Naziv
Francuska ortoepija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
46817
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Govorne vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje francuskog fonetskog sustava na perceptivnoj i artikulacijskoj razini kao organske cjeline čiji su dijelovi funkcionalno međuovisni i uvjetuju jedni druge.
Sadržaj
 1. Izlaganje ciljeva i metoda rada, očekivanja na kraju semestra; definicija ortoepije u okviru fonetike. Razlika između fonetike i fonologije. Važnost fonetskog aspekta jezika.
 2. Vježba razumijevanja izvornog govornika, usporedba broja vokala u hrvatskom i francuskom jeziku. Vježbe pomicanje francuske artikulacijske baze prema naprijed.
 3. Fonemi i alofoni. Prvo i drugo distinktivno obilježje francuskih vokala: prednji i stražnji vokali, stupnjevi otvorenosti/zatvorenosti vokala.
 4. Slog kao najmanja izgovorna jedinica. Otvoreni i zatvoreni, naglašeni i nenaglašeni slog. Vježbe za prepoznavanje slogova i rastavljanje iskaza na slogove.
 5. Treće i četvrto distinktivno obilježje vokala: prednji zaobljeni vokali i nazalni vokali. Prepoznavanje nazalnih i prednjih zaobljenih vokala na primjeru jednog zvučnog teksta.
 6. Uloga prozodije u govoru. Elementi prozodije: intonacija, naglasak, ritam, brzina govora, pauze. Vježbe prepoznavanja prozodijskih obilježja zvučnog teksta.
 7. Slušno i artikulacijsko razlikovanje parova poluotvorenih i poluzatvorenih prednjih i stražnjih vokala. Povezanost vrsta slogova i vrsta akcenta i otvorenog i zatvorenog e.
 8. Pismena provjera. Fonetska abeceda. Pravopis francuskog jezika u odnosu na hrvatski.
 9. Fonetska korekcija i transkripcija teksta uz analizu grešaka.
 10. Vježbe raspoznavanja e caduc. Ispadanje e caduc i posljedično restrukturiranje slogova.
 11. Likvidna grupa: sastav i položaj u slogu i riječi.
 12. Ispadanje e caduc; izgovor e caduc poslije završne likvidne grupe.
 13. Timbar, odnosno mjesto tvorbe nazalnih vokala, auditivno prepoznavanje, grafije, izgovor.
 14. Sistematske vježbe izgovora nazalnih vokala. Fonetska transkripcija teksta.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja studenti će moći navesti glavne razlike između izgovora hrvatskih i francuskih vokala i nabrojiti distinktivna obilježja francuskih vokala.
 2. Nakon učenja studenti će moći objasniti razliku između fonema i glasa, nabrojiti i razlikovati slogovne strukture francuskog jezika.
 3. Nakon učenja studenti će moći primijeniti podjelu iskaza na slogove primjenjujući pravila o podjeli na slogove u francuskom jeziku.
 4. Nakon učenja studenti će moći tečno pročitati različite vrste tekstova.
 5. Nakon učenja studenti će moći prepoznati manje i veće izgovorne cjeline u francuskom jeziku: slog, fonetska riječ i intonacijska grupa i primijeniti u upitnim, uskličnim i izjavnim rečenicama pripadajuće intonacijske obrasce.
 6. Nakon učenja studenti će moći dovesti u vezu pojedine vrste glasova s pojedinim grafemima.
 7. Nakon učenja studenti će moći objasniti razliku između vokala, konsonanata i poluvokala.
 8. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti sve fonološke, fonetske, morfološke i sintaktičke kategorije u francuskom jeziku.
 9. kategorizirati funkcionalne dijelove francuske rečenice i kreirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica unutar usmenog i pisanog iskaza i diskursa.
 10. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova, vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe, provjera razumijevanja)
Govorne vježbe
Vježbe slušanja


Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena formira se na temelju sljedećih elemenata:
1. dva pisana kolokvija (ili jedan završni pisani ispit)
2. redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi
3. recitacija odabrane pjesme kojom se ocjenjuje izgovor, odnosno postignuti napredak u izgovoru

Obavezna literatura
 1. Snimljeni uzorci govora standardnih izvornih govornika, zvučni tekstovi francuskih jezičnih tečajeva (Connexions : méthode de français : niveau 2) Samples of recorded speech of native speakers of the standard French, auditory texts from language courses of French.
 2. Desnica-Žerjavić, N.(1996). Phonétique française, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u dijelovima / extracts).
Dopunska literatura
 1. Abry, D., Veldeman-Abry, J. (2007). La phonétique: audition, prononciation, correction(1CD inclu), Clé International, Paris (zvučni zapisi)
 2. Léon, P. (1972). Prononciation du français standard, Didier, Paris.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar