Naziv
Francuski jezik 7
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
117518
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Spontano, tečno i precizno izražavanje, razvijanje pragmatičke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti uočavanja i otklanjanja pogrešaka te razvijanje vještina samostalnog učenja.
Sadržaj
 1. GRAMMAIRE : Les indéfinis / EXERCICES : Introduction au cours
 2. GRAMMAIRE : Les indéfinis (suite) / EXERCICES : Méthodologie du commentaire de texte.
 3. GRAMMAIRE : Constructions verbales – schémas de complémentation / EXERCICES : Expression et justification d’une opinion.
 4. GRAMMAIRE : L`infinitif ; L`infinitif nom ; L`infinitif verbe ; Proposition infinitive / EXERCICES : Méthodologie du résumé
 5. GRAMMAIRE :L`infinitif substitut du nom / L`infinitif substitut de la complétive / EXERCICES : Résumé (2)
 6. GRAMMAIRE : Infinitif ou complétive / EXERCICES : Résumé et synthèse
 7. GRAMMAIRE : Constructions attributives / EXERCICES : Synthèse (2)
 8. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : Synthèse et argumentation
 9. GRAMMAIRE : Complémentation adjectivale / EXERCICES : TEST
 10. GRAMMAIRE : Article / EXERCICES : Argumentation et présentation
 11. GRAMMAIRE : Article (suite) / EXERCICES : Ecriture et image de soi
 12. GRAMMAIRE : Complémentation nominale : compléments déterminatifs (typologie et constructions) / EXERCICES : Multiplier les approches textuelles
 13. GRAMMAIRE : Complémentation nominale (suite) / EXERCICES : Réécriture, interprétation.
 14. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : TEST
 15. Révision

Ishodi učenja
 1. U okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa objasniti funkcioniranje jezičnih struktura francuskog jezika te ih ispravno koristiti. Usporediti jezične strukture francuskog jezika s hrvatskim jezičnim sustavom i objasniti terminološke razlike.
 2. Učinkovito koristiti različite funkcionalne stilove.
 3. Oblikovati, preoblikovati tekstove različitih razina složenosti i funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i funkcionalnu prihvatljivost. Kreativno pisati.
 4. Interpretirati podatke, integrirati znanja i prilagoditi ih akademskoj komunikacijskoj situaciji. FR208 izložiti stečena znanja i iskustva
 5. Iznijeti kritičko mišljenje na tečnom i točnom francuskom jeziku ,vodeći računa o gramatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti. FR212 kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevoðenje tekstova
 6. Interpretirati obrasce i pojave u francuskoj i frankofonoj civilizaciji i kulturi.
 7. Procijeniti vlastite kompetencije i usredotočiti se na uklanjanje pogrešaka, razviti vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno učenje.. FR213 objasniti jezične pogreške na razini oblika, objasniti uzrok nastanka/ porijekla pogrešaka u učeničkom međujeziku te usporediti načine njihova ispravljanja
Metode podučavanja
Interaktivna nastava odvija se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka u semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad pismenim i usmenim provjerama. Svaki student mora održati izlaganje. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju. Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bubanj, B. (2009). Exercices de français. Niveau supérieur. FFpress. Zagreb
 2. Damić Bohač, D. (2019). Difficultés de la langue française vues par les croatophones, : FFpress, Zagreb.
 3. Grevisse, M. Le Bon Usage. Duculot, Gembloux
 4. Grevisse, M. ; Gosse, A. Le Bon Usage. Editions Duculot Paris-Leuvain-la-Neuve.
 5. Le Goffic, P. (1994). Grammaire de la Phrase Française. Paris : Hachette Supérieur.
 6. Pavelin Lešić, B ; Damić Bohač, D. (2016). L’article grammatical en français Principaux emplois de l’article en français à l’usage des croatophones. Zagreb : FFpress, Zagreb.
 7. Riegel, M. et al. Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France. 1999.
 8. Robert, J.-M., Chollet, I. Les verbes et leurs prépositions, CLE international. 2007.
 9. Wilmet, M. Grammaire critique du français. Paris Bruxelles : Hachette Supérieur, Duculot.1998.
 10. Wilmet, M. Grammaire rénovée du français. Bruxelles : De Boeck. 2007.
Dopunska literatura
 1. Bubanj, B. et al. (1998). Exercices de grammaire, pour la première année d’études supérieures françaises, Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Dictionnaire des combinaisons de mots – les synonymes en contexte. Le Robert, 2007.
 3. Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires. Le Robert, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij