Naziv
Grčki jezik za arheologe I
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
51111
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Poznavanje starogrčkoga jezika nužno je za temeljitije razumijevanje tekovina grčke civilizacije, pogotovo njenih tragova na našim prostorima. Grčki jezik za arheologe sastoji se od upoznavanja studenata s osnovama grčkoga jezika i gramatike. Kao posebne vježbe u okviru nastave uključuje se primjena tog znanja na najjednostavnijim grčkim natpisima i izvorima.
Sadržaj
 1. Učenje slova grčkoga alfabeta i dijakritičkih znakova.
 2. Vježbanje čitanja.
 3. A-deklinacija imenica, ženski rod.
 4. A-deklinacija imenica, muški rod.
 5. O-deklinacija imenica.
 6. Pridjevi A- i O-deklinacije.
 7. Prezent aktivni i medijalni glagola na –ω te prezent glagola «biti».
 8. Vježbanje obrađene gramatike na jednostavnim tekstovima.
 9. Konsonantska deklinacija imenica.
 10. Konsonantska deklinacija imenica - nastavak.
 11. Osobne i posvojne zamjenice, vježbanje gramatike na tekstovima.
 12. Pokazne zamjenice, redni brojevi.
 13. Imperfekt aktivni glagolana –ω.
 14. Vježbanje obrađene gramatike na jednostavnim tekstovima.
 15. Vježbanje obrađene gramatike na jednostavnim tekstovima

Ishodi učenja
 1. Primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku.
 2. Moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju.
 3. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.
 4. Moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti.
 5. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija.
Metode podučavanja
Podučavanje grčkog alfabeta i osnova gramatike, vježbanje čitanja i prevođenja, analiziranje gramatike jednostavnih natpisa.

Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. A. Musić & N. Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 1961.
 2. Z. Martinić-Jerčić & D. Matković, Prometej. Udžbenik grčkoj jezika za prvu i drugu godinu učenja, Zagreb, 2003.
 3. A. Musić, Grčka vježbenica, Zagreb, 1967.
Dopunska literatura
 1. Z. Dukat, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 1983.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar