Naziv
Frazeologija ruskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
52232
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama frazeologije kao lingvističke discipline i frazeološkim minimumom suvremenoga ruskog jezika te osposobljavanje za aktivno razumijevanje i korištenje frazema u svrhu jačanja jezične i govorne kompetencije te lingvističko promišljanje frazeoloških tema.
Sadržaj
 1. P: Uvod u frazeologiju. Definicija frazema i frazeologije kao samostalne lingvističke discipline. Opseg i granice frazeologije. S: Kako prepoznati frazem? Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.
 2. P: Frazeologija kao znanstvena disciplina. Osnovni pojmovi. Kratki pregled povijesti ruske frazeologije. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.
 3. P: Klasifikacija frazema. Struktura frazema. Morfološke karakteristike frazema. Kategorijalno značenje. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.
 4. P: Specifičnosti semantike frazema. Metaforičnost kao temelj frazeološkog značenja. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.
 5. P: Specifičnosti semantike frazema. Sinonimija, antonimija, višeznačnost. Frazeološke varijante. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.
 6. P: Podrijetlo frazema. Specifičnosti etimologije frazema. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.
 7. P: Internacionalna i ruska nacionalna frazeologija. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.
 8. P: Frazeološka neologija. Nove pojave u ruskoj frazeologiji. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.
 9. P: Transformacije frazema. Frazemi u reklamama i novinskim naslovima. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.
 10. P: Suvremeni pristupi proučavanju frazeologije. Frazeologija iz perspektive kognitivne lingvistike. S: Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.
 11. P: Suvremeni pristupi proučavanju frazeologije. Frazeologija iz perspektive lingvokulturologije. S: Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.
 12. P: Suvremeni pristupi proučavanju frazeologije. Frazeologija iz perspektive rodne lingvistike. S: Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.
 13. P: Poredbena frazeologija. Usporedba ruske i hrvatske frazeologije. S: Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.
 14. P: Frazeografija. Tipovi frazeoloških rječnika. S: Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.
 15. P: Ponavljanje i priprema za ispit. S: Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.

Ishodi učenja
 1. opisati, kategorizirati i objasniti temeljne pojmove frazeološke razine ruskoga jezika i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim pojmovima
 2. objasniti i upotrijebiti temeljne lingvističke pojmove i termine na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ih u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, stilistike i frazeologije ruskoga jezika
 3. primijeniti odgovarajuće prevoditeljske metode i strategije
 4. primijeniti teoretska znanja iz gramatike, stilistike i frazeologije pri prevođenju tekstova s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski
Metode podučavanja
Poučavanje, interakcija profesora i studenata, samostalna priprema studenata za nastavu, praktične vježbe i rad na tekstovima. Pisanje i prezentacija studentskih seminarskih radova. Korištenje Omega sustava za učenje na daljinu za prezentaciju i razmjenu nastavnih materijala između profesora i studenata
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Alefirenko, N. F. Алефиренко, Н.Ф., Семененко, Н.Н. (2009) Фразеология и паремиология. Издательство „Флинта“, Издательство „Наука“, Москва.
 2. Баранов, А.Н., Добровольский, Д.О. (2014) Основы фразеологии (краткий курс). Издательство „Флинта“, Москва. Жуков, В. П., Вальтер, Х., Малински, Т., Мокиенко, В., Степанова, Л. (2005) Русская фразеология для немцев. Златоуст, Санкт-Петербург
 3. Жуков, А.Н. (2006) Русская фразеология. „Высшая школа“, Москва.
 4. Татар, Б. (1992) Фразеология современного русского языка. Танкёьвквиадо, Будапешт.
 5. Алефиренко, Н.Ф. (2008) Фразеология в свете современных лингвистических парадигм. Элпис, Москва.
 6. Х. Вальтер, Т. Малински, В. Мокиенко, Л. Степанова (2005) Русская фразеология для немцев. Златоуст, Санкт-Петербург
Dopunska literatura
 1. Barčot, B. (2017) Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 2. Мокиенко, В. М. (2007) В глубь поговорки. Рассказы о происхождении крылатых слов и образных выражений. Азбука-Классика, Авалон, Санкт-Петербург.
 3. Мокиенко, В.М. (1980) Славянская фразеология. Высшая школа, Москва.
 4. Menac, A. (2007). Hrvatska frazeologija. Knjigra, Zagreb.
 5. Hrnjak, A. (2017) Frazeologija u rodnome okviru. Rodni elementi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji. Knjigra, Zagreb.
 6. Fink, Ž. (2002). Poredbena frazeologija – pogled izvana i iznutra. FF-press, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
 2. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij