Naziv
Grčka morfologija 1
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS
7
Šifra
35874
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Ciljevi kolegija: Korektno čitanje i pisanje grčkih riječi te prepoznavanje i točna analiza svih morfoloških osobitosti unutar grčkog deklinacijskog sustava; na temelju toga snalaženje u predočenom grčkom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnog prijevoda na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Elementi tvorbe grčkih riječi (korijen, formanti, nastavci – leksemi i gramatemi); vrste riječi; gramatičke kategorije u deklinaciji; opća pravila u deklinaciji.
 2. Razdioba deklinacija; deklinacija člana; O-deklinacija; stegnuta O-dekl.; atička dekl.
 3. A-deklinacija; stegnuta A-deklinacija.
 4. III. deklinacija (podjela i nastavci) – guturalne, labijalne i dentalne osnove; osnove na ντ.
 5. Likvidne osnove (bez prijevoja i s prijevojem).
 6. Sigmatske osnove.
 7. Vokalske osnove – osnove na ι i υ; osnove na ι/ε i υ/ε.
 8. Dvoglasničke osnove.
 9. Podjela pridjeva prema završecima; deklinacija pridjeva.
 10. Komparacija pridjeva; tvorba i komparacija priloga.
 11. Zamjenice – lične, povratne, zamjenica αὐτός, recipročna zamj., posvojne zamj.
 12. Pokazne, odnosne, upitne i neodređene zamjenice; zamjenički pridjevi.
 13. Brojevi; dual.
 14. Ponavljanje i uvježbavanje.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, opisati i objasniti morfološke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski.
 4. Samostalno proizvesti iskaze na starogrčkom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama klasičnog grčkog.
Metode podučavanja
Korištene metode: individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i upotreba CD-a. Na svakom se satu tumači i obrađuje određena gramatička cjelina iz grčkoga jezika, a potom se na tekstu uvježbava njen dio protumačen na prethodnom satu. Na predavanju se tumači određena gramatička cjelina iz grčkoga jezika, a na seminaru se uvježbava korektno čitanje i prevođenje propisanoga teksta ili se na pojedinim rečenicama i kraćim tekstovnim predlošcima objašnjavaju zadani morfološki oblici; pri tome se postupno analizira i ponavlja prvenstveno prethodno protumačen gramatički sadržaj, ali i sve ostale relevantne morfološke osobine grčkoga jezika. Težište je na oblicima deklinacija.
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni. Pismeni dio sadrži prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka) i gramatički test.

Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.

Obavezna literatura
 1. Grupa autora. Čitanka za Grčku morfologiju 1, FF Press, Zagreb, 2019
 2. Musić - Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, 2004
 3. Dukat, Z. Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, 2003
 4. Senc, Stjepan, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb (više pretisaka)
Dopunska literatura
 1. Smyth, H. W., Greek Grammar, Harvard, 1983
 2. Goodwin, W., Greek Grammar, Boston, 1930
 3. Kühner - Blass, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, I, 1, Hannover, 1978 (reprint iz 1890); postoji i elektronska verzija na stranicama projekta Perseus (www.perseus.tufts.edu)
 4. Schwyzer, E. Griechische Grammatik, (II, 1, 1 (1990); II, 1, 3 (1980); Stellenregister (1994) - München
 5. Liddel & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1996
 6. Bailly, A. Dictionaire Grec-français, Paris, 2000
 7. Benseler - Kaegi, Griechisch-deutsches Wörterbuch, München, 2004
 8. Montanari, F. Vocabolario della lingua greca, Loescher editore, 2004.
 9. Barić, E. i dr., Hrvatska gramatika, ŠK, Zagreb 2003.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar