Naziv
Grčka književnost: Grčka lirika
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS
7
Šifra
66100
Semestri
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razumijevanje pojma lirske poezije u kontekstu antičke književnosti i uočavanje bitne razlike između lirike u antičkom i suvremenom smislu riječi; upoznavanje lirskih vrsta i njihovih generičkih konvencija na temelju čitanja primarnih tekstova; poznavanje i razumijevanje promjena koje je ta književna vrsta doživjela u antici te njezina utjecaja na potonju zapadnoeuropsku književnost.

Na kolegiju se proučava grčka lirska poezija, prateći njezin kronološki tijek od najranijih vremena do carskoga razdoblja i posvećujući posebnu pozornost utjecaju antičke lirske književnosti na potonju zapadnoeuropsku književnost. Prevode se i interpretiraju odabrani ulomci jambografa, elegičara, korske i monodijske lirike (pučka pjesma, Arhiloh, Semonid, Hiponakt, Kalin, Tirtej, Mimnermo, Teognid, Solon, Alkej, Sapfa, Anakreont, Alkman, Stezihor, Ibik, Simonid i Pindar, Bakhilid, epigramatičari) te raspravljaju i analiziraju relevantni suvremeni prilozi interpretaciji antičke lirske poezije.
Sadržaj
 1. Ponavljanje: pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; počeci grčke pismenosti; pučka lirska tradicija. Seminar: uvod u grčku liriku; lastavičina pjesma s Roda i slični fragmenti pučke lirike.
 2. Jambografija: Arhiloh. Seminar: odabrani Arhilohovi fragmenti.
 3. Jambografija: Semonid i Hiponakt. Seminar: Semonidovi Jambi o ženama i odabrani Hiponaktovi fragmenti.
 4. Elegija: ratnička elegija Kalina i Tirteja; Mimnermova simpotička poezija. Seminar: odabrani fragmenti Kalina, Tirteja i Mimnerma.
 5. Elegija: gnomska poezija – Teognid, Solon. Seminar: Odabrani fragmenti Solona i Teognida.
 6. Melika: monodijska lirika; Alkej i Sapfa. Seminar: Odabrani fragmenti Alkeja i Sapfe.
 7. Melika: monodijska lirika; Anakreont; Anacreontea. Seminar: odabrani fragmenti Anakreonta i anakreontske poezije.
 8. Melika: korska lirika; Alkman, Stezihor, Ibik. Seminar: odabrani fragmenti Alkmana, Stezihora i Ibika.
 9. Melika: korska lirika; Simonid i Pindar. Seminar: Pindarova 1. olimpijska oda, odabrani Simonidovi fragmenti.
 10. Melika: korska lirika: Bakhilid i Korina. Seminar: Bakhilidova 17. i 18. oda; odabrani Korinini fragmenti.
 11. Melika: lirska poezija u 2. pol. 5. i 4. st. pr. Kr.: ditiramb i nom; Timotej i Filoksen. Seminar: ulomci iz Timotejeva noma Perzijanci.
 12. Razvoj epigramatske književnosti od početaka do helenizma; zbirke epigrama. Seminar: najstariji epigramatski zapisi; odabrani epigrami pripisivani Simonidu i Platonu.
 13. Tri helenističke epigramatske škole: dorsko-peloponeska, jonsko-aleksandrijska, fenička. Seminar: odabrani epigrami Anite, Noside, Leonide iz Tarenta, Asklepijada sa Sama, Antipatra, Meleagra, Filodema.
 14. Epigrami carskoga doba; skoptički epigram. Seminar: odabrani epigrami Lukilija i Nikarha; usporedba s Marcijalom.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit. Seminar: Ponavljanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i opisati osnovna obilježja grčke lirike u kontekstu njezina nastanka i razvoja.
 2. Opisati povijesni i kulturni kontekst u kojem se razvija grčko lirsko pjesništvo.
 3. Razumjeti obilježje performativnosti u grčkoj lirici (usmena prezentacija, glazbena pratnja, prigode).
 4. Razumjeti i razlikovati specifičnosti dikcije grčkih liričara.
 5. Navesti osnovne biografske i bibliografske podatke o grčkim liričarima.
 6. Razumjeti, razlikovati i objasniti promjene u grčkoj lirici od njezinih početaka do posljednjih predstavnika.
 7. Spoznati značaj grčke lirike u intelektualnoj povijesti Zapada i njezin utjecaj na potonju europsku književnost
 8. Samostalno pronalaziti potrebnu stručnu literaturu i dostupna pomagala na hrvatskom i na stranim jezicima te se njima ispravno služiti.
 9. Samostalno prevoditi odabrana djela korpusa starogrčke lirike.
 10. Svladati osnove znanstvenoga rada izradom seminarskog rada manjeg opsega na temu starogrčke lirike
Metode podučavanja
Predavanja, prevođenje, čitanje i analiza tekstova
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Zubović, N. Čengić, N. 2021. Grčka lirika. Čitanka odabranih tekstova.
 2. Lesky, A. 2001. Povijest grčke književnosti (Z. Dukat, prev.). Zagreb.
 3. Salopek, D. Sironić, M. Grčka književnost u: Povijest svjetske književnosti 2 (V. Vratović, ur.). Str. 7-187. Zagreb.
 4. Budelmann, F. 2009. The Cambridge Companion to Greek Lyric. Cambridge.
Dopunska literatura
 1. Bricko, M. Novaković, D. Salopek, D. Šešelj, Z. Škiljan, D. 1996. Leksikon antičkih autora (D. Škiljan, ur.). Zagreb. (obrađivani autori)
 2. Gerber, D. E. 1997. A Companion to the Greek Lyric Poets. Leiden. New York.