Naziv
Grčki jezik za arheologe II
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
124243
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Poznavanje starogrčkoga jezika nužno je za temeljitije razumijevanje tekovina grčke civilizacije, pogotovo njenih tragova na našim prostorima. Grčki jezik za arheologe II sastoji se od upoznavanja studenata s osnovama grčkoga jezika i gramatike, nastavljajući s učenjem gramatike ondje gdje se stalo u okvirima preddiplomskoga kolegija Grčki jezik za arheologe I. Kao posebne vježbe u okviru nastave uključuje se primjena tog znanja na primjerenim grčkim natpisima i izvorima.
Sadržaj
 1. Ponavljanje pravila naglašavanja u grčkome jeziku.
 2. Ponavljanje A-deklinacije imenica.
 3. Ponavljanje O-deklinacije imenica.
 4. Ponavljanje pridjeva A- i O-deklinacije.
 5. Ponavljanje prezenta aktivnog i medijalnoga glagola na –ω, prezenta glagola «biti» te imperativa aktivnog.
 6. Konsonantska deklinacija imenica.
 7. Osobne i posvojne zamjenice, vježbanje gramatike na tekstovima.
 8. Pokazne zamjenice, redni brojevi.
 9. Imperfekt aktivni glagola na –ω.
 10. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.
 11. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.
 12. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.
 13. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.
 14. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.
 15. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku.
 2. Moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju.
 3. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.
 4. Moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti.
 5. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija.
Metode podučavanja
Podučavanje osnova gramatike, vježbanje čitanja i prevođenja, analiziranje gramatike jednostavnih izvornih natpisa.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. A. Musić & N. Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 1961.
 2. Z. Martinčić-Jerčić & D. Matković, Prometej, udžbenik grčkog jezika za 1. i 2. godinu učenja, Zagreb, 2003.
Dopunska literatura
 1. Z. Dukat, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 1983.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar