Naziv
Francuska književnost: 19. stoljeće (poezija - drama)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
86424
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
upoznavanje s francuskim teatrom i poezijom 19. stoljeća, čitanje tekstova i njihovo kritičko promišljanje
Sadržaj
 1. POEZIJA : Uvod, 19. stoljeće. 1820.-1848. Lirska poezija (LAMARTINE, VIGNY) (Paul Bénichou : Les Mages romantiques, L'école du désenchantement) - tekstovi u zagradama mogući su odabiri (odabrane stranice) za sekundarne tekstove. AUTORI : Kontekst, djela, izabrane stranice (mogući odabiri za primarne tekstove). ZADACI STUDENATA : "fiches" : 25 pjesama, 3 drame, 2 sekundarna teksta (o pročitanim tekstovima).
 2. 1848.-1900. : HUGO
 3. Od lirske poezije do larpurlartizma : PARNASSE
 4. "Prokleti pjesnici" : BAUDELAIRE I (Jean-Paul Sartre : Baudelaire, Georges Bataille : "Baudelaire" in "La Littérature et le mal"
 5. VERLAINE
 6. RIMBAUD (Laurent Nunez : "Rimbaud" in "Si je m'écorchais vif")
 7. MALLARMÉ (Jean-Claude Milner : "Mallarmé au tombeau" - analiza !, "Profils perdus de Stéphane Mallarmé")
 8. LAUTRÉAMONT (Maurice Blanchot, "Lautréamont" in "Lautréamont et Sade")
 9. TEATAR 19. stoljeća : Uvod (institucija, zakonodavstvo, kazališni život, mise en scène)
 10. KLASIČNI ŽANROVI (Od Revolucije do 1830., 1830.-1848.) : neoklasična tragedija, stagnacija komedije, Teatar i povijest
 11. MELODRAMA, omraženi žanr : rođenje i stvaranje žanra, kodifikacija (klasična melodrama 1800.-1823.), razvoj žanra (1823.-1900.) : romantičarska melodrama i kriza i diversifikacija melodrame
 12. ROMANTIČARSKA DRAMA : temelji (povijest, strast, revolucija formi, strani utjecaji : Njemačka, Engleska), Manifesti (Hugo : Cromwell, Vigny i Alexandre Dumas père), Prakse : HUGO; ALEXANDRE DUMAS PÈRE, VIGNY, MUSSET (drama kao tekst, komedije)
 13. VODLJIV, smijeh : podrijetlo pojma i evolucija žanra do početka 19. stoljeća, vodljiv do Drugog Carstva : SCRIBE, LABICHE, FEYDEAU
 14. KOMEDIJA : COMÉDIE SÉRIEUSE, scena kao ogledalo društva : podrijetlo, AUGIER, DUMAS FILS
 15. NATURALISTIČKO KAZALIŠTE (romanopisci dramaturzi, kriza kazališta, "naturalistička dramaturgija"), na margini škola (BECQUE, RENARD, MIRBEAU) i SIMBOLIČKI TEATAR (Villiers d'ISLE-ADAM, MAETERLINCK, CLAUDEL) - prema 20. stoljeću

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja student će moći imenovati i nabrojiti najznačajnije predstavnike francuske književnosti 19. stoljeća, opisati i definirati njihove poetike i kontekst u kojem se one rađaju. Student će moći identificirati i osnovna pitanja i probleme s kojima se susreće čitatelj, ali i kritika i povijest književnosti. Student će moći nabrojiti, identificirati osnovne periode u okviru francuske književnosti 19. stoljeća, ali i identificirati probleme pri klasifikaciji i periodizaciji djela i autora.
 2. Nakon učenja student će moći sažeti, izraziti, objasniti, dati primjer i usporediti glavne predstavnike francuske književnosti 19. stoljeća i njhova djela i poetike, i kritičke pristupe njihovim djelima, kako na dijakronijskoj, tako i na sinkronijskoj razini.
 3. Nakon učenja student će moći upotrijebiti stečena znanja o francuskoj književnosti 19. stoljeća, prikupiti književna djela i relevantnu literaturu u okviru pripreme za ispit, protumačiti će stečena znanja i upotrijebiti ih u svojim pisanim samostalnim radovima («fiches») koje će predstaviti na usmenom ispitu.
 4. Nakon učenja student će moći analizirati, usporediti i razlikovati pojedina djela, autora i pitanja koje djela i njihova klasifikacija i periodizacija postavljaju u okviru književnosti 19. stoljeća. Student će moći izdvojiti problematična mjesta u pojedinim pristupima i komentirati ih, raščlaniti i suprotstaviti pojedine pristupe, i ustanoviti njihove sličnosti i razlike.
 5. Nakon učenja student će moći zastupati određeno mišljenje u pristupu francuskoj književnosti 19. stoljeća, vrednovati različita rješenja za osnovne probleme koje postavlja i kritički ih prosuđivati, preispitati i samovrednovati rješenja koja pomažu pristupu svakom pojedinom tekstu, valorizirati teze koje proizlaze iz takvog kritičkog čitanja i zaključiti koliko je svaki pojedini pristup opravdan i/ili podesan za određeni tekst.
 6. Nakon učenja student će moći skupiti i stvoriti vlastitu bibliografiju osnovnih djela, autora i teza, integrirati stečena znanja iz francuske književnosti 19. stoljeća u znanja iz povijesti književnosti i kritike, povezati ih s pročitanim djelima, prezentirati stečena znanja na samome ispitu kroz individualni pisani rad («fiches») na ispitu.
 7. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 8. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
Metode podučavanja
pristup utemeljen na sadržaju, podučavanje sadržaja (lexical syllabus), uvežbavanje učenja strategija, receptivne i produktivne suvremene metode
Metode ocjenjivanja
brojčano vrednovanje (kompetencije : čitanje, pisanje, govor, razumijevanje, komunikacija, problematizacija)

Obavezna literatura
 1. La littérature française : dynamique et histoire. T. 2 / sous la direction de J.-Y. Tadié ; contributions de Michel Delon ; Françoise Mélonio, Bertrand Marchal et Jacques Noiray ; Antoine Compagnon. Contributor(s): Tadié, J.-Y.Tadié [edt]. Series: Folio.Essais ; 496. Publisher: Paris : Gallimard, 2007
 2. 25 pjesama, 3 drame, 2 sekundarna teksta (o pročitanome)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar