Naziv
Francuske jezične vježbe 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
36652
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je kolegija razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja i razumijevanja te usvajanje vokabulara.
Sadržaj
 1. Décrire des activités
 2. Décrire et évaluer (un spectacle, un film, une exposition…)Saisir le sens global de plusieurs documents simples (sonores et écrits)
 3. Raconter au passé
 4. Décrire les circonstances qui entourent le récit
 5. Parler du sens et de la moralité d’un conte particulier. Dramatiser un conte
 6. Sélectionner des informations essentielles dans un document vidéo
 7. Justifier le classement d’un film dans un genre particulier
 8. Comprendre une critique de film
 9. Prendre la parole dans le but de convaincre
 10. Donner des explications sur ses opinions
 11. Rapporter l’opinion de quelqu’un
 12. Réagir à des arguments (les accepter ou les réfuter)
 13. Rechercher des informations
 14. Faire des hypothèses sur les paroles d’une chanson, le déroulement d’un film, etc.
 15. Analyser la langue et le registre utilisé

Ishodi učenja
 1. povezati znanja iz komplementarnih kolegija (Francuski jezik 1 i Francuske jezične vježbe 1)
 2. uspješno koristiti govorne činove (predlaganje, uvjeravanje, izražavanje želja, obećanja, tvrdnji itd.)
 3. znati odrediti glavne ideje (ili ključne riječi, izraze i rečenice) nekog pisanog ili usmenog autentičnog dokumenta
 4. raspravljati o zadanim temama s drugim studentima
 5. prepričati neki događaj iz prošlosti
 6. razlikovati i analizirati neke elemente različitih jezičnih registrara
 7. izraziti i argumentirano braniti vlastito stajalište (o pjesmi, filmu, izložbi, predstavi itd.)
 8. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 9. kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
 10. upoznati elemente i razviti poznavanje francuske i frankofone civilizacije i kulture, te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama
Metode podučavanja
Metode: pisanja, čitanja i rada na tekstu, razgovora, usmenog izlaganja.
Razvijanje kompetencija: čitanje s razumijevanjem, slušanje s razumijevanjem, usmeno i pismeno izražavanje.
Individualni i grupni rad.
Metode ocjenjivanja

Trajno praćenje.
Aktivno sudjelovanje na satu.


Obavezna literatura
 1. razne vrste autentičnih dokumenata (recepti, upute, članci iz novina, pisma, prospekti, reklamni materijali, programi, audio i video materijali itd.)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar