Naziv
Glotodidaktika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
117936
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
objasniti osnovne koncepte teorije nastave stranih jezika s naglaskom na ruski jezik; opisati temeljne postavke teorije nastave stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta; identificirati osnovne procese poučavanja ruskoga kao stranog jezika i koristiti odgovarajuće strategije poučavanja
Sadržaj
 1. Uvod u nastavni plan i program. Teorija nastave stranih jezika kao disciplina
 2. Glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost. Znanstvene teorije i metode učenja stranih jezika
 3. Povijesni pristup poučavanja stranih jezika 1. Povijesni pristup poučavanja stranih jezika 2
 4. Razvoj nastave stranih jezika u okviru lingvističkih i psiholingvističkih modela 70-ih god. 20. stoljeća. Pristup, metoda, tehnika rada u nastavi stranih jezika
 5. Principi glotodidaktike. Ciljevi i zadaće nastave stranih jezika s naglaskom na ruski kao strani
 6. Učenje i poučavanje ruskoga kao stranog jezika. Suvremeni pristup poučavanja stranih jezika s naglaskom na ruski
 7. Nastavni plan i program ruskoga jezika; analiza potreba. Uloga nastavnika u procesu učenja stranog jezika
 8. Uloga učenika u procesu učenja stranog jezika. Upravljanje razredom
 9. Poučavanje jezičnih vještina 1. Poučavanje jezičnih vještina 2
 10. Komunikacijska kompetencija. ZEROJ
 11. Samostalnost u učenju. Ocjenjivanje i samoocjenjivanje
 12. Jezični portfolio. Jezični materijali
 13. Strategije učenja i poučavanja ruskoga kao stranog jezika. Nastava usmjerena na učenika – ishodi učenja
 14. Međujezik i analiza pogrešaka. Učeničke pogreške i mogućnosti njihova ispravljanja
 15. Jezik za posebne potrebe. Metodologija istraživačkog rada u nastavi ruskoga kao stranog jezika

Ishodi učenja
 1. objasniti karakteristike nastavnog diskursa
 2. prikazati glavne aspekte pristupa nastavi ruskog kao inog jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 3. razlikovati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala u nastavi ruskog kao inog jezika
 4. izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na ruskome jeziku i opisati sadržaj drugima
 5. odabrati odgovarajući oblik cjeloživotnog obrazovanja
Metode podučavanja
Koristit će se metode razgovora, čitanja i izlaganja stručne literature, pisanja kratkih seminarskih radova; studenti će se kontinuirano pripremati za sate i interaktivno sudjelovati u nastavi
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Московкин Л.В., Щукин, А.Н. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного. - М.: "Русский язык" Курсы, 2012
 2. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования. - М.: "Русский язык" Курсы, 2010
 3. Petrović, E. (1998). Teorija nastave stranih jezika . Zagreb: Školska knjiga
 4. Skljarov M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika. Zagreb: Školske novine
 5. Vilke, M. (1977) Uvod u glotodidaktiku. Zagreb: Školska knjiga
 6. Лебдинский, С.И., Гербик, Л.Ф., Методика преподавания русского языка как иностранного, учебное пособие (электронная версия), 2011
 7. Шаклеин, В.М., Русская лингводидактика: история и современность, учебное пособие (электронная версия), 2008
Dopunska literatura
 1. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Журналы: Русский язык за рубежом, Strani jezici (odabrani članci)

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij