Naziv
Funkcionalni stilovi i prevođenje
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
118200
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvajanje i proširavanje znanja o fukcionalnim stilovima u slovačkoj stilistici. Upoznavanje i uvježbavanje tehnika usmenog i pismenog prevođenja. Studenti bi trebali biti sposobni poznavati stilske nijanse oblika pojedinih fukcionalnih stilova i stečeno znanje znati upotrijebiti kako prilikom prevođenja, tako i u pismenoj i usmenoj komunikaciji.
Sadržaj
 1. Stilistika kao znanstvena disciplina u sustavu ostalih jezikoslovnih disciplina. Stilem. Stilske vježbe. Prepoznavanje stilema u tekstu. Prevođenje teksta. Kompozicija vlastitog teksta.
 2. Klasifikacija stilova. Objektivni i individualni stil. Stilske vježbe. Tekstualno-stilska analiza. Prijevodne vježbe. Kompozicija teksta određena stila.
 3. Subjektivni i objektivni stilski čimbenici. Stilske i prijevodne vježbe uz temu.
 4. Administrativni stil. Kancelarizmi. Žanrovi administrativnoga stila. Oblici i primjeri administrativnoga stila. Stilske i prijevodne vježbe uz temu. Kompozicija vlastitog teksta.
 5. Znanstveni stil. Termini i terminologija. Žanrovi znanstvenoga i popularnoznanstvenoga stila. Oblici i primjeri znanstvenoga stila. Stilske i prijevodne vježbe uz temu. Kompozicija vlastitog teksta.
 6. Publicistički stil. Publicizmi. Beletristički i informativni žanrovi publicističkoga stila. Oblici i primjeri publicističkoga stila. Stilske i prijevodne vježbe uz temu. Kompozicija vlastitog teksta.
 7. Retorički stil. Verbalna i neverbalna sredstva retoričkoga stila. Žanrovi retoričkoga stila. Oblici i primjeri retoričkoga stila. Stilske i prijevodne vježbe uz temu. Kompozicija i održanje vlastitog govora.
 8. Esejistički stil. Esej. Oblici i primjeri esejističkoga stila. Stilske i prijevodne vježbe uz temu. Kompozicija vlastitog teksta.
 9. Književnoumjetnički stil. Knjiški i pjesnički izrazi (poetizmi). Estetsko i književno. Umjetnička sredstva. Tekstualno-stilska analiza. Znakovi žanrova književnoumjetničkoga stila. Književni i dramski prijevodi.
 10. Žanrovi i oblici književnoumjetničkoga stila. Oblici i primjeri književnoumjetničkoga stila. Stilske i prijevodne vježbe uz temu. Kompozicija vlastitog teksta.
 11. Razgovorni stil. Razgovorni izrazi. Neknjiževni izrazi. Žanrovi i oblici razgovornoga stila. Oblici i primjeri razgovornoga stila. Stilske i prijevodne vježbe uz temu. Kompozicija razgovora sa specifičnim znakovima danog stila.
 12. Makrokompozicija i mikrokompozicija teksta – stilska načela. Stilske i prijevodne vježbe uz temu.
 13. Ustrojstvo teksta, vezna sredstva u tekstu. Stilske i prijevodne vježbe uz temu.
 14. Leksički, morfološki i sintaktički stilemi. Ekspresivne sintaktičke konstrukcije. Stilske i prijevodne vježbe uz temu.
 15. Stilistika neverbalne komunikacije. Stilske i prijevodne vježbe uz temu. Priprema ispita. Završni test.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći razlikovati pojedine stilove i stileme u slovačkom jeziku.
 2. Moći će prepoznavati i aktivno primjenjivati razlike među stilovima u slovačkom i hrvatskom jeziku.
 3. Moći će upotrijebiti stilske nijanse oblika pojedinih funkcionalnih stilova prilikom usmenog i pismenog prevođenja.
 4. Moći će upotrijebiti stilske nijanse oblika pojedinih funkcionalnih stilova u pismenoj i usmenoj komunikaciji.
 5. Moći će razlikovati ispravne i neispravne stilske figure i urediti stil prevedenih tekstova na slovačkom i hrvatskom jeziku.
 6. Moći će razumijeti suptilnosti u stilu i značenju koji su ekspicitno i implicitno izrečeni.
 7. Argumentirati vlastite prevoditeljske strategije i rješenja.
 8. Samostalno oblikovati opsežniji strukturirani tekst o složenim temama na slovačkom jeziku, izražavajući svoj stav i birajući odgovarajući stil.
 9. Prepoznati oblike funkcionalnih stilova i konstruktivno ocijeniti stilsku adekvatnost izvršenih pismenih i usmenih prijevoda.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari. Prezentacije i izlaganje o zadanoj temi. Prepoznavanje stilema u tekstu. Stilsko-prijevodne vježbe. Pismeno i usmeno prevođenje u oba smjera. Diskusije i pisanje sastavaka određena stila. Komunikacijske vježbe. Tekstualne analize. Stilske analize. Razmatranje i usporedba usvojenog teoretskog znanja u odgovarajućim tekstovima, audio- i videomaterijalima.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje rada na nastavi, usmenog i pismenog prevođenja, ocjenjivanje seminarskog rada i domaćih zadaća. Završni pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Findra, J.: Štylistika slovenčiny. Osveta, Martin 2004
 2. Findra, J.: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Osveta, Martin 2005
 3. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb 2006.
 4. Slančová, D. : Praktická štylistika. Slovacontakt, Prešov 1996
 5. Mistrík, J.: Štylistika. SPN, Bratislava 1987
 6. Tošović, B.: Funkcionalni stilovi. Graz 2002.
 7. Tomasović, M.: Traduktološke rasprave. Zagreb 1996.
Dopunska literatura
 1. Myslenie o preklade. Ur.: L. Vajdová. Bratislava 2007.
 2. Gotthardová, G. - Rybár, L.: Slovenský jazyk III. Syntax. Štylistika. UK Bratislava, 1998.
 3. Orgoňová, O. – Bohunická, A.: Lexikológia slovenčiny. Columbus, Praha 2012
 4. Škvareninová, O.: Rečová komunkikácia. SPN, Bratislava 2004

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij