Naziv
Francuski jezik 9
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
117523
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Spontano, tečno i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje sociolingvističke i pragmatičke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja vrsne razine poznavanja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti uočavanja razlika među jezicima, interferencija među jezicima, uočavanja i otklanjanja pogrešaka. Razvijanjesposobnosti samovrednovanja i vještina samostalnog učenja i usavršavanja.
Sadržaj
 1. GRAMMAIRE : Expression du temps / EXERCICES : Introduction au commentaire de document.
 2. GRAMMAIRE : Expression du but / EXERCICES : Argumentation libre.
 3. GRAMMAIRE : Expression de la cause / EXERCICES : Méthodologie de la synthèse de document.
 4. GRAMMAIRE : Expression de la conséquence / EXERCICES : Synthèse (2)
 5. GRAMMAIRE : Expression de la conséquence (suite) / EXERCICES : Synthèse (conclusion)
 6. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : Présentation et argumentation
 7. GRAMMAIRE : Expression de l’opposition, de la concession / EXERCICES : Varier les points de vue et les registres
 8. GRAMMAIRE : Expression de l’opposition, de la concession (suite) / EXERCICES : Registre, manipulation, interprétation
 9. GRAMMAIRE : Expression de la condition, de l`hypothèse, de la supposition / EXERCICES : TEST
 10. GRAMMAIRE : Expression de la condition, de l`hypothèse, de la supposition (suite) / EXERCICES : Langue standard et variantes régionales.
 11. GRAMMAIRE : Expression de la comparaison / EXERCICES : Milieu social et expression.
 12. GRAMMAIRE : Expression de la comparaison (suite) / EXERCICES : Multiplier les approches textuelles.
 13. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : Exercices de styles.
 14. GRAMMAIRE : Constructions participiales et constructions infinitives / EXERCICES : Choisir son registre, maîtriser son style.
 15. Revision / TEST

Ishodi učenja
 1. U okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa opisati, objasniti i koristiti jezične strukture francuskog jezika ovisno o standardnim i nestandardnim uporabama jezika.
 2. Procijeniti u kojem kontekstu i ovisno o kojem funkcionalnom stilu je bolje uporabiti zavisnu rečenicu ili pojedinu konstrukciju za izricanje okolnosti.
 3. Učinkovito se korisititi funkcionalnim stilovima i svim oblicima komunikacije na francuskom jeziku s posebnim naglaskom na akademski stil pisanja i govorenja. Kreativno pisati.
 4. Povezati i usporediti strukture u francuskom jeziku sa strukturama u hrvatskom ili drugim jezicima.
 5. Zastupati svoje stavove o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u frankofonim zemljama. FR208 izložiti stečena znanja i iskustva
 6. Prepoznati i izvantekstualne činjenice. FR212 kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
 7. Uočavati interferencijske poteškoće, razviti mehanizme suzbijanja pogrešaka. Usavršavati se zahvaljujući stečenim vještinama učenja i prepoznavanja poteškoća. FR213 objasniti jezicne pogreške na razini oblika i struktura, objasniti uzrok nastanka/ porijekla pogrešaka u ucenickom meðujeziku te usporediti nacine njihova ispravljanja
 8. Konkurirati na tržištu rada
Metode podučavanja
Interaktivna nastava odvija se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka u semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad pismenim i usmenim provjerama. Svaki student mora održati izlaganje. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju. Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Damić Bohač, D. (2019). Difficultés de la langue française vues par les croatophones. Zagreb: FFpress, Zagreb.
 2. Grevisse, M. Le Bon Usage. Duculot, Gembloux
 3. Grevisse, M. ; Gosse, A. Le Bon Usage. Editions Duculot Paris-Leuvain-la-Neuve.
 4. Le Goffic, P. (1994). Grammaire de la Phrase Française. Paris : Hachette Supérieur.
 5. Pavelin Lešić, B ; Damić Bohač, D. (2016). L’article grammatical en français Principaux emplois de l’article en français à l’usage des croatophones. FFpress, Zagreb.
 6. Riegel, M. et al. (1999). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France.
 7. Wilmet, M. (2007). Grammaire rénovée du français. Bruxelles : De Boeck.
 8. Wilmet, M., (1998). Grammaire critique du français. Paris Bruxelles : Hachette Supérieur, Duculot.
Dopunska literatura
 1. Bubanj, B. Exercices de français. Niveau supérieur. Zagreb : FF press. 2009.
 2. Dictionnaire des combinaisons de mots – les synonymes en contexte, Le Robert, 2007
 3. Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, Le Robert, 2011

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij