Naziv
Grčka književnost: Grčka komedija
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS
7
Šifra
51414
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Ciljevi kolegija: Razumijevanje književopovijesnoga razvoja žanra i njegovih konvencija unutar širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta; kompetentno vrednovanje značenja književnopovijesne mijene generičkih obilježja te književne vrste; razumijevanje razlike između grčke, rimske i novovjekovne komedije; upoznavanje najvažnijih djela klasika komedije, Menandra i Aristofana. Na kolegiju se proučava razvoj grčke komedije od njezinih početaka, preko stare i srednje do nove atičke komedije, te njezin utjecaj na potonju zapadnoeuropsku dramsku književnost. Na odabranim ulomcima iz komedija Aristofana i Menandra studenti se upoznaju s povijesnim mijenama žanra i njegovih konvencija, kao i s antičkim teorijama o komediji i komičnome. Raspravljaju se i analiziraju relevantni suvremeni prilozi interpretaciji grčke komedije.
Sadržaj
 1. Uvodna terminološka razgraničenja. Aristotel o postanju komedije. Tekstovi: Aristotel, Poetika
 2. Komedija u fragmentima: sicilska komedija, komedija prije Aristofana. Tekstovi: Epiharmo, Kratin. Eupolid.
 3. Uvod u Aristofanovu komediju. Biografski i bibliografski podaci. Karakteristike stare komedije.
 4. "Najstariji" Aristofan. Društvena i politička pozadina komedije Aharnjani. Tekstovi: Aharnjani.
 5. Aristofan i Vitezovi. Obilježja i specifičnosti ove komedije. Tekstovi: Vitezovi.
 6. Aristofan i Ose. Obilježja i specifičnosti ove komedije. Tekstovi: Ose.
 7. Aristofan i Oblaci: Obilježja i specifičnosti ove komedije. Tekstovi: Oblaci.
 8. Aristofan i Ptice. Obilježja i specifičnosti ove komedije. Tekstovi: Ptice.
 9. Aristofan i Lizistrata. Obilježja i specifičnosti ove komedije. Tekstovi: Lizistrata.
 10. Aristofan i Žene u narodnoj skupštini. Obilježja i specifičnosti ove komedije. Tekstovi: Žene u narodnoj skupštini.
 11. Menandar, Djevojka ošišane kose. Odabrani dijelovi.
 12. Menandar, Samljanka. Odabrani dijelovi.
 13. Menandar, Parničari. Odabrani dijelovi.
 14. Menandar, Štit. Odabrani dijelovi.
 15. Zaključni sat. Ponavljanje i sinteza razmotrenog gradiva.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i opisati osnovna obilježja grčke komedije u kontekstu njezina nastanka i razvoja.
 2. Razumijeti obilježje performativnosti grčke komedije i njezinu vezanost za kazalište.
 3. Razumijeti značaj osobne invektive i opscenosti stare komedije te znati razloge zbog kojih se kroz razvoj žanra ona gubi.
 4. Razumijeti i razlikovati specifičnosti dikcije grčkih komediografa Aristofana i Menandra na tekstovima.
 5. Samostalno prevesti odabrane ekscerpte grčkih komediografa Aristofana i Menandra.
 6. analizirati starogrčki književni tekst s obzirom na njegova stilska obilježja
 7. nabrojiti najvažnije predstavnike i djela iz pojedinih razdoblja antičke grčke književnosti
 8. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih starogrčkim jezikom
Metode podučavanja
Korištene metode: individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i upotreba CD-a. Na svakom se satu tumači i obrađuje određena tekstualna cjelina iz odabranih grčkih komedija (dorska komedija, Aristofan, Menandar) s aspekta gramatičkih (morfologija/sintaksa), dijalektalnih (vezanost dijalekta i žanra) i leksičkih specifičnosti u društveno-političkom kontekstu. Na predavanju se tumači određena cjelina vezana za povijest komedijei povijest kazališta, a na seminaru se prolazi kroz dijelove komedija koje studenti predstavljaju u usmenim prezentacijama na temelju pripreme kod kuće. Studente se potiče na kritičko razmišljanje o grčkoj komediji kao književnoj vrsti i njezinim jezičnim specifičnostima.
Metode ocjenjivanja
Do početka ispitnih rokova studenti mogu izaći na kolokvije iz teorijskog dijela (građa s predavanja) i tekstualnog dijela kolegija (građa sa seminara) prema dogovoru s izvođačem nastave. Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni. Pismeni dio sadrži prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka) i gramatički test. Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.

Obavezna literatura
 1. Aristofan, Žabe
 2. Aristofan, Ptice
 3. Menandar, Mrzovoljnik
 4. Aristofan, Aharnjani - odabrani dijelovi
 5. Aristofan, Vitezovi -
 6. Aristofan, Oblaci - odabrani dijelovi
 7. Aristofan, Ose - odabrani dijelovi
 8. Aristofan, Ptice - odabrani dijelovi
 9. Aristofan, Lizistrata - odabrani dijelovi
 10. Aristofan, Žene u narodnoj skupštini - odabrani dijelovi
 11. Menandar, Djevojka ošišane kose - odabrani dijelovi
 12. Menandar, Samljanka - odabrani dijelovi
 13. Menandar, Parničari - odabrani dijelovi
 14. Menandar, Štit - odabrani dijelovi
 15. Salopek, D.; Sironić, M. Grčka književnost u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977
 16. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
Dopunska literatura
 1. Dugdale, Eric. 2008. Greek Theater in Context. Cambridge - New York.
 2. Olson, S. D., Broken Laughter, Oxford, 2007
 3. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar