Naziv
Francuski jezik V
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
4
Šifra
52048
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje leksika, gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura radi postizanja napredne razine poznavanja francuskog jezika.
Upoznavanje francuske i frankofone kulture i civilizacije.
Sadržaj
 1. Transformation passive; Verbes pronominaux, Verbes auxiliaires et semi-auxiliaires
 2. Périphrases factitives
 3. Périphrases factitives (suite)
 4. Les temps du passé
 5. Les temps du passé en confrontation
 6. TEST
 7. Antériorité
 8. Antériorité / accomplissement
 9. TEST
 10. Découpage et transposition à l`écrit de la chaîne parlée
 11. Subjonctif
 12. Subjonctif (suite)
 13. Conditionnel
 14. Verbes impersonnels et transformation impersonnelle
 15. TEST

Ishodi učenja
 1. U okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa objasniti funkcioniranje glagolskog sustava u francuskom jeziku, uočiti i objasniti poteškoće te ispravno koristiti glagolska vremena i načine.
 2. Objasniti specifičnosti impersonalnih glagola i impersonalnih preoblika te ih koristiti na odgovoarajući način..
 3. Ispravno koristiti jezične strukture standardnog francuskog jezika i objasniti razloge pogrešaka u pisanju i govorenju.
 4. Uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 5. FR102 kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije
 6. Učinkovito se koristiti rječnikom.
 7. Razumjeti i objasniti elemente francuske i frankofone civilizacije i kulture.
 8. FJ106 procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuca podrucja za nastavak obrazovanja; razviti vještine ucenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomski studij)
Metode podučavanja
Interaktivna nastava provodi se u manjim grupama.
Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka po semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije.
Vježbe, osim što prate po tjednima navedena predavanja, nadovezuju se na usvojeno gradivo koje se sistematizira i proširuje sa ciljem stjecanja jezičnih automatizama. U radu se koriste različiti pristupi uz stalne provjere i ponavljanja. Obrađuju se raznovrsni autentični dokumenti, a uz rad na leksiku, polisemiji i distribuciji sinonima, posebno se vodi računa o poteškoćama s kojima se susreću kroatofoni studenti francuskog jezika (glagolska vremena i načini, opreka prošlih vremena, upotreba konjunktiva, slaganje vremena… ). Analiziraju se razlike u funkcioniranju hrvatskog i francuskog jezika, ukazuje se na razlike između govorenog i pisanog francuskog.

Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad kroz pismene i usmene provjere, a svaki student mora održati jedno izlaganje po semestru. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju (povremeni kraći pismeni radovi, tri veća pismena rada tijekom semestra, samostalno duže izlaganje te tjedni prikazi vijesti iz francuskih medija). Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bubanj, B. (2009). Exercices de français. Niveau supérieur. FF press. Zagreb.
 2. Bubanj, B. et al. (1998.) Exercices de grammaire, pour la première année d’études supérieures françaises. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Damić Bohač, D. (2019). Difficultés de la langue française vues par les croatophones. FFpress. Zagreb
 4. Grevisse, M. Précis de grammaire française, Duculot, Gembloux.
 5. Grevisse, M. Le Bon Usage, Duculot, Gembloux.
 6. Pavelin Lešić, B ; Damić Bohač, D. (2016). L’article grammatical en français Principaux emplois de l’article en français à l’usage des croatophones. FFpress, Zagreb.
 7. Riegel, M. et al. (1999). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France.
 8. Ruquet, M. (1994). Comment dire? Quel temps faut-il? Exercices 2, CLE International.
Dopunska literatura
 1. Arrivé, M. et al. (1986). La grammaire d’aujourd`hui. Guide alphabétique de linguistique française. Flammarion. Paris.
 2. Abbadie, C. et al. (1994). L’expression française écrite et orale. Presses Universitaires de Grenoble.
 3. Chevalier, J.-C. et al. (1964). Grammaire Larousse du français contemporain. Librairie Larousse. Paris.
 4. Dubois, J.; Lagane, R. (1986).. La nouvelle grammaire du français. Librairie Larousse. Paris.
 5. Wagner, R.L. ; Pinchon, J. (1962). Grammaire du français classique et moderne. Hachette Université. Paris. 1962.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar