Naziv
Francuski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
5
Šifra
35936
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj

Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura. Uvod u analizu jednostavne rečenice, uvod u morfologiju i uporabu imenice, pridjeva, člana, zamjenice i priloga.
Sadržaj
 1. Uvod u studij francuskog jezika
 2. Analyse de la phrase simple I
 3. Analyse de la phrase simple II
 4. Le nom: féminin
 5. L’adjectif: féminin
 6. Le nom: pluriel
 7. L’adjectif: pluriel, accord
 8. L’article défini/indéfini
 9. L’article partitif, omission des articles
 10. Les pronoms relatifs simples
 11. Les pronoms personnels I
 12. Les indéfinis I
 13. Les possessifs et les démonstratifs
 14. Les adverbes
 15. Révision

Ishodi učenja
 1. kategorizirati funkcionalne dijelove francuske rečenice i kreirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica unutar usmenog i pisanog iskaza i diskursa
 2. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti sve fonološke, fonetske, morfološke i sintaktičke kategorije u francuskom jeziku
 3. učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti jednostavnije tekstove različitih funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 4. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima .
 5. ispravno koristiti pojedine gramatičke oblike i jezične strukture
 6. samostalno primjenjivati morfološka pravila
 7. steći osnovne ortografske kompetencije
 8. ukratko iznijeti i obrazložiti svoje mišljenje
 9. steći osnovne ortografske kompetencije
 10. prepoznati gramatičke elemente u tekstu
Metode podučavanja

Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova, vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe, provjera razumijevanja)

Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom

Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja

Rad studenata ocjenjuje se na temelju tri kolokvija ili pismenog ispita (testa). Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su redovno pohađali nastavu.

Obavezna literatura
 1. Delatour, Yvonne et al.: Nouvelle grammaire du français - Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette, 2006
 2. Delatour, Y. et al., Les Exercices de grammaire Niveau B 1, Paris, Hachette, 2006
Dopunska literatura
 1. Monnerie, Anne: Le français au présent, Didier Hatier, 1987.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar