Naziv
Hispanske književnosti XXI. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
30
Šifra
172323
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s tendencijama i narativnim tehnikama u hispanskim književnostima XXI. stoljeća i osposobiti ih za znanstveno istraživanja i samostalnu analizu književnog djela.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o načinu rada, kolegija, obvezama studenata u tijeku godine, oispitu, o pohađanju nastave i literaturi.
 2. Traženje i odabir literature, znanstveni časopisi, baze podataka, načini citiranja.
 3. Uvod u naratologiju: vrijeme, pripovjedači, perspektiva.
 4. Prozno stvaralaštvo Clare Obligado. La muerte juega a los dados: osnovni podaci o djelu.
 5. La muerte juega a los dados: analiza djela (I). Pitanje žanra.
 6. La muerte juega a los dados: analiza djela (II). Intertekstualnost.
 7. La muerte juega a los dados: analiza djela (III). Narativne tehnike.
 8. La muerte juega a los dados: analiza djela (IV). Ekstrateritorijalnost, migracije, jezik.
 9. Odabir teme seminarskog rada. Postavljanje hipoteze, cilja i svrhe istraživanja. Tehnike pisanja seminarskog rada.
 10. Prozno stvaralaštvo Rafaela Chirbesa. Crematorio i En la orilla. Esejistika.
 11. En la orilla: analiza djela (I). Roman i aktualnost. Kriza u Španjolskoj u književnosti.
 12. En la orilla: analiza djela (II). Tema migracija u književnosti.
 13. En la orilla: analiza djela (III). Narativne tehnike. Pripovjedači.
 14. En la orilla: analiza djela (IV). Književnost i kritika društva.
 15. Referati studenata.

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati, objasniti i komentirati narativne tehnike u hispanskim književnostima XXI. stoljeća, kao i terminologiju vezanu uz to područje.
 2. Student će moći analizirat djela obvezatne primarne literature te samostalno primijeniti iste analitičke postupke na drugim tekstovima iz navedenog razdoblja.
 3. Student će moći usmeno i pismeno argumentirati svoje kritičko mišljenje o književnosti XXI. stoljeća na španjolskom jeziku te primijeniti znanje u rješavanju problema na području kojim se kolegij bavi.
 4. Student će moći prikazati svoje znanje u komunikaciji sa stručnjacima na svom području te procijeniti tuđa znanja i kompetencije.
 5. Student će moći samostalno istraživati djela španjolskih književnika i primijeniti metodologiju znanstvenog rada.
 6. Izradom seminarskog rada na zadanu temu student će moći pokazati sposobnost prikupljanja i interpretiranja relevantnih činjenica na području hispanskih književnosti XXI. stoljeća.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje na predavanjima i interaktivno učenje. Studenti na svakom predavanju dobivaju male zadatke: provjeru određenih podataka o književnim djelima, čitanje kraćih tekstova sekundarne literature i sl. Na svakom seminaru se provjerava njihova pripremljenost, tj. obavljanje zadatka. Također trebaju pripremiti dijelove tekstova primarne literature navedenih u sadržaju. Na seminarima studenti trebaju pripremati svaki od tekstova za seminar po prethodno dogovorenom rasporedu te sudjelovati u nastavi tako da traže pojašnjenja za sve dijelove teksta koje sami nisu bili u stanju dobro razumjeti. Tijekom semestra studenti će pisati kratke pismene kolokvije u kojima će se provjeravati razumijevanje zadanih tekstova kao i usvajanje novih pojmova.
Metode ocjenjivanja
Pri određivanju završne ocjene studenta uzet će se u obzir kontinuirana evaluacija, ocjene iz referata i iz seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. OBLIGADO, Clara: La muerte juega a los dados, Páginas de Espuma, Madrid, 2015.
 2. CHIRBES, Rafael: En la orilla, Anagrama, Barcelona, 2013.
 3. ASENSI PÉREZ, Manuel: Historia de la teoría de la literatura II, Ediciones Marymar, Valencia, 2003.
 4. ESTÉBANEZ CALDERÓN, Demetrio, Diccionario de los términos literarios, Alianza Editorial, Madrid, 2001.
Dopunska literatura
 1. ANDERSON IMBERT, Enrique: Teoría y técnica del cuento, Ariel, Barcelona, 2007.
 2. BAL, Mieke: Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología), Cátedra, Madrid, 2009.
 3. CHIRBES, Rafael: Por cuenta propia. Leer y escribir. Anagrama, Barcelona, 2010.
 4. CHIRBES, Rafael: El novelista perplejo. Anagrama, Barcelona, 2002.
 5. MONTOYA JUÁREZ, Jesús, ESTEBAN, Ángel (ur.): Entre lo local y lo global. La narrativa latinoamericana en el cambio de siglo (1990-2006), Iberoamericana Vervuert, Madrid/ Frankfurt am Main, 2008.
 6. NOGUEROL JIMÉNEZ, Francisca, PÉREZ LÓPEZ María Ángeles, MONTOYA JUÁREZ, Jesús, ESTEBAN, Ángel (ur.): Literatura más allá de la nación. De lo centrípeto a lo centrífugo en la narrativa hispanoamericana del siglo XXI, Iberoamericana Vervuert, Madrid/Frankfurt am Main, 2011.

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar