Naziv
Francuske jezične vježbe 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
52458
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj

Razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja, usvajanje vokabulara prema tematskim cjelinama, upoznavanje s komponentama francuske civilizacije; razvijanje komunikacijskih jezičnih vještina vezano uz situacije iz svakodnevnog života.

Sadržaj
 1. Introduction, méthodologie de l’exposé
 2. La famille, vocabulaire de la famille et des sentiments
 3. Les nouvelles structures familiales
 4. La colocation, vocabulaire relatif au logement
 5. Devoir sur table
 6. La presse écrite, vocabulaire relatif aux médias
 7. La télévision et son influence
 8. Le téléphone, vocabulaire relatif aux nouvelles technologies
 9. Les nouvelles technologies
 10. Devoir sur table
 11. La photographie, description d’une œuvre picturale
 12. Le cinéma, vocabulaire relatif à la photographie et au cinéma
 13. Version originale ou sous-titrage ?
 14. Devoir sur table
 15. La chanson française

Ishodi učenja
 1. kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
 2. upoznati elemente i razviti poznavanje francuske i frankofone civilizacije i kulture, te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama
 3. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 4. komentirati razne situacije iz svakodnevnog života (obitelj, nove tehnologije, tisak, mediji)
 5. ustanoviti sličnosti i razlike francuske i hrvatske stvarnosti
 6. osmisliti samostalna izlaganja i samostalne pisane tekstove na zadane teme
 7. razviti samopouzdanje pri usmenom i pismenom izražavanju na francuskom jeziku usvajanjem novog vokabulara i uvježbavanjem jezičnih struktura
 8. povezati znanja iz područja gramatike, ortoepije, književnosti…
 9. sažeti i protumačiti sadržaj tekstova i drugog materijala (audio/video zapisa) na francuskom jeziku
 10. prezentirati neku temu u obliku usmenog izlaganja na francuskom jeziku
Metode podučavanja


Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova, vođeno uvježbavanje struktura, pisanja čitanja te praćenje izvedbe, provjera razumijevanja)

Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom (rad na autentičnim materijalima)

e-učenje

Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja

Trajno praćenje (provjera usmenog i pismenog izražavanja).

Tri kolokvija.

Samostalno izlaganje.

Obavezna literatura
 1. Le nouvel édito - B1, Didier, 2012. •
 2. Le nouvel édito - B1 - Cahier d'exercices, Didier, 2012.
 3. Vocabulaire progressif du français - Niveau avancé, CLE International, 1999.
 4. Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence - Niveau B1, CLE International, 2006
Dopunska literatura
 1. Dictionnaire des combinaisons de mots - Les synonymes en contexte, Le Robert, Les usuels, 2007.
 2. Précis - Les verbes et leurs prépositions, CLE International, 2007.
 3. Razni oblici autentičnih tekstova, video i audio zapisa

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar