Naziv
Historijska gramatika ruskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
3
Šifra
66307
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Poznavanje razvoja gramatičkog i djelomično sintaktičkog sustava staroruskoga jezika. Ovladavanje načinima samostalne primjene teorijskog znanja u analizi tekstova različitih povijesnih razdoblja te u objašnjenju pojedinih pojava u suvremenom ruskom jeziku
Sadržaj
 1. Pregled gramatičkog sustava staroruskoga jezika. Vrste riječi, opća karakteristika. Imenice: osnovne kategorije. Posebnosti u upotrebi broja.
 2. Imenice: sustav deklinacija
 3. Deklinacija imenica – nastavak.
 4. Posebnosti u upotrebi padeža.
 5. Povijest oblika imenica u jednini i množini. Formiranje suvremenog sustava deklinacija.
 6. Povijest vokativa i dvojine u staroruskom jeziku. Zamjenice – opća karakteristika, klasifikacija. Deklinacija osobnih zamjenica. Povijest osobnih zamjenica.Povijest pokaznih zamjenica.
 7. Pridjev – opća karakteristika, vrste pridjeva. Deklinacija dugih i kratkih pridjeva. Povijest pridjeva.
 8. Glagol, opća karakteristika, osnovne kategorije. Sadašnje vrijeme.
 9. Prošla vremena glagola, tipovi. Povijest razvoja aorista i imperfekta.
 10. Perfekt i pluskvamperfekt, povijest razvoja.
 11. Buduća vremena glagola, imperativ i kondicional. Formiranje novoga sustava glagolskih vremena. Kategorija svršenosti i nesvršenosti.
 12. Povijest glagolskih pridjeva. Brojevi.
 13. Prijedlozi. Posebnosti u upotrebi prijedloga.Konstrukcije bez upotrebe prijedloga.
 14. Prilozi. Pregled sintakse staroruskoga jezika.
 15. Osnovne sintaktičke konstrukcije staroruskoga jezika.

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 2. objasniti i upotrijebiti temeljne lingvističke pojmove i termine na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ih u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, stilistike i frazeologije ruskoga jezika
 3. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
Metode podučavanja
Teorijsko izlaganje, vježbe uz korištenje pisanog materijala i slajdova.
Samostalna analiza teksta uz naknadnu provjeru te grupna analiza primjera uz pomoć slajdova.
Metode ocjenjivanja
Polaganje pismenoga ispita (praktični dio) kao i usmena provjera stečenog znanja.

Obavezna literatura
 1. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка . «Просвещение». Москва 1990.
Dopunska literatura
 1. . Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка . Сборник упражнений. «Просвещение». Москва 1965.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar