Naziv
Francuske korektivne fonetske vježbe I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
1
Šifra
64881
Semestri
zimski
Satnica
Govorne vježbe
15

Cilj
Postići da izgovor izvornog frankofonskog govornika bude studentima početnicima barem približno podjednako razumljiv kao kad je napisan, a da u izgovoru budu sposobni, makar uz pojačan nadzor vlastite artikulacije, pravilno izvesti sve francuske glasove u povezanom tekstu.
Sadržaj
 1. Izlaganje ciljeva ovog kolegija i glavnih poteškoća pri usvajanju fonetskog sustava stranog jezika; način percepcije glasova materinskog i nepoznatog jezika; uvježbavanje rada u fonolaboratoriju.
 2. Vježba razumijevanja izvornog govornika, prepoznavanje riječi sa i bez e caduc, izgovor obje varijante uz restrukturiranje slogova. Širenje vokalskog prostora francuske artikulacijske baze kao okvira novog fonetskog sustava.
 3. Mijenjanje nijansi timbra glasova blagom promjenom mjesta tvorbe. Vježba anteriorizacije težišta artikulacije. Ekstremno prednja realizacija glasa /i/.
 4. Uvježbavanje razlike između vokalske i konsonantske nazalnosti u francuskom: uvježbavanje eksplozivnog izgovora nazalnih konsonanata na kraju sloga; uvježbavanje kratke i napete vokalske nazalizacije.
 5. Povećanje napetosti artikulacije radi realizacije četiri stupnja otvorenosti vokala u francuskom: slušno i artikulacijsko razlikovanje parova poluotvorenih i poluzatvorenih vokala /e/ – /ε/ i /o/ – /د/; artikulacija dorsouvularnog /R/, najprije uz stražnje glasove, a onda u manje povoljnim položajima.
 6. Vježbe izgovora prednjih zaobljenih vokala u opoziciji s prednjim retraktiranim vokalima. 1. kolokvij
 7. Pravila podjele na slogove u govoru i njihova primjena, prepoznavanje otvorenog i zatvorenog sloga; vježbe identifikacije i izgovora e caduc u opoziciji s prednjim nezaobljenim parom vokala.
 8. Vježbe raspoznavanja e caduc u čitanju. Prepoznavanje likvidne grupe i njezin pravilan izgovor u različitim glasovnim okruženjima. Vježbanje povezivanja riječi prebacivanjem završnog konsonanta u slog koji počinje vokalom (enchaînement).
 9. Izbacivanje fakultativnog e caduc u raznim položajima, posebno u jednosložnim riječima; izgovor e caduc poslije završne likvidne grupe. Primjena fonetskog alfabeta.
 10. Uvježbavanje slušnog prepoznavanja glasova, njihovih fonetskih simbola i pravilnog izgovora.
 11. Izgovor zatvorenih vokala i odgovarajućih poluvokala, posebno opozicije /y/ – /w/.
 12. Razlikovanje nazalnih vokala po sluhu, posebno nazalnog /a/ i /o/ te vježbanje izgovora.
 13. Sistematske vježbe izgovora nazalnih vokala, prednjih zaobljenih vokala. Fonetska transkripcija teksta.
 14. Vježbe izbacivanja e caduc u raznim položajima u riječi, vježbe izgovora poluzatvorenih vokala i /R/.
 15. Dodatne vježbe slušnog prepoznavanja, fonetske korekcije i transkripcije teksta uz analizu grešaka. 2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati otvoreni i zatvoreni slog u govorenome francuskome iskazu te podijeliti iskaz na slogove.
 2. Student će moći prepoznati likvidne grupe i primijeniti pravilan izgovor likvidne grupe u različitim glasovnim okruženjima.
 3. Student će moći izgovarati riječi francuskoga jezika prebacivanjem završnog konsonanta u slog koji počinje vokalom (enchaînement)
 4. Student će moći slušno prepoznavati i izgovarati glasove francuskoga jezika, te prepoznavati i upotrebljavati njihove fonetske simbole.
 5. Student će moći razumjeti izvornog govornika francuskoga jezika u usmenoj komunikaciji.
 6. Student će moći prepoznavati riječi sa i bez e caduc, te izgovarati obje varijante uz restrukturiranje slogova.
 7. Student će moći mijenjati nijanse timbra glasova blagom promjenom mjesta tvorbe.
 8. Student će moći razlikovati vokalsku i konsonantsku nazalnost u francuskome jeziku.
 9. Student će moći slušno i artikulacijski razlikovati parove pluotvorenih i poluzatvorenih vokala.
 10. Student će moći u okviru raznovrsnih suvremenih gramatickih i lingvistickih pristupa i teorija opisati i objasniti sve fonološke, fonetske, morfološke i sintakticke kategorije u francuskom jeziku.
Metode podučavanja
Vježbe slušanja i govorenja. Kombinacija verbotonalne metode fonetske korekcije i auditivno-proprioceptivnih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje. Uredno izvršavanje svih obveza nastavnik potvrđuje potpisom u indeks.

Obavezna literatura
 1. Snimljeni uzorci govora standardnih izvornih govornika, zvučni tekstovi francuskih jezičnih tečajeva. Recorded samples of native speakers in standard French.
Dopunska literatura
 1. Desnica-Žerjavić (1996). Phonétique française, (pogl. 2 i 3), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Léon, P. (1961). Prononçiation du français standard (Aide-mémoire d’orthoépie), Didier, Paris.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar