Naziv
Francuske korektivne fonetske vježbe II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
1
Šifra
46820
Semestri
ljetni
Satnica
Govorne vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Postići da izgovor izvornog frankofonskog govornika bude studentima početnicima barem približno podjednako razumljiv kao kad je napisan, a da u izgovoru budu sposobni pravilno izvesti sve francuske glasove u povezanom tekstu.
Sadržaj
 1. Fonetska korekcija – širenje vokalskog prostora francuske artikulacijske baze kao okvira novog fonetskog sustava, podsjećanje na razlike u artikulacijskoj bazi između francuskog i hrvatskog. Transkripcija teksta uz analizu grešaka i reviziju pravila o podjeli na slogove, vrsti slogova i prepoznavanju e caduc.
 2. Fonetska korekcija posebno usmjerena na distribuciju otvorenog i zatvorenog e u naglašenom slogu. Analiza otvorenih i zatvorenih e u tekstu, vježbanje anteriorizacije težišta artikulacije. Ekstremno prednja realizacija glasa /i/; povećanje napetosti artikulacije radi realizacije četiri stupnja otvorenosti vokala u francuskom.
 3. Fonetska korekcija s osobitim obzirom na stupnjeve zatvorenosti prednjih retraktiranih vokala i općenito anteriorizaciju artikulacije. Prepoznavanje riječi sa i bez e caduc, izgovor obje varijante uz restrukturiranje slogova
 4. Distribucija otvorenog i zatvorenog o u naglašenom slogu. Fonetska korekcija s težištem na stupnjevima zatvorenosti vokala; vježbanje dorsouvularnog /R/, najprije uz stražnje glasove, a onda u manje povoljnim položajima.
 5. Distribucija otvorenog i zatvorenog o u nenaglašenom slogu. Transkripcija i fonetska korekcija s osobitim obzirom na distribuciju otvorenog i zatvorenog o; slušno i artikulacijsko razlikovanje parova poluotvorenih i poluzatvorenih vokala.
 6. Distribucija Œ i Ø u naglašenom i nenaglašenom slogu. Transkripcija i fonetska korekcija koncentrirana na distribuciju poluotvorenih i poluzatvorenih vokala;vježbe izgovora prednjih zaobljenih vokala u opoziciji s prednjim retraktiranim vokalima.
 7. Transkripcija i fonetska korekcija teksta, s posebnim obzirom na opoziciju prednjih retraktiranih i zaobljenih vokala, računajući i e caduc; vježbe identifikacije i izgovora e caduc u opoziciji s prednjim nezaobljenim parom vokala.
 8. Prozodijske cjeline: intonacijska grupa, njezin sadržaj i zvučni oblik. Fonetska korekcija usmjerena na poluvokale. Vježbe raspoznavanja e caduc u čitanju. Prepoznavanje likvidne grupe i njezin pravilan izgovor u različitim glasovnim okruženjima. Vježbanje povezivanja riječi prebacivanjem završnog konsonanta u slog koji počinje vokalom (enchaînement).
 9. Fonetska korekcija s posebnim obzirom na liaison. Analiza liaisona u tekstu.
 10. Transkripcija i fonetska korekcija teksta, posebno usmjerena na nazalne vokale te razlikovanje vokalske i konsonantske nazalnosti. Uvježbavanje eksplozivnog izgovora nazalnih konsonanata na kraju sloga te kratke i napete vokalske nazalizacije.
 11. Fonetski diktat radi uvježbavanja globalnog slušnog razumijevanja i precizne identifikacije pojedinih glasova. Vježbanje izgovora vokala uz posebnu pozornost na oblikovanje ritmičkih i intonacijskih grupa.
 12. Pregled francuskog vokalskog sustava, razlikovnih obilježja i njihove artikulacije.
 13. Ritam i intonacija u klasičnoj poeziji, ispadanje e caduc u recitaciji, vježbanje izgovora u recitaciji pjesme.
 14. Fonetski diktat, fonetska korekcija, analiza grešaka u identifikaciji glasova, pregled ortoepskih pravila o distribuciji vokala s dva timbra.
 15. Transkripcija, vježbanje izgovora, pregled ortoepskih pravila, definicija mjesta vokala u sustavu.

Ishodi učenja
 1. Student će moći ostvariti vokalski prostor francuske artikulacijske baze kao okvira novog fonetskog sustava i razlikovati u artikulacijsku bazu francuskog i hrvatskoga jezika.
 2. Student će moći prepoznati distribuciju otvorenog i zatvorenog e u naglašenom slogu te izvršiti raščlambu otvorenih i zatvorenih e u tekstu.
 3. Student će moći govoriti na francuskome jeziku s pozornošću na stupnjeve zatvorenosti prednjih retraktiranih vokala i općenito anteriorizaciju artikulacije.
 4. Student će moći prepoznati distribuciju otvorenog i zatvorenog o u naglašenom slogu.
 5. Student će moći prepoznati distribuciju otvorenog i zatvorenog o u nenaglašenom slogu.
 6. Student će moći prepoznati distribuciju Œ i Ø u naglašenom i nenaglašenom slogu.
 7. Student će moći prepoznati i ostvariti u vlastitom izgovoru prozodijske cjeline: intonacijska grupa, njezin sadržaj i zvučni oblik.
 8. Student će moći prpoznati i ostvariti ulanačavanje u francuskom usmenom iskazu: liaison et enchaînement.
 9. Student će moći razlikovati vokalske i konsonantske nazalnosti vježbavanjem eksplozivnog izgovora nazalnih konsonanata na kraju sloga te kratke i napete vokalske nazalizacije.
 10. Student će moći u okviru raznovrsnih suvremenih gramatickih i lingvistickih pristupa i teorija opisati i objasniti sve fonološke, fonetske, morfološke i sintakticke kategorije u francuskom jeziku.
Metode podučavanja
Vježbe slušanja i govora. Kombinacija verbotonalne metode fonetske korekcije i auditivno-proprioceptivnih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje; uredno izvršavanje svih obaveza nastavnik potvrđuje potpisom u indeksu.

Obavezna literatura
 1. Snimljeni uzorci govora standardnih izvornih govornika, zvučni tekstovi francuskih jezičnih tečajeva. Recorded audio samples of native speakers in standard French.
Dopunska literatura
 1. Desnica-Žerjavić, N. (1996). Phonétique française, (pogl. 2 i 3), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Léon, P. (1961). Prononçiation du français standard (Aide-mémoire d’orthoépie), Didier, Paris.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar