishodi učenja
 1. Opisati i Objasniti fonološke osobitosti mađarskog jezika te ih usporediti i povezati s hrvatskim fonološkim sustavom
 2. Praktično upotrebljavati temeljna znanja koja se tiču fonološkog sustava mađarskog jezika
Metode podučavanja
predavanje i seminar
Metode ocjenjivanja
Redovito sudjelovanje na nastavi, završni pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Tamás Forgács: Ungarische Grammatik. Edition Preasenes, 2004. (str. 28-47.)
 2. László Keresztes: A Practical Hungarian Grammar. Debreceni Nyári Egyetem, 1999. str. (15-32.)
 3. R.L. Trask: Temeljni lingvistički pojmovi. Školska knjiga, 2005:odabrane natuknice kako slijedi:fonem, fonetika, fonoogija, fonotaksa, glas, govor, grafem/slovo
 4. Orsolya Žagar Szentesi: Priručna gramatika mađarskoga jezika. Morfologija I. Knjigra, 2018., str. 63-78.
Dopunska literatura
 1. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. Akadémiai Kiadó, 1994.
 2. Kassai Ilona: Fonetika. Bp. 1998.
 3. A. Jászó Anna: A magyar nyelv könyve. Bp. 1994. (str. 75-141.)
 4. Gaál Edit: Összefoglaló feladatgyűjtemény magyar nyelvből. Calibra, 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar