Naziv
Francuski jezik 8
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
124282
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Spontano, tečno i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje pragmatičke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja vrsne razine poznavanja francuskog jezika. Ovladavanje standardnim i nestandardnim upotrebama jezika, nijansiranje izražavanja, razlikovanje funkcionalnih stilova, kontrastiranje struktura francuskog i hrvatskog jezika i uočavanje interferencijskih poteškoća; preformuliranje i sažimanje složenijih specijaliziranih tekstova, Samostalna izlaganja i diskusije na teme iz aktualnog života i različitih struka. Pisanje pisama, dopisa, prikaza, kreativno pisanje. Razvijanje sposobnosti uočavanja i otklanjanja pogrešaka te razvijanje vještina samostalnog učenja i usavršavanja.
Sadržaj
 1. GRAMMAIRE : Temps et modes ; Valeurs temporelles des modes et valeurs modales des temps / EXERCICES : Introduction
 2. GRAMMAIRE : Valeurs temporelles des modes et valeurs modales des temps (suite) / EXERCICES : Description littéraire
 3. GRAMMAIRE : Logique du récit : valeur des temps; Expression du passé dans le passé / EXERCICES : Description littéraire
 4. GRAMMAIRE : Concordance des temps à l’indicatif / EXERCICES : Expressions idiomatiques
 5. GRAMMAIRE : Concordance des temps au subjonctif / EXERCICES : Texte et slam
 6. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : Une chanson
 7. GRAMMAIRE : Logique du discours : les articulateurs logiques / EXERCICES : Une chanson
 8. GRAMMAIRE : Les degrés d’appréciations (formules d’atténuation et de renforcement) / EXERCICES : La correspondance et la correspondance électronique
 9. GRAMMAIRE : Les degrés d’intensité (superlatifs, adverbes, préfixes et suffixes) / EXERCICES : La correspondance et la correspondance électronique
 10. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : La presse française et le numérique
 11. GRAMMAIRE : L`emphase : dislocation et extraction (procédés d`insistance ou de mise en relief des GN ou des GP / EXERCICES : La communication
 12. GRAMMAIRE : Dislocation et extraction (suite) / EXERCICES : Analyse d’une situation de communication
 13. GRAMMAIRE : Détachement des infinitifs et des complétives / EXERCICES : TEST
 14. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : Extrait de film
 15. GRAMMAIRE : Révision / EXERCICES : TEST

Ishodi učenja
 1. U okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa objasniti razlike u funkcioniranju francuskog i hrvatskog glagolskog sustava kao i razlike u interpretaciji koje povlače pojedini izbori vremena i načina.
 2. Ispravno koristiti jezične strukture francuskog standardnog jezika, kao i nestandardne uporabe, nijansirati izričaj ovisno o funkcionalnim stilovima.
 3. Oblikovati, preoblikovati, sažimati, komentirati složene znanstveno-stručne tekstove različite tematike i različitih tipologija vodeći računa o gramatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti. FR212 kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova.
 4. Povezati i koristiti stečena jezična znanja i vještine u strukturiranju vlastitog teksta.prilikom komuniciranja s frankofonim stručnjacima i laicima. Kreativno pisati. FR208 izložiti stečena znanja i iskustva
 5. Zastupati vlastita mišljenja na tečnom, točnom i nijansiranom francuskom ovisno o komunikacijskoj situaciji.
 6. Istraživati i interpretirati elemente francuske i frankofone kulture i civilizacije.
 7. FR204 integrirati znanja i pronalaziti jezične potvrde relevantnosti razlikovanja razina jezikoslovne analize sa sinkronijskog i dijakronijskog motrišta te preispitati sličnosti i razlike pri njihovom prepoznavanju
 8. Uočavati interferencijske poteškoće, razviti mehanizme suzbijanja pogrešaka. Procijeniti vlastite jezične kompetencije i razviti vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno učenje. FR213 objasniti jezične pogreške na razini oblika i struktura, objasniti uzrok nastanka/ porijekla pogrešaka u učenickom međujeziku te usporediti načine njihova ispravljanja FR230 primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja
 9. Konkurirati na tržištu rada
Metode podučavanja
Interaktivna nastava odvija se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka u semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad pismenim i usmenim provjerama. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju i zadaćama. Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bubanj, B. (2009). Exercices de français. Niveau supérieur. Zagreb : FF press. 2009.
 2. Damić Bohač, D. Difficultés de la langue française vues par les croatophones, Zagreb : FFpress, Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Zagreb. 2018
 3. Grevisse, M. Le Bon Usage. Duculot, Gembloux
 4. Grevisse, M. ; Goosse, A. Le Bon Usage. Editions Duculot Paris-Leuvain-la-Neuve.
 5. Le Goffic, P., (1994). Grammaire de la Phrase Française. Paris : Hachette Supérieur.
 6. Pavelin Lešić, B ; Damić Bohač, D. (2016). L’article grammatical en français Principaux emplois de l’article en français à l’usage des croatophones. Zagreb : FFpress, Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Zagreb.
 7. Riegel, M. et al. (1999). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France. 1999
 8. Wilmet, M. (1998). Grammaire critique du français. Paris Bruxelles : Hachette Supérieur, Duculot.
Dopunska literatura
 1. Dictionnaire des combinaisons de mots – les synonymes en contexte, Le Robert, 2007
 2. Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, Le Robert, 2011
 3. Robert, J.-M., Chollet, I. (2007). Les verbes et leurs prépositions, CLE international.
 4. Wilmet, M. (2007). Grammaire rénovée du français. Bruxelles : De Boeck.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij