Naziv
Antropologija sporta
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
5
Šifra
117953
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
U ovomu se kolegiju sport razmatra iz antropološke perspektive, što znači da se njegova kulturna osobitost i značenje razmatraju u svezi s drugim kulturnim aspektima: društvom, politikom, ekonomijom, ideologijom, identitetom itd. Nakon uvodnoga dijela u kojemu će se postaviti teorijsko-metodološka osnova kolegija u sljedećim će se jedinicama kroz konkretne slučajeve, uglavnom vezano uz nogomet, razmatrati aktualna pitanja suvremene antropologije: globalizacija, identitet, socijalizacijski obraci, društvena i kulturna tranzicija, festivalizacija, tjelesnost, informatizacija, komercijalizacija itd.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Sport i antropologija. Značenje sporta: kulturni pristup
 3. Antropologija sporta: Teorije i metode. Pretpovijest i rana povijest sporta
 4. Sport i kultura: Evolutivne perspektive. Primjena antropologije u istraživanjima sporta
 5. Dirkemovski elementi u istraživanjima sporta: integracija. Veberovski trendovi: racionalizacija. Marksizam: ideologija.
 6. Kulturalni studiji: hegemonija. Rasa i etnicitet u sportu. Rodni identiteti i sport.
 7. Tijelo u sportu: disciplina i zadovoljstvo. Sportski prostori: topofilija. Elias: konfiguracije.
 8. Bourdieu: simboličko nasilje i borba. Postmodernost u sportu. Globalizacija i sport.
 9. Seminarski rad
 10. Seminarski rad
 11. Seminarski rad
 12. Seminarski rad
 13. Seminarski rad
 14. Seminarski rad
 15. Seminarski rad

Ishodi učenja
 1. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 2. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 3. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 4. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 5. samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 6. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 7. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 8. upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
 9. razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 10. samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad
Metode podučavanja
U osnovi predavanja, seminar i istraživački rad. Etnografsko istraživanje bit će podloga za seminarski rad, koji će se predstaviti kolegama i koji će se tijekom cijeloga semestra dorađivati na seminaru dijelom organiziranom kao radionica. U komentiranje seminarskih radova i drugih izlaganja uključivat će se svi nazočni studenti.
Metode ocjenjivanja
Završni pismeni ili usmeni ispit 50 %

Seminarski rad i predavanje 50 %

Uzet će se i obzir aktivnost na nastavi (dolasci, sudjelovanje u raspravama, prinosi temama i sl.)

Obavezna literatura
 1. Blanchard, K.: The Anthropology of Sport: An Introduction, Bergin & Garvey, 1995. (izabrana poglavlja)
 2. Giulianotti R., Sport. A Critical Sociology, Polity, 2005.
Dopunska literatura
 1. Sharon Mazer, Professional Wrestling: Sport and Spectacle. University of Mississippi, 1998
 2. Michael A. Messner, Taking the Field: Women, Men, and Sports. University of Minnesota Press, 2002
 3. H. G. Bissinger, Friday Night Lights. De Capo Press, 2000
 4. Todd W. Crosset, Outsiders In The Clubhouse: The World Of Women's Professional Golf . Albany: SUNY Press, 1995
 5. Wacquant, L. (2004). Body & Soul: Notebooks of an apprentice boxer. Oxford: Oxford University Press

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar