Naziv
Francuske jezične vježbe 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
36650
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je kolegija razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja i razumijevanja, usvajanje vokabulara te upoznavanje s komponentama francuske i frankofone civilizacije.
Sadržaj
 1. Introduction et présentation. Civilisation: les stéréotypes français.
 2. Personnalités francophones (1): épeler un nom, donner des informations sur les personnes (description physique et morale, activités professionnelles, …)
 3. Personnalités francophones (2): présenter et identifier un personnage ou une personnalité francophone
 4. Dialogues (1): poser des questions, découvrir les expressions de la conversation et les caractéristiques du langage oral
 5. Dialogues (2): formuler des hypothèses, commenter des informations données par l’image, découvrir les expressions permettant de situer dans l’espace et dans le temps
 6. Pays membres de la Francophonie (1): comprendre des textes descriptifs
 7. Pays membres de la Francophonie (2): décrire et comparer des lieux (paysages, traditions, coutumes…)
 8. 8. Pays membres de la Francophonie (3): rédiger la présentation d’un pays
 9. Contrôle sur table
 10. Publicités francophones (1): nommer et présenter des produits (définir leurs caractéristiques principales), décrire et expliquer le fonctionnement et l’usage d’un objet
 11. Publicités francophones (2): débattre sur la fonction de la publicité, comprendre les slogans publicitaires, établir des relations entre le texte et l’image, exprimer une opinion personnelle
 12. Œuvres d’art (1): situer dans l’espace, décrire des personnages, des lieux et des objets
 13. Œuvres d’art (2): exprimer ses sensations et ses impressions, émettre et justifier un jugement de valeur, rédiger un commentaire sur une image
 14. Œuvres d’art (3): présenter oralement un document graphique
 15. Contrôle sur table final

Ishodi učenja
 1. snaći se u svakodnevnim situacijama u cilju zadovoljavanja jednostavnih potreba konkretne naravi (osobni podaci, svakodnevni poslovi, potrebe i želje, traženje informacija)
 2. formulirati hipoteze
 3. komentirati informacije date u tekstualnim ili slikovnim autentičnim dokumentima
 4. kritički prosuđivati i vrednovati reklamne materijale
 5. uspoređivati kulturno-civilizacijske elemente frankofonih zemalja
 6. izraziti i obraniti vlastito stajalište (o sterotipima, reklamama, umjetničkim djelima itd.)
 7. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 8. kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
 9. upoznati elemente i razviti poznavanje francuske i frankofone civilizacije i kulture, te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama
Metode podučavanja
Metode: pisanja, čitanja i rada na tekstu, razgovora, usmenog izlaganja.
Razvijanje kompetencija: čitanje s razumijevanjem, slušanje s razumijevanjem, usmeno i pismeno izražavanje.
Individualni i grupni rad.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje.
Aktivno sudjelovanje na satu.

Obavezna literatura
 1. razne vrste autentičnih dokumenata (recepti, upute, članci iz novina, pisma, prospekti, reklamni materijali, programi, audio i video materijali itd.)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar