Naziv
Francuska lingvistika I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
4
Šifra
52045
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskog jezika, posebice na gramatičkoj razini. Kroz to, poticanje razumijevanja načina na koje se može razmišljati o jezičnim problemima.
Sadržaj
 1. Uvod: Obrazloženje plana i programa rada; literatura; obveze studenata.
 2. Predmet lingvistike: razlikovanje između jezika i govora u modernoj lingvistici. Ilustracija razlikovanja jezik/govor: Pojam rečenice nasuprot pojmu iskaza.
 3. Obrada i komentar tekstova vezanih za temu predmeta lingvistike.
 4. Temeljna organizacija jezika i osnovne jezične jedinice. Obrada i komentar Martinetovog teksta vezanog za dvostruku artikulaciju jezika.
 5. Jedinice druge artikulacije jezika: Pojam fonema nasuprot pojmu glasa. Obrada i komentar teksta vezanog za jedinice druge artikulacije jezika.
 6. Jedinice prve artikulacije jezika: Morfemi. Primjeri analize. Zadaća: odgovori na pitanja kojima se sažimaju teme predmeta lingvistike, temeljne organizacije jezika te jedinica prve i druge artikulacije jezika.
 7. Razine lingvističke analize.
 8. Jezične potvrde relevantnosti razlikovanja razina lingvističke analize te vježbe njihova prepoznavanja.
 9. Pismena provjera.
 10. Gramatika: Pojam gramatike, gramatičkih pravila i gramatičnosti. Obrada i komentar teksta vezanog za temu opreke između gramatike i leksika.
 11. Gramatičke jedinice: Morfem, riječ, sintagma i rečenica. Riječ: lingvističke definicije riječi.
 12. Obrada i komentar tekstova vezanih uz teme lingvističkih definicija riječi te razlikovanja između pojma riječi i pojma leksema.
 13. Rečenica: Lingvističke definicije rečenice.
 14. Pismena provjera.
 15. Ocjena rada: Ocjena cjelokupnog rada studenata.

Ishodi učenja
 1. Student će moći protumačiti predmet opće i francuske lingvistike.
 2. Student će moći upotrijebiti temeljne deskriptivne i metodološke pojmove relevantne za lingvistički opis francuskog jezika.
 3. Student će moći razlikovati lingvistički opis francuskoga jezika od normativno-gramatičkog opisa francuskoga jezika.
 4. Student će moći razlikovati jezik i govor u svjetlu moderne lingvistike.
 5. Student će moći razlikovati pojam rečenice nasuprot pojmu iskaza.
 6. Student će integrirati znanja o temeljnoj organizaciji jezika i osnovnim jezičnim jedinicama.
 7. Student će moći obrađivati i komentirati tekstove vezane uz temu predmeta lingvistike.
 8. Student će moći nabrojiti i opisati glavne značajke svake pojedine razine lingvističke analize.
 9. Student će moći formulirati osnovne gramatičke jedinice.
 10. Student će moći demonstrirati znanja i razumijevanje francuske lingvistike koje počiva na prvom stupnju, odnosno završenom preddiplomskom studiju francuskog jezika i književnosti, ali ga proširuje i produbljuje, te tako osigurava temelj ili mogućnost za originalni razvoj i primjenu ideja, često u istraživačkom kontekstu tema iz francuske lingvistike.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Dvije pismene provjere i ispit.

Obavezna literatura
 1. M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche, La Grammaire d’aujourd’hui, Paris, Flammarion (u dijelovima/extracts).
 2. A. Martinet, Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin (u dijelovima/extracts).
 3. F. De Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot. (u dijelovima/extracts)
Dopunska literatura
 1. O. Ducrot et Tz. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Éditions du Seuil.
 2. J. Lyons, Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique, Paris, Larousse.
 3. J. Moeschler et A. Auchlin, Introduction à la linguistique contemporaine, Paris, Armand Colin.
 4. R. H. Robins, Linguistique générale: une introduction, Paris, Armand Colin.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar