Naziv
Fonologija slovačkoga jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
142686
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
45

Cilj
Usvajanje temeljnih pojmova vezanih uz fonologiju i fonetiku, usvajanje glasovnoga sustava slovačkoga jezika te načela slovačke pravogovorne i pravopisne norme. Svladavanje govornih mehanizama pri realizaciji fonološke razine. Posebna se pozornost pridaje fonološkim razlikama u slovačkom i hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvodna riječ, upoznavanje s nastavnim planom i literaturom.
 2. Osnovni teorijski fonološki i fonetički pojmovi: fonem, fon, alofon; razlikovna obilježja, vrste opozicija, itd.
 3. Komunikacijski proces. Produkcija i percepcija govora. Govorni organi. Zvuk, glas (glasnik), slog, tzv. fonetičke riječi: enklitika, proklitika.
 4. Grafički sustav slovačkoga jezika; slovačka abeceda; dijakritika; ostvarivanje grafema na (računalnoj) tipkovnici.
 5. Glasovni sustav slovačkoga jezika. Opća obilježja. Klasifikacija glasova prema funkciji i artikulacijsko-akustičkim obilježjima. Razlike između hrvatskoga i slovačkoga glasovnoga sustava. Slovačko-hrvatska/hrvatsko-slovačka transkripcija
 6. Slovački vokalski sustav. Samoglasnici; karakteristika i podjela. Fonološke osobine slovačkih vokala.
 7. Slovački dvoglasi i njihovo fonološko vrednovanje.
 8. Fonološka i pravopisna problematika samoglasa ä. Pravopisna problematika grafema y; gramatički i etimološki pravopisni princip, tzv. "izabrane riječi".
 9. Slovački konsonantski sustav; karakteristika i podjela. Slogotvorni konsonanti. Fonološke osobine slovačkih konsonanta. Varijanti slovačkih fonema (alofoni).
 10. Bilježenje i izgovor suglasnika ď, ť, ň. Izgovorna problematika vezana uz ľ. Fonetske realizacije fonema v.
 11. Glasovne promjene, neutralizacije: jednačenja po zvučnosti i mjestu artikulacije.
 12. Udvojeni suglasnici i složenije suglasničke skupine; pravila njihova izgovaranja. Vokalske i konsonantske alternacije, prijevojne pojave.
 13. Dužina u slovačkome. Zakon o ritmičkom pokraćivanju i iznimke.
 14. Slovački naglasak i ostala suprasegmentalna obilježja.
 15. Ponavljavanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. - objasniti i upotrijebiti temeljno pojmovlje i izdvojiti pojave iz slovačke fonetike i fonologije, s posebnim osvrtom na razlike u hrvatskom jeziku
 2. - navesti slovačka pravopisna pravila i primijeniti ih u pisanom izražavanju
 3. - samostalno prevesti sa slovačkoga na hrvatski i s hrvatskoga na slovački jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
- predavanja
- interakcija između nastavnika i studenata
- multimedijske prezentacije
- mentorski rad
- timski i individualni rad
Metode ocjenjivanja
- nazočnost na nastavi
- aktivnost studenta u nastavi (sudjelovanje u raspravama, ispunjavanje domaćih zadataka i vježba)
- pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Grčević, Martina: "Slova i glasovi u slovačkom i hrvatskom književnom jeziku." In: Sesar, Dubravka (ur.) Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. Zagreb, 2013. Str. 11-24.
 2. Sičáková, Ľuba: Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov, 2002.
 3. Pauliny, Eugen: Slovenská gramatika. Bratislava, 1997.
 4. Pekarovičová, Jana, Ľ. Žigová, M. Palcútová, J. Štefánik: Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka. Bratislava, 2005.
Dopunska literatura
 1. Caltíková, Milada / Tarábek, Ján: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami. Bratislava, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar