Naziv
Francuski jezik 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
5
Šifra
35939
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj

Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura. Produbljivanje znanja o morfologiji imenice, pridjeva, člana, zamjenica, te o analizi jednostavne rečenice. Morfologija i uvod u uporabu glagola, pasiva te upravnog i neupravnog govora.
Sadržaj
 1. Les noms composés; la place de l’adjectif
 2. Valeurs comparées des articles
 3. Le verbe; les temps du passé I.
 4. Les temps du passé II.
 5. Les temps du futur
 6. Le conditionnel; les phrases hypothétiques
 7. Le participe; l’infinitif; l’impératif
 8. Le subjonctif I.
 9. Le subjonctif II.
 10. La voix passive; l’analyse de la phrase simple III.
 11. Le discours indirect et l’interrogation indirecte
 12. Les pronoms personnels II.
 13. Les indéfinis II.
 14. Les pronoms relatifs composés
 15. Révision

Ishodi učenja
 1. usavršiti ortografske kompetencije
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove francuske rečenice i kreirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica unutar usmenog i pisanog iskaza i diskursa
 3. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti sve fonološke, fonetske, morfološke i sintaktičke kategorije u francuskom jeziku
 4. učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti jednostavnije tekstove različitih funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 5. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 6. izdvojiti i imenovati sve funkcije riječi u jednostavnoj rečenici
 7. uočiti i objasniti pravila tvorbe svih glagolskih vremena u francuskom jeziku
 8. samostalno primjenjivati morfološka pravila
 9. koristiti s prihvatljivom točnošću usvojene gramatičke oblike i jezične strukture
 10. ukratko navesti razloge i objašnjenja za svoja mišljenja, planove i radnje
Metode podučavanja

Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova, vođeno uvježbavanje struktura, pisanja čitanja te praćenje izvedbe, provjera razumijevanja)

Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom (rad na tekstu)

Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja

Rad studenata ocjenjuje se na temelju tri kolokvija ili pismenog ispita (testa), položenog diktata i usmenog ispita. Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su redovno pohađali nastavu.

Obavezna literatura
 1. Delatour, Yvonne et al., Nouvelle grammaire du français - Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette, 2006
 2. Caquineau-Gunduz, M.-P. et al: Les exercices de grammaire – Niveau B1, Paris, Hachette
Dopunska literatura
 1. Monnerie, Anne: Le français au présent, Didier Hatier, 1987.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar