Naziv
Grčka književnost: Grčka epika
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS
7
Šifra
66086
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razumijevanje pojma epske poezije u kontekstu antičke književnosti i razlike između usmene i pisane poezije; upoznavanje antičkoga epa i njegovih generičkih konvencija na temelju čitanja primarnih tekstova; poznavanje i razumijevanje promjena koje je ta književna vrsta doživjela u antici, te njezina utjecaja na potonju zapadnoeuropsku književnost.

Na kolegiju se proučava grčka epska poezija, prateći njezin kronološki tijek od Homera do Nona i posvećujući posebnu pozornost trajnome i presudnome utjecaju antičke epske književnosti na potonju zapadnoeuropsku književnost. Prevode se i interpretiraju odabrani ulomci iz Homera, Hezioda, homerskih himni (Himna Demetri), Apolonija Rođanina, Teokrita, Mosha, Arata, Nikandra, Kvinta iz Smirne Nona i Muzeja. Raspravljaju se i analiziraju relevantni suvremeni prilozi interpretaciji antičkoga epa.
Sadržaj
 1. Ponavljanje: pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; počeci grčke pismenosti; aedska i rapsodska tradicija. Antička svjedočanstva o prethomerskoj poeziji. Seminar: uvod u grčku epsku poeziju; Homer, Ilijada i Odiseja.
 2. Homer i epska poezija prije njega. Seminar: Homer, Odiseja.
 3. Didaktički ep. Heziod i heziodska tradicija. Seminar: Heziod, Teogonija.
 4. Heziod i arhajska epika poslije njega; orijentalni utjecaji na ranu grčku književost. Seminar: Heziod, Poslovi i dani.
 5. Epska poezija i specifičnosti usmene poezije; “homersko pitanje” u antici i novom vijeku. Seminar: Uvod u homerske himne. Homerska himna Demetri.
 6. Epski ciklus. Milman Parry i usmena kompozicija (oral composition). Parryjevi primjeri epskih formula. “Homersko pitanje” danas. Seminar: Homerska himna Demetri.
 7. Epika poslije Homera i Hezioda. Seminar: Fragmenti posthomerske i posthomerske epske tradicije. Heril sa Sama. Euforion s Halkide. Parodijski ep: Arhestrat iz Gele.
 8. Didaktička poezija. Arat: Nebeske pojave. Seminar: Didaktički ep poslije Hezioda: Arat.
 9. Epika u 4. st. pr. Kr. Obilježja epske tradicije u novom povijesnom i kulturnom kontekstu. Seminar: Heziod, Poslovi i dani.
 10. Helenistička epika. Kalimahova nova poetika. Epilij. Seminar: Nikandar iz Kolofona, Mosho, Teokrit.
 11. Apolonije Rođanin: Pjesma o Argonautima. Seminar: Apolonije Rođanin, 2. pjevanje Pjesme o Argonautima.
 12. Razvoj epike prema carskom dobu. Seminar: Kvint iz Smirne.
 13. Epika carskoga doba. Seminar: Obilježja epike u carsko doba. Kvint iz Smirne; Uvod u epsku dikciju Nona iz Panopola.
 14. Epika kasnoga carstva. Seminar: Muzej.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit. Seminar: Ponavljanje. Obilježja grčke epske književnosti. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i opisati osnovna obilježja grčke epike u kontekstu njezina nastanka i razvoja (usmena kompozicija, istočnjački utjecaji).
 2. Opisati povijesni i kulturni kontekst u kojem se razvija grčka epika.
 3. Razumjeti obilježje performativnosti grčke epike i s time vezana formalna obilježja (usmeno izvođenje grčke epske poezije, formulaičnost epike).
 4. Razumjeti i razlikovati specifičnosti dikcije grčkih epskih pjesnika.
 5. Navesti osnovne biografske i bibliografske podatke o grčkim epičarima: Homer, Heziod, Heril, Arhestrat, Teokrit, Euforion, Mosho, Apolonije Rođanin, Arat, Nikandar, Non, Kvint Smirnjanin, Muzej.
 6. Razumjeti, razlikovati i objasniti promjene u grčkoj epici od Homera do Muzeja.
 7. Spoznati značaj grčke epike u intelektualnoj povijesti Zapada i njezin utjecaj na potonju europsku književnost
 8. Samostalno pronalaziti potrebnu stručnu literaturu i dostupna pomagala na hrvatskom i na stranim jezicima te se njima ispravno služiti.
Metode podučavanja
Predavanje, prevođenje, analiza teksta
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Zubović, N. Čengić, N. 2021. Grčka epika. Čitanka odabranih tekstova (Prvi i drugi dio).
 2. Lesky, A. 2001. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat). Zagreb.
 3. Salopek, D. Sironić, M. 1977. Grčka književnost u: Povijest svjetske književnosti 2. (V. Vratović, ur.). str. 7-187. Zagreb.
 4. Foley, J. M. 2005. Companion to Ancient Epic. Blackwell.
Dopunska literatura
 1. Bricko, M. Novaković, D. Salopek, D. Šešelj, Z. Škiljan, D. 1996. Leksikon antičkih autora. (D. Škiljan, ur.) Zagreb. (obrađivani autori)
 2. West, M. 1997. The East Face of Helicon. Oxford.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar