Naziv
Antropologija i putovanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
5
Šifra
132081
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj

Cilj kolegija je studente uputiti u relativno recentnu i obimnu znanstvenu produkciju koja se tiče putovanja te povezanosti antropološke teorije i prakse s putovanjem. Nadalje, cilj je upoznati studente s multidisciplinarnom terminologijom studija putovanja, putničkih praksi i putopisa. Cilj je i primijeniti stečena znanja u diskusijama pri susretu s primarnim tekstovima – putničkim i antropološkim zapisima ukorijenjenima u različitim paradigmama putovanja i teorije te kod svih sudionika kolegija osvijestiti prakse prisutne pri susretu s Drugim, važnost tog susreta u antropološkom znanstvenom i istraživačkom radu te način na koji se u kulturnoj antropologiji mijenjao odnos prema i reprezentacija Drugoga. Također, cilj je osviješćivanje i kritičko promatranje i analiza vlastitih i tuđih putničkih praksi.
Sadržaj
 1. konstituiranje kolegija; objašnjenje načina rada i studentskih obaveza (seminarski radovi, izlaganja, završni ispit); komentiranje popisa literature; ispunjavanje upitnika o očekivanjima i interesima studenata u kontekstu kolegija
 2. teorijsko određenje polja kulture putovanja
 3. povijesni pregled putničkih paradigmi
 4. modernistička putnička paradigma i njezine konceptualne veze s modernom antropologijom
 5. kritika konceptualnog polja kulture putovanja
 6. počeci modernih antropoloških istraživanja; konstituiranje terenskog istraživanja i putovanje
 7. kolonijalizam i antropologija
 8. kolonijalizam i putovanje
 9. putovanje i etnografsko istraživanje; od dalekoga prema bliskome
 10. sličnosti putopisnog i etnografskog teksta I
 11. sličnosti putopisnog i etnografskog teksta II
 12. etnografski tekst na granici putopisa i etnografije I – Claude Lévi-Strauss: Tristes Tropiques
 13. etnografski tekst na granici putopisa i etnografije II – Michel Leiris: L'Afrique Fantôme
 14. unutardsiciplinarno problematiziranje putovanja i njegovih epistemoloških implikacija – James Clifford
 15. sistematizacija gradiva, priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. - navesti i opisati najraširenije putničke prakse kroz povijest
 2. - izložiti povijest razvoja terenskih istraživanja u sociokulturnoj antropologiji i analizirati važnost putovanja u njoj
 3. - analizirati ulogu putovanja u različitim disciplinarnim tradicijama etnologije i sociokulturne antropologije
 4. - identificirati povijesni kontekst konstituiranja terenskih istraživanja u sociokulturnoj antropologiji, povezati ga s relevantnim putničkim praksama i kritički prosuditi ulogu kolonijalizma
 5. - navesti moguće paralele između etnografskog i putopisnog teksta i analizirati ih
 6. - analizirati odabrani putopisni tekst i kritički ga prosuditi
 7. - navesti moguće paralele između figura putopisca i etnologa/sociokulturnog antropologa s obzirom na putničku praksu i analizirati ih
 8. - razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 9. - samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad
 10. - analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 11. - analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 12. - kritički analizirati znanstvenu literaturu
 13. - samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 14. - identificirati i kritički razmatrati suvremene kulturne i društvene promjene primjenom etnoloških i kulturnoantropoloških teorija i metoda
 15. - samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 16. - upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
Metode podučavanja
predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata kumulativno se temelji na sudjelovanju na nastavi, pisanju seminarskih radova, reakcijskih tekstova i izlaganja te na završnom usmenom ispitu

Obavezna literatura
 1. CLIFFORD, James. 1997. Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge i London: Harvard University Press
 2. DUDA, Dean. 2012. Kultura putovanja. Uvod u književnu iterologiju. Zagreb: Ljevak
 3. ELSNER, Jás i Joan-Pau Rubiés. 1999. ''Introduction''. U Voyages and Visions: Towards a Cultural History of Travel. London: Reaktion Books, 1-57.
 4. PRATT, Mary Louise. 1992. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, London i New York: Routledge, 1-111
 5. RUBIÉS, Joan-Pau. 2002. ''Travel writing and ethnography''. U The Cambridge Companion to Travel Writing. Peter Hulme i Tim Youngs. Cambridge: Cambridge University Press, 242-261
Dopunska literatura
 1. ASAD, Talal, ur. 1973. Anthropology and the Colonial Encounter. New York: Humanities Press.
 2. AUGÉ, Marc. 2001. Nemjesta. Uvod u moguću antropologiju supermoderniteta. Karlovac: Društvo arhitekata, građevinara i geodeta.
 3. BLANTON, Casey. 2002. (1995). Travel Writing. The Self and the World. New York i London: Routledge
 4. BORM, Jan. 2000. „In-betweeners? On the travel book and ethnographies“. Studies in travel writing, 4/1:68-105.
 5. BROTTON, Jerry. 1997. Trading Territories. Mapping the Early Modern World. London: Reaktion Books.
 6. BUZARD, James. 1993. The Beaten Track. European Tourism, Literature, and the ways to Culture, 1800-1918. Oxford: Clarendon Press.
 7. CAMPBELL, Mary B. 1991. (1988). The Witness and the Other World: Exotic European Travel Writing, 400-1600. Ithaca: Cornell University Press.
 8. CLIFFORD, James i George MARCUS. 1986. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 9. COSGROVE, Denis. 2001. Apollo's Eye. A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination. Baltimore i London: The Johns Hopkins University Press.
 10. COSGROVE, Denis. 2008. Geography and Vision. Seeing, Imagining and Representing the World. London, New York: I.B. Tauris.
 11. DUDA, Dean. 1998. Priča i putovanje. Hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr. Zagreb: Matica hrvatska.
 12. FABIAN, Johannes. 2002: Time and the Other. How Anthropology Makes its Object, 2. izdanje, New York: Columbia University Press.
 13. GREENBLAT, Stephen. 1991. Marvelous Possessions. The Wonder of the New World. Chicago: University of Chicago Press.
 14. GREENBLATT, Stephen. 1993. New World Encounters (Representations Books 6). Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 15. HARRISON, Faye V. 1991. Decolonizing Anthropology. Moving Further Toward an Anthropology for Liberation. Washington DC: Association of Black Anthropologists, American Anthropological Association
 16. HULME, Peter. 1986. Colonial Encounters. Europe and the Native Caribbean, 1492-1797. London: Methuen.
 17. HULME, Peter i Russell McDougall (ur.). 2007. Writing, Travel and Empire. In the Margins of Anthropology. London: I.B. Tauris.
 18. HULME, Peter i Tim Youngs, ur. 2002. The Cambridge Companion to Travel Writing. Cambridge: Cambridge University Press.
 19. JACKSON, Peter. 2003. (1989). Maps of Meaning. An Introduction to Cultural Geography. London i New York: Routledge.
 20. KUEHN, Julia i Paul Smethurst, ur. 2009. Travel Writing, Form and Empire. The Poetics and Politics of Mobility. London i New York: Routledge
 21. KUKLICK, Henrika. 1993. The Savage Within. The Social History of British Anthropology, 1885-1945. Cambridge: Cambridge University Press.
 22. LEPORE, Jill. 2002. Encounters in the New World. A History in Documents. New York, Oxford: Oxford University Press.
 23. LÉVI-STRAUSS, Claude. 1992/1955. Tristes Tropiques. New York, London: Penguin.
 24. RAAFLAUB, Kurt A. i Richard J. A. Talbert (ur.). 2010. Geography and Ethnography. Perceptions of the World in Pre-Modern Societies. Chichester: Wiley-Blackwell.
 25. REGARD, Frederic (ur.). 2009. British Narratives of Exploration: Case Studies of the Self and Other. London: Pickering and Chatto.
 26. ROJEK, Chris i John Urry. 1997. Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. London i New York: Routledge.
 27. ROBERSON, Susan L. 2001. Defining Travel: Diverse Visions. Jackson: University of Mississippi.
 28. ROBERTSON, George, Melinda Mash, Lisa Tickner, Jon Bird, Barry Curtis i Tim Putnam, ur. 2005. Travellers' Tales. Narratives of Home and Displacement. London i New York: Routledge.
 29. RUBIÉS, Joan-Pau. 2004 (2000). Travel and Ethnology in the Renaissance. South India Through European Eyes, 1250-1625. Cambridge: Cambridge University Press.
 30. SAID, Edward. 2003 (1979): Orientalism. London: Penguin
 31. STAGL, Justin. 1995. A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550-1800. Chur: Harwood Academic Publishers.
 32. THOMAS, Nicholas. 1994. Colonialism's Culture. Anthropology, Travel and Government. Princeton: Princeton University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar