Naziv
Francuski romantizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
78543
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
upoznavanje s francuskim romantizmom, čitanje tekstova (zadaće) i njihovo kritičko promišljanje (zajednička analiza 2 teksta)
Sadržaj
 1. Predavanje : Što je romantizam ? Moguće definicije Seminar : Alfred de Musset : Varijacije o pojmu Domaća zadaća : Pokušajte definirati pojam romantizma
 2. Predavanje : Konstanta ? : "mals du siècle" (strasti, povijest, razočaranje, "ennui", nemoć, slika žene) Seminar : Goethe (Les Souffrances du jeune Werther, Faust) - Chateaubriand (René, Essai sur la littérature anglaise, kasnije uklopljen u Mémoires d'Outre-Tombe) Domaća zadaća : Pokušajte opisati koncept "mal du siècle".
 3. Predavanje : Teorije prije djela (povijest i teorija) - emigracija, izvori, politika, sloboda Seminar : grupa iz Coppeta (Mme de Staël, Wilhelm Schlegel, Simonde de Sismondi, Benjamin Contant...), Stendhal : Racine et Shakespeare Domaća zadaća : Odaberite jednu od teorija i pokušajte predstaviti njene teze.
 4. Predavanje : Grupe, kružoci, velike debate (Povijest i teorija II) (Nodier i Hugo, le Globe - liberali, doktrina Saint-Simona / liberali, razočaranje, larpurlartizam, misija umjetnika, pjesnik) Seminar : Victor Hugo, predgovor Cromwellu Sainte-Beuve, Le Tableau... Émile Deschamps, predgovor Études françaises et étrangères Théophile Gautier, predgovor Mademoiselle de Maupin Domaća zadaća : Predstavite i opišite teze jednog od rukavaca mišljenja s predavanja.
 5. Predavanje : Povijest (Povijest, Walter Scott, rađanje moderne historiografije, romantizam i povijest u Francuskoj, povijest i kazalište, povijest i poezija) Seminar : Michelet / Barthes Domaća zadaća : Pokušajte opisati koncept povijesti kroz primjere jednog od spomenutih djela.
 6. Predavanje : zlatno doba kazališta (obnova, teatar van scene : Mussetove komedije, romantičarska drama i kazalište, kriza 1835.) Seminar : romantičarska drama Gautier, "La bataille d'Hernani", in : Histoire du Romantisme Guilbert de Pixérécourt, Alexandre Dumas, Alfred de Musset Domaća zadaća : Opišite jedan od elemenata romantičarskog teatra na jednom od spomenutih primjera.
 7. Predavanje : Poezija, teorija i praksa : novi pogled, poezija-jezik, moderna poezija, pjesma u prozi Seminar : Sainte-Beuve : Lamartine, Gautier Hugo, Baudelaire, Nerval, Vigny Domaća zadaća : Analizirajte jednu romantičarsku pjesmu.
 8. Predavanje : Roman i pripovijedanje, Metamorfoze (revolucija 1830., "roman populaire", na marginama romana) Seminar : Balzac, Stendhal Hugo, Sand Na granicama : pripovijetka, fantastična književnost, pripovijedanje u prvom licu, "osobni roman", putopis, izvan tradicionalnih žanrova (Chateaubriand, Nerval) Domaća zadaća : Pokušajte definirati jedno od obilježja pripovijedanja u romantizmu na jednom zadanom primjeru (na dijelu teksta s predavanja).
 9. Predavanje : Kritika romantizma (Hugo, Rivière, Richard, ...) Seminar : PREDSTAVLJANJE TEKSTA i pojašnjenje odabira u kontekstu seminara. DEBATA o PRVOM odabranom tekstu (svake akademske godine se na početku godine odaberu DVA teksta, duže pripovijetke ili kraći romani, na kojima će se kasnije zajednički raditi). (Pretpostavlja se da su studenti do 9. predavanje pročitali djelo.) Domaća zadaća : Pokušajte izdvojiti, istaknuti i opisati jednu od glavnih teza jednog od tekstova.
 10. Predavanje : Kritika romantizma II (suvremene teorije) Seminar : PREDSTAVLJANJE TEKSTA, pojašnjenje odabira u kontekstu seminara. DEBATA o DRUGOM odabranom tekstu. Domaća zadaća : Pokušajte izdvojiti, istaknuti i opisati jednu od glavnih teza jednog od tekstova.
 11. Predavanje : Kontekst/Povijest oba odabrana teksta Seminar : Ulomci Domaća zadaća : Pokušajte predstaviti jedan od elemenata konteksta.
 12. Predavanje : Poetika oba odabrana teksta (sličnosti, razlike) Seminar : Ulomci, zajednička analiza Domaća zadaća : Pokušajte opisati jednu od razlika u poetici dvaju autora.
 13. Predavanje : ideje, teze oba odabrana teksta (sličnosti, razlike) - "romantizam" : ljubav, smrt, žena, stereotipi i onkraj Seminar : Ulomci, zajednička analiza Domaća zadaća : Pokušajte opisati jednu od ideja jednog ili obaju tekstova ili jednu od tema odnosno stereotipa.
 14. Predavanje : Umjesto zaključka Seminar : Zajednička analiza zadaća studenata (svakog ponaosob) - mogućnost predstavljanja seminara studenata
 15. Predavanje : Umjesto zaključka Seminar : Zajednička analiza zadaća studenata (svakog ponaosob) - mogućnost predstavljanja seminara studenata

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja student će moći imenovati i nabrojiti najznačajnije predstavnike francuskog romantizma, opisati i definirati njihove poetike i kontekst u kojem se one rađaju.
 2. Nakon učenja student će moći sažeti, izraziti, objasniti, dati primjer i usporediti predstavnike francuskog romantizma i njhova djela i poetike.
 3. Nakon učenja student će moći upotrijebiti stečena znanja o francuskom romantizmu, prikupiti književna djela i relevantnu literaturu u okviru pripreme za ispit i upotrijebiti ih u svojim pisanim samostalnim radovima, domaćim zadaćama- trajno praćenje i završnom seminaru, koji će predstaviti na usmenom ispitu.
 4. Nakon učenja student će moći analizirati, usporediti i razlikovati pojedina djela, autora i pitanja u okviru francuskog romantizma.
 5. Nakon učenja student će moći preispitati i samovrednovati rješenja koja pomažu pristupu svakom pojedinom tekstu i vrednovatii teze koje proizlaze iz takvog kritičkog čitanja.
 6. uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
 7. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti.
Metode podučavanja
pristup utemeljen na sadržaju, podučavanje sadržaja (lexical syllabus), uvježbavanje učenja strategija, receptivne i produktivne moderne metode
Metode ocjenjivanja
brojčano vrednovanje (kompetencije : čitanje, pisanje, govor, razumijevanje, komunikacija, problematizacija)
svaki put : pisana zadaća, na kraju semestra : pisanje seminara

Obavezna literatura
 1. Dominique Rincé, Bernard Lecherbonnier "Littérature, Textes et documents, XIXe siècle", Nathan, 1986.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij